Oznámenie č. 173/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikátov medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Juhoslovanským akreditačným orgánom JUAT Juhoslovanskej zväzovej republiky

Čiastka 73/2002
Platnosť od 06.04.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. januára 2002.

173

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. januára 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikátov medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Juhoslovanským akreditačným orgánom JUAT Juhoslovanskej zväzovej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. januára 2002.

Do textu dohody možno nazrieť na odbore medzinárodnej spolupráce Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.