Nariadenie vlády č. 164/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe výpočtu platovej relácie na výpočet časti platu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene a o obsahu cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu

(v znení č. 281/2007 Z. z.)

Čiastka 68/2002
Platnosť od 29.03.2002 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.2007 do31.12.2008
Zrušený 312/2001 Z. z.

164

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. marca 2002

o spôsobe výpočtu platovej relácie na výpočet časti platu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene a o obsahu cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 99 ods. 2 a 3 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie ustanovuje spôsob výpočtu platovej relácie na výpočet časti platu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v cudzine a obsah cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu.

§ 2

Spôsob výpočtu platovej relácie je ustanovený v postupe na určenie platovej relácie, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

(1) Obsah cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu pre krajiny s normálnymi klimatickými podmienkami je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Obsah cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu pre krajiny s obťažnými klimatickými podmienkami je uvedený v prílohe č. 3.

(3) Za krajiny s obťažnými klimatickými podmienkami sa považujú tropické alebo inak zdravotne obťažné oblasti.1) Ostatné krajiny sa považujú za krajiny s normálnymi klimatickými podmienkami.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 164/2002 Z. z.

SPÔSOB A POSTUP VÝPOČTU PLATOVEJ RELÁCIE

1. Na základe prílohy č. 2 a 3 tohto nariadenia vlády vypracuje služobný úrad Slovenskej republiky v príslušnej krajine cenovú dokumentáciu - spotrebný kôš. Cenovú dokumentáciu vypracuje v jednotkových cenách, t. j. za 1kg, 1 l, 1 ks, 1 pár, 1 kWh, 1 vstupenku, 1 titul v cenovom rozpätí miestneho trhu I. a II. Ak je v príslušnej krajine viac sídiel služobných úradov Slovenskej republiky, cenovú dokumentáciu vypracuje služobný úrad v hlavnom meste krajiny. Ak je viac sídiel služobných úradov Slovenskej republiky v hlavnom meste krajiny, cenovú dokumentáciu vypracujú spoločne.

2. Cenovú dokumentáciu treba vypracovať vždy k 31. 12. príslušného roka v cenách k 30. 9. príslušného roka a počas roka v prípade rastu cien zahraničného spotrebného koša oproti predchádzajúcemu spotrebnému košu a rastu cien podľa štatistík Medzinárodného menového fondu (MMF) a Organizácie spojených národov (OSN) o viac ako 10 %. Ak niektorá z položiek v cenovej dokumentácii chýba, zníži sa o túto položku aj hodnota spotrebného koša Slovenskej republiky.

3. Určí sa platový koeficient (Kp) ako pomer hodnoty zahraničného spotrebného koša prepočítaného na slovenské koruny a hodnoty spotrebného koša Slovenskej republiky:

Vzorec 01-1

4. Porovná sa úroveň cien zahraničného spotrebného koša s predchádzajúcim spotrebným košom a vykoná sa objektivizácia platového koeficientu. Objektivizácia platového koeficientu sa realizuje prostredníctvom

a) indexu rastu cien podľa štatistiky Medzinárodného menového fondu (International Financial Statistics of International Monetary Fund),

b) indexu rastu cien podľa štatistiky Organizácie Spojených národov (United Nations Monthly Bulletin of Statistics),

c) indexu odloženej kúpnej sily.

5. Objektivizovaný platový koeficient je súčtom týchto hodnôt: 10 % platového koeficientu podľa cenovej dokumentácie, 20 % indexu rastu životných nákladov podľa štatistiky MMF, 40 % indexu rastu životných nákladov podľa štatistiky OSN a 30 % indexu odloženej kúpnej sily.

6. Určí sa platová relácia (Rp) ako pomer objektivizovaného platového koeficientu a kurzu meny príslušnej krajiny:

Vzorec 01-2

7. V prípade každého zvýšenia cien zahraničného spotrebného koša oproti predchádzajúcemu spotrebnému košu sa platová relácia vypočíta z cenovej dokumentácie zaslanej k 31. 12. príslušného roka vždy do 31. 3. nasledujúceho roka. V ostatných prípadoch zvýšenia cien podľa bodu 2 tejto prílohy sa vypočíta platová relácia do 1 mesiaca od prijatia cenovej dokumentácie.

8. Určí sa objektivizovaná platová relácia (Rpo), ktorou sa násobí časť platu poskytnutá v cudzej mene podľa § 98 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

Rpo = Rp x (100 – X)/100,

kde X = ostatné zvýšenie platových taríf v nadväznosti na príslušné nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov.

9. Ustanovenie bodu 8 sa rovnako použije aj pri určovaní objektivizovanej platovej relácie pri poskytovaní časti platu v peňažných prostriedkoch v cudzej mene podľa § 22 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2006 Z. z., podľa § 109 ods. 2 a 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, podľa § 150 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 101a zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 164/2002 Z. z.

CENOVÁ DOKUMENTÁCIA NA URČENIE PLATOVÉHO KOEFICIENTU PRE KRAJINY S NORMÁLNYMI KLIMATICKÝMI PODMIENKAMI

Tabuľka 02-1

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 164/2002 Z. z.

CENOVÁ DOKUMENTÁCIA NA URČENIE PLATOVÉHO KOEFICIENTU PRE KRAJINY S OBŤAŽNÝMI KLIMATICKÝMI PODMIENKAMI

Tabuľka 03-1

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a zahraničných vecí č.75/1967 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania v znení neskorších predpisov.