Oznámenie č. 17/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou

Čiastka 8/2002
Platnosť od 15.01.2002 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa článku 2 ods. 1 Rozhodnutie č. 2/1999 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 4. januára 2000.

17

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. decembra 1999 bolo v Bratislave podpísané Rozhodnutie č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou.

Podľa článku 2 ods. 1 Rozhodnutie č. 2/1999 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 4. januára 2000.

ROZHODNUTIE č. 2/1999

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou

Majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Estónskou republikou na druhej strane podpísanú v Talline 28. mája 1996 a Protokol 2 k tejto dohode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce,

majúc na zreteli ustanovenia článkov 36, 37 a 39 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou,

vzhľadom na nevyhnutnosť úpravy pojmu „pôvodné výrobky“ v Protokole 2 na zabezpečenie správneho fungovania rozšíreného systému kumulácie, ktorý umožní použitie materiálov pôvodných v Európskom spoločenstve, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Slovinsku, Turecku, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku,

vzhľadom na to, že je žiaduce revidovať znenie článkov 21, 26 a 30 Protokolu 2 týkajúcich sa súm, aby sa úplne vzalo do úvahy nadobudnutie platnosti eura,

vzhľadom na dôvod zohľadniť zmeny v spracovateľských postupoch a nedostatok určitých surovín je nevyhnutné vykonať niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť na získanie štatútu pôvodu,

Spoločný výbor zložený zo zástupcov zúčastnených strán rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 2 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení takto:

1. V článkoch 21 a 26 sa slovo „Ecu“ nahrádza slovom „euro“ v príslušnom tvare.

2. Článok 30 vrátane nadpisu znie:

„Článok 30

Sumy vyjadrené v eure

1. Sumy v národnej mene vyvážajúcej zmluvnej strany, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eure, určí vyvážajúca zmluvná strana a oznámi ich dovážajúcej zmluvnej strane.

2. Ak tieto sumy prevyšujú zodpovedajúce sumy určené dovážajúcou zmluvnou stranou, uzná ich táto strana za predpokladu, že výrobky sú fakturované v mene vyvážajúcej zmluvnej strany. Ak sú výrobky fakturované v mene niektorej z krajín uvedených v článku 4, uzná dovážajúca zmluvná strana sumu oznámenú touto krajinou.

3. Sumy vyjadrené v akejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra 1999.

4. Sumy vyjadrené v eure a ich ekvivalenty v národnej mene zmluvnej strany preskúma Spoločný výbor, ak o to zmluvná strana požiada. Pri preskúmaní Spoločný výbor zabezpečí, že nedôjde k zníženiu súm vyjadrených v akejkoľvek národnej mene, a posúdi potrebu zachovania účinkov týchto limitov v reálnych hodnotách. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eure.“.

3. Príloha II sa mení takto:

a) Pravidlo pre číslo HS 1904 znie:

„1904 Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. pražené kukuričné vločky); obilniny iné ako kukurica v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené ani nezahrnuté Výroba: &nbsp
- z materiálov nepatriacich do čísla 1806,
- pri ktorej všetky použité obilniny a výrobky z nich (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov a kukurice Zea indurata) už musia byť úplne získané,1)
- pri ktorej hodnota akýchkoľvek iných materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
1) Výnimka týkajúca sa kukurice Zea indurata sa bude uplatňovať do 31. 12. 2002.“.

b) Pravidlo pre číslo HS 2207 znie:

„2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo väčším; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom Výroba: &nbsp
- z materiálov nepatriacich do čísel 2207 alebo 2208,
- pri ktorej všetko použité hrozno alebo akékolvek materiály získané z hrozna musia byť úplne získané, alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, arak možno použiť do limitu 5 % objemu“.

c) Pravidlo pre kapitolu HS 57 znie:

„kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny: &nbsp &nbsp
- Z vpichovanej plsti Výroba z1):
- prírodných vlákien
alebo
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Možno však použiť:
- polypropylénový hodváb čísla 5402,
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506
alebo
- polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad
- Z inej plsti Výroba z1):
- prírodných vlákien nemykaných alebo nečesaných, alebo inak nespracovaných na spriadanie
alebo
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
- Z ostatných textilných materiálov Výroba z1):
- kokosovej alebo jutovej priadze,
- syntetickej alebo umelej priadze,
- prírodných vlákien
alebo
- chemických strižových vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad
1) K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri v úvodnej poznámke 5.“.

d) Pravidlo pre číslo HS 8401 znie:

„ex 8401 Jadrové palivové články Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla ako výrobok1) Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny zo závodu konečného výrobku
1) Toto pravidlo sa bude uplatňovať do 31. decembra 2005.“.

e) Za pravidlo pre číslo HS 9606 sa vkladá text:

„9608 Guľôčkové perá; perá s plsteným a iným pórovitým hrotom a značkovače; plniace perá, rysovacie perá a iné perá; rydla na rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na perá, rúčky na ceruzky a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov (vrátane ochranných krytov a príchytiek), okrem výrobkov čísla 9609 Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla, ako je číslo výrobku. Možno však použiť oceľové perá (do rúčky) alebo hroty oceľových pier zaradené do rovnakého čísla“. &nbsp

Článok 2

1. Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť odo dňa výmeny nót po tomto vnútroštátnom schválení.

2. Ak toto rozhodnutie nenadobudne platnosť v súlade s odsekom 1 tohto článku, bude sa predbežne vykonávať od 1. januára 2000.

Potvrdzujúc týmto, podpísaní splnomocnenci, plne oprávnení na tento úkon, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Bratislave 23. decembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Estónsku republiku:

Clyde Kull v. r.

Príloha k č. 17/2002 Z. z.

DECISION No 2/1999

of the Joint Committee of the Free Trade Agreement between the Slovak Republic
and the Republic of Estonia on Amendments of the Protocol 2 to the Free Trade Agreement between the Slovak Republic and the Republic of Estonia

The Joint Committee

Having regard to the Free Trade Agreement between the Slovak Republic, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part, signed in Tallinn on May 28, 1996 and Protocol 2 to this agreement concerning the definition of the concept of “originating products” and methods of administrative cooperation,

Having in mind provisions of Articles 36, 37 and 39 of the Free Trade Agreement between the Slovak Republic and the Republic of Estonia,

Whereas within Protocol 2 the definition of the term “originating products” needs to be amended to ensure the proper operation of the extended system of cumulation which permits the use of materials originating in the European Community, Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Romania, Latvia, Lithuania, Estonia, Slovenia, Turkey, Iceland, Norway and Switzerland,

Whereas it would seem advisable to revise the Articles 21, 26 and 30 of this Protocol 2 concerning the amounts in order to fully take into consideration the entry into force of the euro,

Whereas taking into account of changes in processing techniques and shortages of certain raw materials some corrections must be made to the list of working and processing requirements which non-originating materials have to fulfil to quality for originating status,

Has decided as follows:

Article 1

Protocol 2 concerning the definition of the concept of “originating products” and methods of administrative cooperation is hereby amended as follows:

1. In Articles 21 and 26 the word “ECU” shall be replaced by “euro”.

2. Article 30 shall be replaced by the following:

“Article 30

Amounts expressed in euro

1. Amounts in the national currency of the exporting Party equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed by the exporting Party and communicated to the importing Party.

2. When the amounts exceed the corresponding amounts fixed by the importing Party, the latter shall accept them if the products are invoiced in the currency of the exporting Party. When the products are invoiced in the currency of another Party referred to in Article 4, the importing Party shall recognise the amount notified by the Party concerned.

3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that national currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October 1999.

4. The amounts expressed in euro and their equivalents in the national currency of a Party shall be reviewed by the Joint Committee at the request of a Party. When carrying out this review, the Joint Committee shall ensure that there will be no decrease in the amounts to be used in national currency and shall furthermore consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.”.

3. Annex II shall be amended as follows:

(a) the entry for HS heading 1904 shall be replaced by:

Tabulka 01

(b) the entry for HS heading 2207 shall be replaced by:

Tabulka 02

(c) the entry for HS Chapter 57 shall be replaced by:

Tabulka 03

(d) the entry for HS heading 8401 shall be replaced by:

Tabulka 04

(e) the following shall be inserted between the entries for HS heading Nos 9606 and 9612:

Tabulka 05

Article 2

1. This Decision shall be approved in accordance with the internal legal requirements of both Parties and it shall enter into force on the date of exchange of diplomatic notes.

2. If this Decision cannot enter into force in accordance with the paragraph 1 of this Article, it shall be applied provisionally from January 1, 2000.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto, have signed this Decision.

Done at Bratislava this 23 day of December 1999 in two authentic copies in the English language.

For the Slovak Republic:
Peter Brňo

For the Republic of Estonia:
Clyde Kull