Vyhláška č. 170/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh

Čiastka 72/2002
Platnosť od 03.04.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 15.09.2005 do31.12.2005
Zrušený 747/2004 Z. z.

170

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. marca 2002

o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 3 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Výška poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh je uvedená v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


František Hajnovič v. r.


Príloha k vyhláške č. 170/2002 Z. z.

VÝŠKA POPLATKOV ZA ÚKONY ÚRADU PRE FINANČNÝ TRH

Položka 1 - Udeľovanie povolenia

a) na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti1)  50 000 Sk
b) na vytvorenie podielového fondu vrátane schválenia štatútu, predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu2)  10 000 Sk
c) na predĺženie lehoty na zosúladenie skladby majetku v podielovom fonde3)    5 000 Sk
d) na predĺženie lehoty na vykonanie povinností podľa § 59 ods. 4 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní4)    5 000 Sk
e) na verejnú ponuku cenných papierov vydávaných zahraničnou investičnou spoločnosťou alebo na verejnú ponuku cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania spravovaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou prostredníctvom pobočky alebo bez zriadenia pobočky5)40 000 Sk
f) na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti6)  50 000 Sk
g) na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia7)    3 000 Sk
h) na vznik a činnosť burzy cenných papierov12)110 000 Sk
i) na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „zákon“) obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý nebude oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, pričom základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi je najmenej 2 500 000 Sk13)  30 000 Sk
j) na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona, pričom základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi je najmenej 6 000 000 Sk13)  50 000 Sk
k) na poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi v inom rozsahu, ako je uvedené v písmenách m) a n) tejto položky, pričom základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi je najmenej 35 000 000 Sk13)100 000 Sk
l) na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi14)  80 000 Sk
m) na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb pre právnické osoby15)  10 000 Sk
n) na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb pre fyzické osoby15)    3 000 Sk
o) na vznik a činnosť centrálneho depozitára16)110 000 Sk
„p) na nezverejnenie určitých údajov z prospektu18)    1 000 Sk
r) na zúženie prospektu cenného papiera19)    1 000 Sk
s) na nezverejnenie určitej informácie z prospektu investície20) vyhlasovateľovi verejnej ponuky  10 000 Sk
t) na vynechanie určitej informácie z polročnej alebo ročnej správy alebo povinnosti zverejnenia polročnej alebo ročnej správy21) emitentovi  10 000 Sk
u) na vynechanie určitej informácie z povinnosti zverejnenia finančnej situácie emitenta alebo iných skutočností, ktoré môžu vyvolať významnú zmenu kurzu ním vydaného cenného papiera alebo zhoršiť schopnosť emitenta plniť záväzky z emisie cenného papiera21)  10 000 Sk
v) na zverejnenie polročnej alebo ročnej správy emitentovi v znení požadovanom podľa práva štátu, v ktorom boli jeho akcie prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov22)    5 000 Sk
w) na vykonávanie poisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej poisťovni23)100 000 Sk
x) na vykonávanie zaisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, poisťovni, zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni24)100 000 Sk
y) na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom a na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom25) 
  1. fyzickej osobe    3 000 Sk
  2. právnickej osobe  10 000 Sk
z) na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia25)
    1. fyzickej osobe     3 000 Sk
    2. právnickej osobe   10 000 Sk
za) na zápis do zoznamu aktuárov26) fyzickej osobe    3 000 Sk
zb) na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti26a)  50 000 Sk
zc) na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia    3 000 Sk
    1. fyzickej osobe26b)    3 000 Sk
    2. právnickej osobe26b)  10 000 Sk

Položka 2 - Zmena rozhodnutia, ktorým bolo udelené povolenie

a) na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti27)10 000 Sk
b) na vytvorenie podielového fondu27a) 5 000 Sk
c) na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti27b) 5 000 Sk
d) rozšírenie udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi, resp. zahraničného obchodníka s cennými papiermi, za každú ďalšiu hlavnú investičnú službu28)10 000 Sk
e) rozšírenie udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi, resp. zahraničného obchodníka s cennými papiermi, za každú vedľajšiu investičnú službu28) 5 000 Sk
f) na vznik a činnosť centrálneho depozitára29)10 000 Sk
g) iná ako v písmenách d) a e)28) pre obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi 2 000 Sk
h) na vykonávanie poisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej poisťovni30) 5 000 Sk
i) na vykonávanie zaisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, poisťovni, zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni30) 5 000 Sk
j) na vznik a činnosť burzy cenných papierov30a)15 000 Sk
k) na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti30b) 5 000 Sk

Položka 3 - Vydávanie predchádzajúceho súhlasu

a) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, alebo na to, aby sa správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti31)10 000 Sk
b) na zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty31a)20 000 Sk
c) na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti alebo za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti alebo na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti31b) 1 000 Sk
d) na zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou31c)20 000 Sk
e) nazmenu stanov správcovskej spoločnosti31d) 5 000 Sk
f) na zverenie výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní inej právnickej osobe31e)20 000 Sk
g) na zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ak je taký súhlas vyžadovaný právnymi predpismi tohto nečlenského štátu31f) 5 000 Sk
h) na predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho častl31g)50 000 Sk
i) na vrátenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti31h)10 000 Sk
j) na prevod správy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť31i) 5 000 Sk
k) na zmenu depozitára otvoreného podielového fondu31j) 5 000Sk
l) na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu31k) 2 000 Sk
m) na zlúčenie otvorených podielových fondov31l) 5 000 Sk
n) na vrátenie povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu31m) 3 000 Sk
o) na nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku otvoreného podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond31n) 5 000 Sk
p) na vedenie evidencie zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu depozitárom správcovskej spoločnosti31o)10 000 Sk
q) na prevod správy uzavretého podielového fondu31p) 5 000 Sk
r) na zmenu depozitára uzavretého podielového fondu31q) 5 000 Sk
s) na zmenu štatútu uzavretého podielového fondu31r) 2 000 Sk
t) na vrátenie povolenia na vytvorenie uzavretého podielového fondu31s) 2 000 Sk
u) na nadobudnutie cenných papierov do majetku v uzavretom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku uzavretého podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond31t) 5 000 Sk
v) na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond31u) 5 000 Sk
w) na zlúčenie uzavretých podielových fondov31v) 5 000 Sk
x) na prevod správy špeciálneho podielového fondu31w) 5 000 Sk
y) na zmenu depozitára špeciálneho podielového fondu31x) 5 000 Sk
z) na zmenu štatútu špeciálneho podielového fondu31y) 2 000 Sk
za) na vrátenie povolenia na vytvorenie špeciálneho podielového fondu31z) 2 000 Sk
zb) na nadobudnutie cenných papierov do majetku v špeciálnom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku špeciálneho podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond31za) 5 000 Sk
zc) na premenu špeciálneho podielového fondu na otvorený podielový fond31zb) 5 000 Sk
zd) na predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený31zc) 3 000 Sk
ze) na vrátenie povolenia udeleného podľa § 75 zákona o kolektívnom investovaní31zd) 5 000 Sk
zf) na uzavretie zmluvy podľa § 78 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní na výkon činností podľa § 78 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní s ďalšou osobou31ze) 5 000 Sk
zg) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní burzy cenných papierov alebo na hlasovacích právach v burze cenných papierov vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode31g)10 000 Sk
zh) na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy cenných papierov vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s burzou cenných papierov31h)20 000 Sk
zi) na vrátenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov31i)10 000 Sk
zj) na nadobudnutie majetkového podielu burzy cenných papierov na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby31j) 5 000 Sk
zk) na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva alebo na voľbu člena dozornej rady burzy cenných papierov, alebo na vymenovanie generálneho riaditeľa, alebo na vymenovanie vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov32) 1 000 Sk
zl) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode33)10 000 Sk
zm) na zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty34)20 000 Sk
zn) na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi; ak činnosť obchodníka s cennými papiermi vykonáva banka, na volbu osoby, ktorá bude zodpovedná za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi35) 1 000 Sk
zo) na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi36) 1 000 Sk
zp) na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi37)20 000 Sk
zq) na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý nebol oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta38) 1 000 Sk
zr) na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb38) podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona 2 000 Sk
zs) na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb iného, ako je uvedené v písmenách h) a i) tejto položky38) 5 000 Sk
zt) na vrátenie povolenia na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb udeleného pre fyzické osoby39) 1 000 Sk
zu) na vrátenie povolenia na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb udeleného pre právnické osoby39) 2 000 Sk
zv) na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti, ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona a obchodník s cennými papiermi nie je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta40)10 000 Sk
zw) na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,40) ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona20 000 Sk
zx) na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti iného, ako je uvedené v písmenách m) a n) tejto položky40)50 000 Sk
zy) na nadobudnutie alebo prekročenie akéhokoľvek podielu na základnom imaní centrálneho depozitára v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode41) 5 000 Sk
zz) na nadobudnutie majetkového podielu centrálneho depozitára na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby42) 3 000 Sk
zza) na volbu člena predstavenstva alebo dozornej rady alebo na vymenovanie prokuristu centrálneho depozitára43) 1 000 Sk
zzb) na rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára44)10 000 Sk
zzc) na zníženie základného imania centrálneho depozitára, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou45)20 000 Sk
zzd) na zlúčenie centrálneho depozitára s iným centrálnym depozitárom alebo právnickou osobou so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti46)20 000 Sk
zze) na vykonávanie činnosti člena centrálneho depozitára47)10 000 Sk
zzf) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni tak, že sa po prvýkrát dostane nad limit 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni priamo alebo konaním v zhode48)10 000 Sk
zzg) na zníženie základného imania poisťovne alebo zaisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou49)20 000 Sk
zzh) na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne50) 1 000 Sk
zzi) na zlúčenie alebo splynutie poisťovne s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo inou právnickou osobou alebo na zlúčenie alebo splynutie zaisťovne s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo inou právnickou osobou; predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou aj na rozdelenie poisťovne alebo zaisťovne51)20 000 Sk
zzj) na vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti52)10 000 Sk
zzk) na predaj podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti53)20 000 Sk
zzl) na tvorbu ďalších technických rezerv poisťovne54) 5 000 Sk
zzm) na zahrnutie položiek podľa § 31 ods. 6 a § 70a ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do skutočnej miery solventnosti poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne54a) 5 000 Sk
zzn) na vykonávanie sprostredkovateľských činností pre finančné inštitúcie v súlade s osobitnými predpismi54aa) 5 000 Sk
zzo) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode54b) alebo na to, aby sa dôchodková správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti54c)10 000 Sk
zzp) na zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 47 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), ak nejde o zníženie z dôvodov straty54d)20 000 Sk
zzq) na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti a člena dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na menovanie prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ustanovenie za vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon odborných činností54e) 1 000 Sk
zzr) na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov, ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť54f)20 000 Sk
zzs) na zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti54g) 5 000 Sk
zzt) na zverenie výkonu činností uvedených v § 47 ods. 2 písm. b) a c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe54h)20 000 Sk
zzu) na prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť54i)20 000 Sk
zzv) na zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti54j) 5 000 Sk
zzw) na zmenu štatútu dôchodkového fondu54k) 2 000 Sk
zzx) na vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti54l)10 000 Sk
zzy) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej operácii alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, alebo na to, aby sa doplnková dôchodková spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti54m)10 000 Sk
zzz) na zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti presahujúceho základné imanie podľa § 22 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení")54n)20 000 Sk
zzza) na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a na menovanie prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti54o) 1 000 Sk
zzzb) na vrátenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti54p)10 000 Sk
zzzc) na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie a na jej zánik zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy doplnkových dôchodkových fondov, práv a povinností vyplývajúcich z doplnkového dôchodkového sporenia na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť54q)20 000 Sk
zzzd) na prechod správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia voči účastníkom a poberateľom dávok na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť54r)20 000 Sk
zzze) na zmenu stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti54s) 5 000 Sk
zzzf) na zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu54t) 2 000 Sk
zzzg) na zmenu dávkového plánu54u) ............. 2 000 Sk 2 000 Sk
zzzh) na zverenie výkonu činností podľa § 37 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe54v)20 000 Sk
zzzi) na zmenu depozitára doplnkového dôchodkového fondu54w)20 000 Sk
zzzj) na vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu54x) 5 000 Sk
zzzk) na zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov54y) 5 000 Sk
zzzl) na zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu54z) 5 000 Sk

Položka 4 - Schvaľovanie

a) burzových pravidiel62) 50 000 Sk
b) zmeny burzových pravidiel62) 10 000 Sk
c) prevádzkového poriadku centrálneho depozitára63) 50 000 Sk
d) zmien prevádzkového poriadku centrálneho depozitára63) 10 000 Sk
e) ponuky na prevzatie a konkurenčnej ponuky na prevzatie64) 10 000 Sk
f) povinnej ponuky na prevzatie65) 30 000 Sk
g) zmeny ponuky na prevzatie a povinnej ponuky na prevzatie66) 1 000 Sk
h) prospektu investície z celkového objemu majetkových aktív, ktoré sa majú nadobudnúť z peňažných prostriedkov zhromaždených na základe verejnej ponuky67)0,05 %
najmenej 2 000 Sk
najviac1 000 000 Sk
i) prospektu cenných papierov vypracovaného ako jeden dokument alebo základného prospektu cenných papierov,67a) ak žiadateľom je emitent 40 000 Sk
j) prospektu cenných papierov skladajúceho sa zo samostatných dokumentov,67a) ak žiadateľom je emitent, a to
1. registračného dokumentu 20 000 Sk
2. súhrnného dokumentu 10 000 Sk
3. opisu cenných papierov 10 000 Sk
k) dodatku prospektu cenného papiera alebo prospektu investície68) 1 000 Sk
l) uznania prospektu cenného papiera schváleného príslušným orgánom v štáte sídla emitenta69) 5 000 Sk
1. fyzickej osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky69) 1 000 Sk
2. malého a stredného podniku so sídlom na území Slovenskej republiky69a) 5 000 Sk
m) prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti70) 20 000 Sk
n) štatútu Slovenskej kancelárie poistiteľov71) 10 000 Sk
o) zmien štatútu Slovenskej kancelárie poistiteľov71) 5 000 Sk
p) vymenovania likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti a schválenie jeho odmeny71a) 5 000 Sk
q) predĺženia lehoty na zosúladenie skladby majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a ustanoveniami podľa § 81 až 83 a § 88 až 9071b) 10 000 Sk
r) prospektu cenných papierov vypracovaného ako jeden dokument, ak žiadateľom je vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, ktorý nie je emitentom cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov, alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu71c) 6 000 Sk
s) prospektu cenných papierov skladajúceho sa zo samostatných dokumentov, ak žiadateľom je vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, ktorý nie je emitentom cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov, alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu,71c) a to
1. registračného dokumentu 2 000 Sk
2. súhrnného dokumentu 2 000 Sk
3. opisu cenných papierov 2 000 Sk
t) vymenovania likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a jeho odmeny71d) 5 000 Sk
u) predĺženia lehoty na zosúladenie skladby majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení71e) 10 000 Sk

Poznámka:Položky uvedené v písmenách c), d), e) a f) sa použijú aj vtedy, ak túto žiadosť podá investičný fond, investičná spoločnosť, likvidátor investičného fondu alebo likvidátor investičnej spoločnosti.
Položka 5 - Vydanie náhradného rozhodnutia, súhlasu alebo schvaľovania (duplikátu) 500 Sk

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 36 ods. 1, § 63 ods. 1 a § 70 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z.

3) § 51 ods. 4, § 66 ods. 1 a § 73 ods. 1 a 5 zákona č. 594/2003 Z. z.

4) § 59 ods. 5, § 62 ods. 7 a § 69 ods. 8 zákona č. 594/2003 Z. z.

5) § 75 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z.

6) § 50 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 111 zákona č. 43/2004 Z. z.

8) § 39, 46 a 49 zákona č. 385/1999 Z. z.

12) § 4 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

13) § 55 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

14) § 56 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.

15) § 61 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.

16) § 100 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.

17) § 7 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

18) § 122 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.

19) § 125h ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.

20) § 128 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z.

21) § 130 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z.

22) § 130 ods. 13 zákona č. 566/2001 Z. z.

23) § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24) § 11 zákona č. 95/2002 Z. z.

25) § 14 ods. 1 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

26) § 37 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z.

26a) § 23 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

26b) § 68 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z.

27) § 8 ods. 5 zákona č. 594/2003 Z. z.

27a) § 37 ods. 3, § 63 ods. 6 a § 70 ods. 6 zákona č. 594/2003 Z. z.

27b) § 50 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z.

28) § 59 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.

29) § 100 ods. 14 zákona č. 566/2001 Z. z.

30) § 9 ods. 4 zákona č. 95/2002 Z. z.

30a) § 5 ods. 2 zákona č. 429/2002 Z. z.

30b) § 24 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z.

31) § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

31a) § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z.

31b) § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z.

31c) § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z.

31d) § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z.

31e) § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 594/2003 Z. z.

31f) § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 594/2003 Z. z.

31g) § 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 594/2003 Z. z.

31h) § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 594/2003 Z. z.

31i) § 57 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

31j) § 57 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z.

31k) § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z.

31l) § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z.

31m) § 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z.

31n) § 57 ods. 1 písm. f) zákona č. 594/2003 Z. z.

31o) § 57 ods. 1 písm. g) zákona č. 594/2003 Z. z.

31p) § 68 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

31q) § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z.

31r) § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z.

31s) § 68 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z.

31t) § 68 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z.

31u) § 68 ods. 1 písm. f) zákona č. 594/2003 Z. z.

31v) § 68 ods. 1 písm. g) zákona č. 594/2003 Z. z.

31w) § 74 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

31x) § 74 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z.

31y) § 74 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z.

31z) § 74 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z.

31za) § 74 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z.

31zb) § 74 ods. 1 písm. f) zákona č. 594/2003 Z. z.

31zc) § 74 ods. 1 písm. g) zákona č. 594/2003 Z. z.

31zd) § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

31ze) § 79 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z.

32) § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 429/2002 Z. z.

33) § 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.

34) § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.

35) § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.

36) § 70 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

37) § 70 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

38) § 60 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

39) § 60 a § 61 ods. 13 zákona č. 566/2001 Z. z.

40) § 70 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

41) § 102 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.

42) § 102 ods. 1 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.

43) § 102 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.

44) § 102 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

45) § 102 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

46) § 102 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

47) § 70 ods. 1 písm. g) a § 104 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.

48) § 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 95/2002 Z. z.

49) § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2002 Z. z.

50) § 36 ods. 1 písm. c) zákona č. 95/2002 Z. z.

51) § 36 ods. 1 písm. d) zákona č. 95/2002 Z. z.

52) § 36 ods. 1 písm. e) zákona č. 95/2002 Z. z.

53) § 36 ods. 1 písm. f) zákona č. 95/2002 Z. z.

54) § 22 ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z.

54a) § 36 ods. 1 písm. g) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

54aa) § 36 ods. 1 písm. h) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 645/2004 Z. z.
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
Zákon č. 650/2004 Z. z.

54b) § 66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

54c) § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 43/2004 Z. z.

54d) § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z.

54e) § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 43/2004 Z. z.

54f) § 52 ods. 1 písm. d) zákona č. 43/2004 Z. z.

54g) § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 43/2004 Z. z.

54h) § 52 ods. 1 písm. f) zákona č. 43/2004 Z. z.

54i) § 52 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z.

54j) § 52 ods. 1 písm. h) zákona č. 43/2004 Z. z.

54k) § 52 ods. 1 písm. i) zákona č. 43/2004 Z. z.

54l) § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 43/2004 Z. z.

54m) § 26 ods. 1 písm. a) zákona č. 650/2004 Z. z.

54n) § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z.

54o) § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 650/2004 Z. z.

54p) § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 650/2004 Z. z.

54q) § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 650/2004 Z. z.

54r) § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 650/2004 Z. z.

54s) § 26 ods. 1 písm. g) zákona č. 650/2004 Z. z.

54t) § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 650/2004 Z. z.

54u) § 26 ods. 1 písm. i) zákona č. 650/2004 Z. z.

54v) § 26 ods. 1 písm. j) zákona č. 650/2004 Z. z.

54w) § 26 ods. 1 písm. k) zákona č. 650/2004 Z. z.

54x) § 26 ods. 1 písm. l) zákona č. 650/2004 Z. z.

54y) § 26 ods. 1 písm. m) zákona č. 650/2004 Z. z.

54z) § 26 ods. 1 písm. n) zákona č. 650/2004 Z. z.

61) § 4 ods. 5 písm. d) zákona č. 330/2000 Z. z.

62) § 18 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z.

63) § 103 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.

64) § 114 ods. 4 a § 116 zákona č. 566/2001 Z. z.

65) § 114 ods. 4, § 118 ods. 5, § 119 ods. 4 a § 170 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

66) § 114 ods. 14 zákona č. 566/2001 Z. z.

67) § 127 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.

67a) § 121 a § 125 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

68) § 125c zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.

69) § 120 ods. 6 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.

69a) § 120 ods. 6 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.

70) § 61 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z.

71) § 21 ods. 3 písm. f) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.

71a) § 69 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z.

71b) § 84 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z.

71c) § 121 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.

71d) § 39 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z.

71e) § 54 ods. 12 zákona č. 650/2004 Z. z.