Oznámenie č. 172/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania na roky 2001 – 2004

Čiastka 73/2002
Platnosť od 06.04.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 12. novembra 2001.

172

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. novembra 2001 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania na roky 2001 - 2004.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 12. novembra 2001.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky, v Slovenskej akademickej informačnej agentúre - SCTS a na rektorátoch vysokých škôl Slovenskej republiky.