Oznámenie č. 189/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 5/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa prijímajú lehoty a podmienky účasti Slovenskej republiky v programe Kultúra 2000

Čiastka 80/2002
Platnosť od 18.04.2002
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť dňom prijatia, t. j. 9. októbra 2001, na základe článku 2.

189

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. októbra 2001 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie Asociačnej rady č. 5/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa prijímajú lehoty a podmienky účasti Slovenskej republiky v programe Kultúra 2000. Ide o údaj dôležitý pre vykonávanie Dodatkového protokolu Európskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej.

Rozhodnutie nadobudlo platnosť dňom prijatia, t. j. 9. októbra 2001, na základe článku 2.

ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY č. 5/2001

MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU

z 9. októbra 2001,

ktorým sa prijímajú lehoty a podmienky účasti Slovenskej republiky v programe Kultúra 2000

Asociačná rada

so zreteľom na Dodatkový protokol Európskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej,1) ktorý sa týka účasti Slovenskej republiky na programoch spoločenstva a najmä na jeho články 1 a 2,

keďže:

1. podľa článku 1 Dodatkového protokolu sa Slovenská republika môže zúčastňovať na rámcových programoch, špecifických programoch, projektoch a iných akciách spoločenstva predovšetkým v oblasti kultúry,

2. podľa článku 2 uvedeného protokolu rozhoduje o lehotách a podmienkach účasti Slovenskej republiky v tejto oblasti,

rozhodla takto:

Článok 1

Slovenská republika sa bude zúčastňovať programu Kultúra 2000 podľa lehôt a podmienok ustanovených v prílohách I a II, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Článok 2

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Toto rozhodnutie je uplatniteľné počas trvania programu Kultúra 2000, a to od 1. januára 2001.

Za Asociačnú radu predseda:

Louis Michel v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA I

Lehoty a podmienky účasti Slovenskej republiky v programe Kultúra 2000

1. Ak nie je v tomto rozhodnutí ustanovené inak, Slovenská republika sa bude zúčastňovať aktivít programu Kultúra 2000 (ďalej len „program“) v súlade s cieľmi, kritériami, postupmi a termínmi, ako sú definované v rozhodnutí č. 508/2000/ES Európskeho parlamentu a rady zo 14. februára 2000, ktorým sa zavádza tento program.

2. Aby sa Slovenská republika mohla tohto programu zúčastňovať, bude platiť každý rok príspevok do súhrnného rozpočtu Európskej únie podľa postupov opísaných v prílohe II. V prípade potreby, aby bolo možno zohľadniť rozvoj programu alebo vývoj absorpčnej kapacity Slovenskej republiky, má asociačná rada právo upraviť príspevok tak, aby sa predišlo rozpočtovej nerovnováhe pri realizácii programu.

3. Lehoty a podmienky na predkladanie, posudzovanie a výber žiadostí týkajúcich sa oprávnených inštitúcií, organizácií a jednotlivcov zo Slovenskej republiky, ktorí prichádzajú do úvahy v rámci tohto programu, sú rovnaké ako tie, ktoré sa uplatňujú na oprávnené inštitúcie, organizácie a jednotlivcov zo spoločenstva. Komisia môže pri vymenúvaní nezávislých expertov podľa príslušných ustanovení rozhodnutia, ktorým sa zavádza program, brať do úvahy expertov zo Slovenskej republiky, ktorí budú pomáhať pri hodnotení projektov.

4. S cieľom zabezpečiť rozsah programu v rámci celého spoločenstva bude sa musieť na jednotlivých projektoch a aktivitách zúčastniť aspoň jeden partner z jedného z členských štátov spoločenstva, aby sa splnila podmienka na poskytnutie finančnej podpory z prostriedkov spoločenstva.

5. Maximálna výška finančnej podpory na aktivity Kultúrnych kontaktných bodov neprevýši 50 % celkového rozpočtu na ich aktivity.

6. Bez toho, aby boli dotknuté zodpovednosti Komisie Európskych spoločenstiev a Audítorského dvora Európskych spoločenstiev pri monitorovaní a hodnotení programu podľa článku 8 rozhodnutia č. 508/2000/ES, účasť Slovenskej republiky na programe sa bude nepretržite monitorovať na partnerskom základe za účasti Komisie Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Slovenská republika bude komisii predkladať príslušné správy a návrhy a bude sa zúčastňovať ďalších špecifických aktivít stanovených v tomto kontexte spoločenstvom.

7. V súlade s finančnými predpismi spoločenstva musia zmluvné dohovory uzatvorené subjektmi alebo so subjektmi Slovenskej republiky obsahovať ustanovenia o kontrolách a auditoch, ktoré má vykonávať komisia a Audítorský dvor alebo na základe ich oprávnenia. Čo sa týka finančných auditov, môžu sa vykonávať s cieľom kontrolovať príjmy a výdavky týchto subjektov súvisiace so zmluvnými záväzkami voči spoločenstvu. Pri vykonávaní týchto kontrol a auditov budú príslušné úrady Slovenskej republiky poskytovať primeranú a prijateľnú pomoc v duchu spolupráce a vzájomných záujmov, ktorá by mohla byť za daných okolností potrebná alebo užitočná.

8. Bez toho, aby boli dotknuté postupy uvedené v článku 5 rozhodnutia č. 508/2000/ES, zástupcovia Slovenskej republiky sa budú zúčastňovať na zasadnutiach Riadiaceho výboru ako pozorovatelia, keď sa budú prerokúvať body, ktoré sa ich týkajú. Keď bude výbor rokovať o zvyšných bodoch a keď sa bude hlasovať, nebudú zástupcovia Slovenskej republiky na zasadnutí prítomní.

9. Jazyk, ktorý sa bude používať pri akýchkoľvek kontaktoch s komisiou v procese podávania žiadostí, uzatvárania zmlúv, predkladania správ a ďalších administratívnych dohovorov súvisiacich s programom, je jeden z úradných jazykov spoločenstva.

10. Spoločenstvo a Slovenská republika môžu kedykoľvek skončiť aktivity vykonávané podľa tohto rozhodnutia zaslaním písomnej výpovede s dvanásťmesačnou výpovednou lehotou. Projekty a činnosti prebiehajúce v čase zaslania výpovede musia pokračovať podľa podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí až do ich skončenia.

Příloha 02

PRÍLOHA II

Finančný príspevok Slovenskej republiky do programu Kultúra 2000

1. Finančný príspevok, ktorý má platiť Slovenská republika do súhrnného rozpočtu Európskej únie za účasť v programe Kultúra 2000, je takýto (v eurách):

rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004
271 258 271 258 271 258 271 258

2. Slovenská republika bude platiť uvedený príspevok čiastočne zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a čiastočne z Národného programu PHARE pre Slovenskú republiku. Podliehajúc inému postupu financovania z programu PHARE, finančné prostriedky požadované z PHARE sa prevedú Slovenskej republike v rámci osobitného finančného memoranda. Spolu s časťou pochádzajúcou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky budú tieto finančné prostriedky predstavovať štátny príspevok Slovenskej republiky, z ktorého bude Slovenská republika vykonávať platby na základe výziev na úhradu finančných prostriedkov zasielaných každoročne komisiou.

3. Finančné prostriedky z programu PHARE sa budú požadovať podľa tohto harmonogramu:

rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004
157 833 157 833 157 833 157 833

Zvyšná časť príspevku Slovenskej republiky sa bude uhrádzať zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

4. Na správu príspevku zo Slovenskej republiky sa bude uplatňovať finančné nariadenie, ktoré platí pre súhrnný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Cestovné a stravné náklady, ktoré vzniknú zástupcom a expertom Slovenskej republiky v súvislosti s ich účasťou v úlohe pozorovateľa na práci výboru uvedeného v prílohe I bode 8 alebo na iných stretnutiach súvisiacich s realizáciou programu, bude komisia preplácať rovnako ako v prípade mimovládnych expertov z členských štátov Európskej únie a v súlade s platnými postupmi.

5. Po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia a na začiatku každého nasledujúceho roku komisia zašle Slovenskej republike výzvu na zaplatenie finančných príspevkov zodpovedajúcich jej príspevku do rozpočtu programu podľa tohto rozhodnutia.

Tento príspevok bude vyjadrený v eurách a musí byť zaplatený na bankový účet komisie vedený v eurách.

Slovenská republika zaplatí svoj príspevok na základe výzvy na zaplatenie finančných prostriedkov

- do 1. mája za časť financovanú zo štátneho rozpočtu za predpokladu, že komisia zašle výzvu na zaplatenie finančných prostriedkov do 1. apríla, alebo ak sa výzva zašle neskôr, tak najneskôr do jedného mesiaca po výzve na zaplatenie finančných prostriedkov,

- do 1. mája za časť financovanú z PHARE za predpokladu, že Slovenskej republike sa dovtedy zaslala zodpovedajúca čiastka, alebo najneskôr do 30 dní po zaslaní týchto finančných príspevkov Slovenskej republike.

Akékoľvek omeškanie úhrady príspevku bude mať pre Slovenskú republiku za následok vznik povinnosti zaplatiť úrok z omeškania z neuhradenej čiastky za obdobie od dátumu jej splatnosti. Úroková sadzba zodpovedá úrokovej sadzbe uplatňovanej Európskou centrálnou bankou v deň splatnosti na operácie v eurách zvýšenej o 1,5 percentuálnych bodov.

Poznámky pod čiarou

1) OJ L 115, 9. mája 1996, str. 43.