Oznámenie č. 18/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou

Čiastka 9/2002
Platnosť od 15.01.2002 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 ods. 1 Rozhodnutie č. 1/2000 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 15. marca 2001.

18

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. decembra 2000 bolo v Tallinne podpísané Rozhodnutie č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou (oznámenie č. 378/2000 Z. z.).

V súlade s článkom 2 ods. 1 Rozhodnutie č. 1/2000 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 15. marca 2001.

ROZHODNUTIE č. 1/2000

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou

Spoločný výbor,

majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou podpísanú v Tallinne 28. mája 1996 a Protokol 2 k tejto dohode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce pozmenený Rozhodnutím č. 1/1999 a Rozhodnutím č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou,

majúc na zreteli ustanovenia článkov 36, 37 a 38 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou,

vzhľadom na to, že je potrebné vykonať niektoré technické zmeny z dôvodu úpravy textu,

vzhľadom na to, že zoznam nedostatočných opracovaní a spracovaní musí zabezpečiť správnu interpretáciu a zohľadniť potreby prijatia niektorých operácií, ktoré v predchádzajúcom zozname neboli zahrnuté,

vzhľadom na články, ktoré sa týkajú prechodného používania paušálnych sadzieb v prípadoch, keď vrátenie cla je zakázané alebo keď sa poskytujú oslobodenia od ciel, ktoré musia byť predĺžené do 31. decembra 2001,

vzhľadom na to, že vznikla potreba zabezpečiť systém účtovného delenia pôvodných a nepôvodných materiálov podliehajúci autorizácii colnými orgánmi,

vzhľadom na to, že články týkajúce sa súm vyjadrovaných v eure sa musia revidovať z dôvodu vyjasnenia procedúry a poskytovania väčšej stability množstva súm v národných menách,

vzhľadom na to, že treba zohľadniť nedostatky v produkcii určitých surovín v rámci Slovenskej republiky a Estónskej republiky, je nevyhnutné vykonať niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť na získanie štatútu pôvodu,

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 2 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 1 písmeno i) znie:

i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článku 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú preukázateľnú cenu zaplatenú za materiály v zmluvnej strane.“.

2. Článok 7 vrátane nadpisu znie:

„Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. S výnimkou ustanovenia odseku 2 sa za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6 považujú tieto operácie:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania,

b) delenie a zostavovanie zásielok,

c) pranie, čistenie, odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov,

d) žehlenie alebo mangľovanie textilu,

e) operácie jednoduchého natierania a leštenia,

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie, glazúrovanie obilnín a ryže,

g) operácie farbenia cukru alebo formovanie do kociek,

h) šúpanie, vylupovanie kôstok a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny,

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie,

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na karty alebo dosky a všetky iné jednoduché baliace operácie,

l) pripájanie alebo odtlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,

n) jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti,

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n),

p) porážka zvierat.

2. Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku v zmluvných stranách sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné v zmysle odseku 1.“.

3. V článku 15 ods. 6 posledná veta znie:

„Ustanovenia tohto odseku sa budú uplatňovať do 31. decembra 2001.“.

4. Za článok 20 sa vkladá článok 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, colné orgány môžu na základe písomnej žiadosti toho, koho sa to týka, povoliť používanie metódy takzvaného „účtovného delenia“ na spravovanie takých zásob.

2. Taká metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré možno považovať za „pôvodné“, bude rovnaké, ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieniť udelenie takého povolenia akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držiteľ takého povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne, ak je to možné, vystaviť taký dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré možno považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ak boli množstvá spravované.

6. Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie akokoľvek nesprávne použije alebo neplní akékoľvek iné podmienky uvedené v tomto protokole.“.

5. V článku 22 ods. 1 v prvej vete sa za slovo „vývozcu“ vkladajú slová „(ďalej len „schválený vývozca“)“.

6. Článok 30 vrátane nadpisu znie:

„Článok 30

Sumy vyjadrené v eure

1. Na uplatnenie ustanovení článku 21 ods. 1 písm. b) a článku 26 ods. 3 v prípadoch, ak sa výrobky fakturujú v inej mene ako v eure, sumy v národných menách krajín uvedených v článku 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eure, ročne určí každá z príslušných krajín.

2. Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 21 ods. 1 písm. b) alebo článku 26 ods. 3 s poukazom na menu, v ktorej je vystavená faktúra, podľa sumy určenej príslušnou krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny k euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Príslušné sumy sa oznámia každej zo zmluvných strán.

4. Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v eure, na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišovať o viac ako 5 %. Krajina môže ponechať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadreným v eure, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie sú vyššie o viac ako 15 %. Sumy ekvivalentov v národnej mene možno ponechať nezmenené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5. Sumy vyjadrené v eure preskúma Spoločný výbor, ak o to požiada zmluvná strana.

Ak vzniknú zmeny po tomto preskúmaní, Spoločný výbor posúdi potrebu zachovania rovnocenných účinkov týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eure.“.

7. Príloha II sa mení takto:

a) Pravidlo pre položky HS 5309 až 5311 znie:

„5309 až 5311 Tkaniny z iných rastlinných textilných vlákien; tkanina z papierových priadzí: &nbsp &nbsp
- Obsahujúce gumové nite Výroba z jednoduchých priadzí1)
- Ostatné Výroba z1):
- kokosových vlákien,
- jutových vlákien,
- prírodných vlákien,
- strižových syntetických alebo umelých vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,
alebo
- papiera,
alebo
potlač najmenej s dvoma prípravnými alebo konečnými operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerizácia, tepelné fixovanie, počesávanie, kalandrovanie, postupy na získanie odolnosti proti zrážaniu, stála úprava, dekatovanie, impregnácia, sceľovanie a klkovanie), kde hodnota nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

b) Pravidlo pre položku HS 5602 znie:

„5602 Plsť, tiež impregnovaná, vrstvená, povlečená alebo laminovaná: &nbsp &nbsp
- Vpichovaná plsť Výroba z1):
- prírodných vlákien,
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny.
Možno však použiť:
- polypropylénový hodváb čísla 5402,
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,
alebo
- polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov, za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
5602 - Ostatné Výroba z1): &nbsp
- prírodných vlákien,
- striže z chemických vlákien vyrobených z kazeínu alebo
- chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny

c) Pravidlo pre kapitolu HS 57 znie:

„kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny: &nbsp &nbsp
- Z vpichovanej plsti Výroba z1):
- prírodných vlákien
alebo
- chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny.
Možno však použiť:
- polypropylénový hodváb čísla 5402
alebo
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,
alebo
- polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov, za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu.
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad.
- Z inej plsti Výroba z1):
- prírodných vlákien nemykaných, nečesaných alebo inak nespracovaných na spriadanie
alebo
- chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny.
- Z ostatných textilných materiálov Výroba z1):
- kokosovej alebo jutovej priadze,
- syntetickej alebo umelej priadze,
- prírodných vlákien,
alebo
- chemických strižových vlákien nemykaných, nečesaných alebo inak nespracovaných na spriadanie.
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad.

Článok 2

1. Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť odo dňa výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

2. Ak toto rozhodnutie nenadobudne platnosť v súlade s odsekom 1 tohto článku, bude sa predbežne vykonávať od 1. januára 2001.

Potvrdzujúc týmto podpísaní splnomocnenci, na tento úkon plne oprávnení, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Tallinne 28. decembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Estónsku republiku:

Mait Martinson v. r.

Príloha 01