Vyhláška č. 163/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Čiastka 67/2002
Platnosť od 29.03.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2004
Zrušený 655/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 15 a § 18 až 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003