Zákon č. 175/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 74/2002
Platnosť od 10.04.2002
Účinnosť od 25.04.2002

175

ZÁKON

z 13. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z. a zákona č. 447/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa slová „priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky" a slovo „zaokrúhlený" sa nahrádza slovom „zaokrúhlenej".

2. V nadpise pod § 3 sa vypúšťajú slová „a odmeny" a v § 3 sa vypúšťa odsek 6.

3. Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Poslanec má nárok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v mieste rokovania národnej rady.".

4. § 20 vrátane nadpisu znie:

㤠20

Platové pomery predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda kontrolného úradu") patrí plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený. Podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda kontrolného úradu") patrí plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený. Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patrí plat ešte tri mesiace po skončení výkonu ich funkcie.".

5. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21a

Paušálne náhrady a cestovné náhrady pri zahraničných cestách

(1) Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patria paušálne náhrady vo výške, ktorú určí národná rada uznesením.

(2) Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie predsedu kontrolného úradu a podpredsedu kontrolného úradu, určí národná rada uznesením.".

6. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Podpredseda kontrolného úradu má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.".

7. V § 22 ods. 3 sa za slová „na zriadenie a" vkladá slovo „bezplatné".

8. § 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Výšku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka a za predchádzajúci kalendárny rok na účely stanovenia platu niektorých ústavných činiteľov potvrdzuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.".

9. Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý znie:

㤠29c

Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu, ktorí už vykonávajú funkciu ku dňu účinnosti tohto zákona, patria nároky podľa tohto zákona od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.