Oznámenie č. 187/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

Čiastka 79/2002
Platnosť od 18.04.2002 do31.12.2002
Zrušený 689/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. mája 2002 a stratilo účinnosť 1. januára 2003.

187

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z.

opatrenie z 25. marca 2002 č. 5168/2002-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.

Opatrenie ustanovuje vzor priznania

- k dani z dedičstva pre fyzické osoby,

- k dani z dedičstva pre právnické osoby,

- k dani z darovania pre fyzické osoby,

- k dani z darovania pre právnické osoby,

- k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností pre fyzické osoby,

- k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností pre právnické osoby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.