Zákon č. 166/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

Čiastka 69/2002
Platnosť od 29.03.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.2002 do31.12.2003
Zrušený 553/2003 Z. z.

OBSAH

166

ZÁKON

z 20. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z. a zákona č. 165/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 5 sa slová „tvorivo interpretuje tanečné diela alebo baletné diela" nahrádzajú slovami „je samostatným divadelným umelcom, divadelným umelcom v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení alebo ktorý je ďalším umeleckým zamestnancom10b) (ďalej len „divadelný umelec")".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

10b) § 2 až 5 a § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.".

2. § 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Týždenný pracovný čas zamestnanca, ktorý je samostatným divadelným umelcom15a) alebo divadelným umelcom v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení,15b) skladá sa z času, v ktorom tento zamestnanec vykonáva umeleckú činnosť (predstavenie, koncert, skúška), a z domácej prípravy.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

15a) § 9 ods. 2 zákona č. 384/1997 Z. z.

15b) § 9 ods. 3 zákona č. 384/1997 Z. z.".

3. V § 16 ods. 8 sa slová „tvorivo interpretuje tanečné diela alebo baletné diela" nahrádzajú slovami „je divadelným umelcom10b)".

4. V § 18 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pre zamestnanca zamestnávateľa, ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené osobitným predpisom16a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle.
Zákon č. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharmónii.".

5. § 18 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je divadelným umelcom.16a)".

6. V § 19 ods. 1 v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a pre zamestnanca zamestnávateľa, ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené osobitným predpisom16a)".

7. V § 19 ods. 2 v tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a pre vedúceho zamestnanca zamestnávateľa, ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené osobitným predpisom16a)".

8. V § 19 ods. 3 sa za slová „v § 1 ods. 1 písm. g) a h)" vkladajú slová „a zamestnanca zamestnávateľa, ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené osobitným predpisom,16a)".

9. V § 19 ods. 4 sa za slová „v § 1 ods. 1 písm. g) a h)" vkladajú slová „a vedúceho zamestnanca zamestnávateľa, ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené osobitným predpisom,16a)".

10. V § 19 ods. 20 sa za slová „v § 1 ods. 1 písm. d), g), h) a j)" vkladá čiarka a slová „zamestnávateľ, ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené osobitným predpisom,16a)".

11. § 19 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:

(23) Zamestnávateľ určí tarifný plat podľa osobitnej stupnice platových taríf pre pedagogických zamestnancov uvedenej v prílohe č. 7 zamestnancom, ktorí vykonávajú odborné činnosti v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt. Na účely tohto zákona zamestnanec v oblasti kultúry zabezpečuje tieto odborné činnosti:

a) zhromažďovanie, zhodnocovanie, uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie zbierkových predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,29a)

b) poskytovanie knižnično-informačných služieb, ochranu, využívanie a sprístupňovanie historických knižničných fondov,29b)

c) ochranu a využívanie pamiatkového fondu,29c)

d) sprístupňovanie poznatkov a informácií z oblasti kultúry, vedy a techniky,29d)

e) tvorbu kultúrnych hodnôt a ich šírenie.29e)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a až 29e znejú:

29a) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

29b) Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

29c) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

29d) Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

29e) Zákon č. 384/1997 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
Zákon č. 114/2000 Z. z.".

12. V § 20 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Zamestnancovi,31) ktorý tvorivo interpretuje náročné umelecké diela, alebo ďalšiemu umeleckému zamestnancovi,31a) ktorý vykonáva náročnú tvorivú pracovnú činnosť, môže zamestnávateľ namiesto tarifného platu podľa § 19 ods. 1 priznať osobný plat.

(2) Za zamestnanca, ktorý tvorivo interpretuje náročné umelecké diela podľa odseku 1, na účely tohto zákona sa považuje aj zamestnanec, ktorý tvorivo interpretuje náročné hudobné diela vo filharmonickom orchestri alebo vo filharmonickom zbore.31b)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 31, 31a a 31b znejú:

31) § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 384/1997 Z. z.

31a) § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 384/1997 Z. z.

31b) Napríklad zákon č. 114/2000 Z. z.".

13. V § 21 ods. 2 v tretej vete sa za slová „v § 1 ods. 1 písm. g), h) a j)" vkladajú slová „a zamestnanca zamestnávateľa, ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené osobitným predpisom,16a)".

14. V § 23 ods. 1 sa za slová „v § 1 ods. 1 písm. g), h) a j)" vkladajú slová „a zamestnanca zamestnávateľa, ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené osobitným predpisom16a)".

15. Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:

㤠45a

Na účely tohto zákona sa za divadelného umelca10b) považuje aj zamestnanec inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela.39b)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:

39b) Napríklad zákon č. 114/2000 Z. z.".

16. V § 55 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Zamestnanca, ktorý je divadelným umelcom10b) a ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona nespĺňa kvalifikačný predpoklad (stupeň) vzdelania podľa § 2 ods. 4 písm. b) až f), môže zamestnávateľ výnimočne zaradiť do platovej triedy, v ktorej je v katalógu zaradená ním vykonávaná najnáročnejšia pracovná činnosť, najdlhšie do 30. júna 2010. Časové obmedzenie podľa prvej vety neplatí pre zamestnanca, ktorého odborná prax podľa § 18 ods. 2 písm. a) je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona najmenej 10 rokov, zamestnanec je starší ako 45 rokov a vykonáva pracovnú činnosť s rovnakým alebo obdobným charakterom ako pracovnú činnosť, ktorú vykonával pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Ak ide o takého zamestnanca, neuplatní sa § 54 ods. 2.".

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.

17. V nadpise prílohy č. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „A PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ VYKONÁVAJÚ ODBORNÉ ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY, ŠÍRENIA, UCHOVÁVANIA A SPRÍSTUPŇOVANIA KULTÚRNYCH HODNÔT".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.