179

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2001 bola v Lisabone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót 3. februára 2002 podľa článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Lotyšskej republiky (ďalej len „zmluvné strany"),

uvedomujúc si, že pre realizáciu tovarovej výmeny je potrebný systém efektívnej medzinárodnej nákladnej dopravy,

uvedomujúc si, že v záujme ochrany životného prostredia a v dôsledku obmedzenej priepustnosti cestnej dopravy je potrebné vytvoriť moderný systém prepráv po železniciach a vodných cestách,

súc presvedčené, že rozvoj systému kombinovanej dopravy predstavuje možnosť riešenia problémov v medzinárodnej nákladnej doprave vrátane prekonania možných obmedzení v dopravnej infraštruktúre,

a na účely efektívnej vzájomnej spolupráce

dohodli sa takto:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú kombinovanú dopravu, ktorá sa uskutočňuje v intermodálnych prepravných jednotkách železničnou alebo vodnou dopravou a čiastočne cestnou dopravou medzi územiami štátov zmluvných strán alebo tranzitom cez územia týchto štátov alebo cez územie jedného z nich.

Článok 2

Pojmy

Na účely tejto dohody použité pojmy majú tento význam:

a) „medzinárodná kombinovaná doprava" je preprava cestného nákladného vozidla alebo intermodálnej prepravnej jednotky použitím niekoľkých druhov dopravy,

b) „intermodálna prepravná jednotka" je kontajner dlhý najmenej 6 metrov, výmenná nadstavba, náves alebo cestné nákladné vozidlo v prípade jeho prepravy iným druhom dopravy,

c) „zvoz a rozvoz" je preprava intermodálnych prepravných jednotiek cestnou dopravou z miesta nakládky do najbližšieho terminálu kombinovanej dopravy alebo z terminálu kombinovanej dopravy do najbližšieho miesta vykládky,

d) „terminál kombinovanej dopravy" je miesto, v ktorom sú intermodálne prepravné jednotky a cestné nákladné vozidlá vykladané, nakladané alebo prekladané z jedného druhu dopravy na iný druh dopravy,

e) „sprevádzaná kombinovaná doprava" je preprava cestných nákladných vozidiel železničnou alebo vodnou dopravou spolu s posádkou cestných nákladných vozidiel,

f) „nesprevádzaná kombinovaná doprava" je preprava intermodálnych prepravných jednotiek železničnou alebo vodnou dopravou bez posádky cestných nákladných vozidiel,

g) „doprava Ro-La" je preprava cestných nákladných vozidiel na špeciálnych železničných vozňoch technológiou horizontálnej prekládky,

h) „okolnosti vyššej moci" sú okolnosti, ktoré nepodliehajú kontrole zmluvnými stranami, ktoré nebolo možné racionálne predvídať, odvrátiť, odstrániť alebo sa im vyhnúť a ktoré znemožňujú plnenie záväzkov jednej zo zmluvných strán (napríklad živelné pohromy, vojenské akcie, verejné nepokoje, štrajky atď.),

i) „dopravca kombinovanej dopravy" je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom mene alebo v mene inej osoby uzavrie zmluvu o preprave tovaru v systéme kombinovanej dopravy a berie na seba zodpovednosť za prepravovaný tovar od momentu jeho prijatia od odosielateľa až po moment odovzdania príjemcovi v súlade s uzavretou zmluvou.

Článok 3

Realizácia kombinovanej dopravy

1. Zmluvné strany sa budú usilovať zabezpečiť pre dopravcov podmienky napomáhajúce vykonanie zvozu a rozvozu v systéme kombinovanej dopravy na území štátu každej zmluvnej strany dopravcami štátu tejto zmluvnej strany.

2. Zvoz a rozvoz v rámci kombinovanej dopravy na území štátu jednej zmluvnej strany cestnými nákladnými vozidlami evidovanými príslušnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany môžu vykonávať dopravcovia, ktorí boli príslušnými orgánmi štátu tejto zmluvnej strany zaevidovaní na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy podľa článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave, podpísanej v Rige 9. apríla 1998, na základe povolení podľa článku 6 uvedenej dohody.

3. Zmluvné strany vzájomne oslobodia cestné nákladné vozidlá vykonávajúce zvoz a rozvoz podľa odseku 2 tohto článku od cestnej dane a platieb spojených s vlastníctvom a používaním cestných nákladných vozidiel.

Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky za používanie platených ciest, mostov a iných dopravných stavieb ani na daň z pridanej hodnoty a na spotrebnú daň za palivo.

4. Zmluvné strany sa budú v rámci zmiešanej komisie vytvorenej podľa článku 10 tejto dohody navzájom informovať o termináloch kombinovanej dopravy v každom štáte a dohodnú vzdialenosti zvozu a rozvozu pre každý terminál kombinovanej dopravy osobitne.

5. Cestné nákladné vozidlá používané na zvoz a rozvoz v systéme kombinovanej dopravy sa môžu nachádzať na území terminálu kombinovanej dopravy, ako aj na špeciálnych parkoviskách na základe povolení príslušných orgánov a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu zmluvnej strany, na ktorého území sa nachádza terminál kombinovanej dopravy.

6. Zvoz a rozvoz sa budú uskutočňovať po čo najkratšej ceste okrem prepravy nadmerného alebo nadrozmerného tovaru, ktorá sa uskutočňuje na základe osobitných povolení.

7. Zmluvné strany sa budú usilovať zabezpečiť také podmienky, aby celkový čas hraničnej a colnej kontroly a ostatných kontrol, ktoré sa vykonávajú na hraničných priechodoch pri vlakoch používaných v doprave Ro-La, nepresiahol 30 minút.

Článok 4

Nesprevádzaná kombinovaná doprava

Okrem dokladov požadovaných podľa medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané, musia byť k dispozícii počas celej nesprevádzanej kombinovanej dopravy prepravné doklady potvrdzujúce miesto nakládky a vykládky (terminál kombinovanej dopravy), miesto určenia a objednávateľa a musia byť predložené na kontrolu na požiadanie príslušných orgánov štátov zmluvných strán.

Konkrétne miesto, kde sa majú doklady nachádzať, stanovujú predpisy v železničnej a vodnej doprave.

Článok 5

Sprevádzaná kombinovaná doprava

Vodič cestného nákladného vozidla musí mať počas zvozu a rozvozu vo vozidle okrem dokladov požadovaných medzinárodnými zmluvami, ktorými sú zmluvné strany viazané, doklady potvrdzujúce vykonávanie sprevádzanej kombinovanej dopravy a predkladať ich na kontrolu na požiadanie príslušných orgánov štátov zmluvných strán. Takýmito dokladmi sú nákladný list CIM-UIRR alebo SMGS alebo plavebný konosament.

Článok 6

Podpora kombinovanej dopravy

1. Zmluvné strany budú napomáhať zabezpečovanie priaznivých podmienok na uskutočňovanie kombinovanej dopravy a získanie dopravcov svojich štátov vykonávajúcich cestnú, železničnú a vodnú dopravu hlavne pre nesprevádzanú kombinovanú dopravu a v odôvodnených prípadoch aj pre sprevádzanú kombinovanú dopravu.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať rozvoj infraštruktúry potrebnej na úspešnú realizáciu kombinovanej dopravy.

3. Zmluvné strany sa budú usilovať oslobodiť zvoz a rozvoz od zákazu jazdy v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja.

4. Zmluvné strany sa budú usilovať zvýšiť povolenú celkovú hmotnosť cestných nákladných vozidiel (alebo ich kombinácií) vykonávajúcich zvoz a rozvoz do 44 t.

5. Zmluvné strany sa budú usilovať presunúť colné konanie intermodálnych prepravných jednotiek do terminálov kombinovanej dopravy.

6. Zmluvné strany sa budú usilovať uviesť do súladu technické parametre železničnej infraštruktúry s predpismi a normami Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch, podpísanej v Ženeve 1. februára 1991 (AGTC).

Článok 7

Spolupráca

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať spoločnosti zaoberajúce sa kombinovanou dopravou pri vytváraní konkurencieschopných návrhov týkajúcich sa kombinovanej dopravy s dôrazom na zvyšovanie kvality dopravy a neporušenosti tovaru, znižovanie času trvania prepráv a dodržiavanie dodacích lehôt, ako aj napomáhať používanie ekonomicky odôvodnených taríf.

2. Zmluvné strany sa budú usilovať napomáhať čo najväčšie využitie predností kombinovanej dopravy v cestnej doprave.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú vzájomne informovať o všetkých opatreniach, ktoré by v rámci tejto dohody mohli mať vplyv na ďalší rozvoj kombinovanej dopravy.

Článok 8

Ochrana údajov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nepoužijú údaje a informácie druhej zmluvnej strany, ktoré súvisia s vykonávaním tejto dohody, proti jej záujmom a nebudú ich poskytovať tretej strane bez predbežného písomného súhlasu tejto druhej zmluvnej strany.

2. Údaje a informácie podľa odseku 1 tohto článku sa môžu poskytnúť len pre potreby štátnych orgánov na ich požiadanie, ak je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu tejto zmluvnej strany.

3. Ochrana a poskytovanie údajov sa uskutočňujú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov obidvoch zmluvných strán.

Článok 9

Mimoriadne okolnosti

V prípade prerušenia dopravy v dôsledku okolností vyššej moci alebo z technických príčin, ktoré presahuje 12 hodín, prijmú zmluvné strany potrebné opatrenia na obnovenie normálneho priebehu kombinovanej dopravy.

Článok 10

Zmiešaná komisia

1. Zmluvné strany si do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody vzájomne oznámia, ktoré sú príslušné orgány na vykonávanie tejto dohody.

2. Všetky otázky týkajúce sa vykonávania tejto dohody bude riešiť zmiešaná komisia, ktorú vytvoria zmluvné strany podľa návrhu svojich príslušných orgánov. Každá zmluvná strana v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody určí štyroch svojich zástupcov zmiešanej komisie.

3. Zasadnutia zmiešanej komisie sa uskutočnia na požiadanie príslušného orgánu štátu jednej zo zmluvných strán.

4. Zmiešaná komisia má právo navrhovať zmeny a doplnky tejto dohody.

Zmeny a doplnky tejto dohody po ich schválení zmluvnými stranami nadobudnú platnosť podľa článku 12 ods. 1 tejto dohody.

Článok 11

Riešenie sporov

Všetky spory týkajúce sa vykonávania alebo výkladu tejto dohody bude posudzovať zmiešaná komisia. Ak zmiešaná komisia nenájde prijateľné riešenie, bude sa spor riešiť diplomatickou cestou.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti a výpoveď dohody

1. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom odo dňa prijatia posledného oznámenia, v ktorom si zmluvné strany diplomatickou cestou navzájom oznámia, že boli splnené podmienky stanovené ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať diplomatickou cestou so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Lisabone 28. mája 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, lotyšskom a v ruskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu jednotlivých článkov tejto dohody je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu

Lotyšskej republiky:

Anatolij Gorbunov v. r.