Oznámenie č. 180/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO)

Čiastka 75/2002
Platnosť od 11.04.2002
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 30. júla 1983 na základe článku 19 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 2. januára 2002 na základe článku 25.

180

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. decembra 1981 bol v Londýne prijatý Protokol o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 1311 z 23. marca 2001 a prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k protokolu 25. októbra 2001.

Listina o prístupe Slovenskej republiky k protokolu bola uložená 3. decembra 2001 u Generálneho riaditeľa IMSO so sídlom v Londýne.

Protokol nadobudol platnosť 30. júla 1983 na základe článku 19 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 2. januára 2002 na základe článku 25.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na odbore telekomunikácií.

Slovenská republika urobila pri prístupe k protokolu výhradu k článku 7 ods. 2 protokolu:

„Vyňatie spod dane z príjmov, ktoré poskytuje článok 7 ods. 2 Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií, nebude rozšírené na slovenských občanov alebo na osoby majúce trvalý pobyt na Slovensku."