Vyhláška č. 163/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Čiastka 67/2002
Platnosť od 29.03.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2004
Zrušený 655/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 15 a § 18 až 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003

163

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 18. marca 2002

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 52 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/l990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Advokát poskytuje právne služby za odmenu, ktorej výška a spôsob určenia sa spravujú ustanoveniami tejto vyhlášky. Vyhláška upravuje aj náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času.

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú na právne služby poskytované na základe zmluvy s klientom alebo na základe ustanovenia na to oprávneným orgánom.

(3) Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka (ďalej len „výpočtový základ").1)

§ 2

(1) Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny musí byť v súlade s dobrými mravmi.

(2) Ak nedôjde k dohode podľa odseku 1, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o základnej sadzbe tarifnej odmeny.

§ 3

Advokát môže poskytnúť právne služby bezplatne, len ak ide o informatívnu poradu, alebo za podmienok určených Predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory.

§ 4

(1) Odmena patrí za jednotlivé úkony právnych služieb alebo úplné vybavenie veci alebo poskytovanie právnych služieb v určitom rozsahu alebo po určitý čas.

(2) V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

DRUHÁ ČASŤ

ODMENA ADVOKÁTA

§ 5

Zmluvná odmena

(1) Zmluvná odmena sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),

b) paušálnou sumou (paušálna odmena),

c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),

d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

(2) Spôsoby určenia odmeny podľa odseku 1 môžu byť kombinované.

(3) Advokát môže oboznámiť verejnosť s výškou svojich zmluvných odmien, nie však prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Hodinová odmena

§ 6

Pri poskytovaní právnej služby možno dohodnúť hodinovú odmenu. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby možno dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

§ 7

(1) Ak sa dohodne advokát s klientom na hodinovej odmene, informuje ho o predpokladanom rozsahu prác a upozorní ho vopred na potrebné prekročenie pôvodne predpokladaného rozsahu.

(2) Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu práce.

Paušálna odmena

§ 8

Paušálna odmena môže byť dohodnutá

a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,

b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

§ 9

Ak neposkytuje advokát právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; na žiadosť klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifikáciu práce.

Podielová odmena

§ 10

Podielová odmena môže byť dohodnutá vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.

§ 11

(1) Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.

(2) Ak sa skončí konanie uvedené v § 10 len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny.

(3) Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Tarifná odmena

§ 12

Výška tarifnej odmeny sa určí dohodou podľa hodnoty alebo druhu veci alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

§ 13

(1) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby určená podľa hodnoty veci alebo práva je z hodnoty:

do 5 000,- Sk ................................................ 500,- Sk,
od 5 000,- Sk do 20 000,- Sk ........................ 500,- Sk + 5 % zo sumy prevyšujúcej 5 000,- Sk,
od 20 000,- Sk do 200 000,- Sk ................. 1 250,- Sk + 3 % zo sumy prevyšujúcej 20 000,- Sk,
od 200 000,- Sk do 1 000 000,- Sk ............ 6 650,- Sk + 1 % zo sumy prevyšujúcej 200 000,- Sk,
nad 1 000 000,- Sk .................................. 14 650,- Sk + 0,2 % zo sumy prevyšujúcej 1 000 000,- Sk.

(2) Hodnota opakujúcich sa plnení sa určí súčtom hodnôt týchto plnení. Ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo na čas neurčitý, určí sa päťnásobkom hodnoty ročného plnenia.

(3) Pri výkone rozhodnutia alebo pri exekúcii podľa osobitného zákona2) pre opakujúce sa plnenia sú pre určenie odmeny rozhodné splátky spolu s ich príslušenstvom, ktoré sú v čase návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia alebo na vykonanie exekúcie už zročné.

(4) Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva a vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva sa vychádza z hodnoty požadovaného podielu.

(5) Za správu majetku patrí základná sadzba tarifnej odmeny vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.

(6) Ak nemožno hodnotu veci alebo práva vyjadriť v peniazoch alebo ak ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna desatina výpočtového základu.

(7) Vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, pri preskúmavaní rozhodnutí iných orgánov, ak je ich predmetom vec, právo alebo plnenie oceniteľné peniazmi, patrí základná sadzba tarifnej odmeny určená podľa odseku 1 z hodnoty tejto veci, práva alebo výšky tohto plnenia.

(8) Vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je oceniteľný peniazmi, odmena za jeden úkon je jedna tretina výpočtového základu. V ostatných prípadoch sa určuje odmena podľa odseku 1.

§ 14

Základná sadzba tarifnej odmeny je jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu za jeden úkon právnej služby vo veciach starostlivosti o maloletých, osvojenia, pestúnskej starostlivosti, spôsobilosti na právne úkony, opatrovníckych, vyhlásenia za mŕtveho.

§ 15

(1) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby pri obhajobe v trestnom konaní a zastupovaní v konaní o priestupkoch je

a) jedna pätnástina výpočtového základu, ak ide o priestupok alebo trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje jeden rok,

b) jedna sedmina výpočtového základu, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov,

c) jedna pätina výpočtového základu, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje 10 rokov,

d) jedna tretina výpočtového základu, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody prevyšujúci 10 rokov alebo za ktorý možno uložiť výnimočný trest.

(2) Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladistvých sa neprihliada.

(3) Na zákonné zvýšenie trestnej sadzby u obzvlášť nebezpečných recidivistov sa prihliada.

(4) Na zmenu kvalifikácie trestného činu v trestnom konaní sa neprihliada.

(5) Za prevzatie obhajoby a za každý ďalší úkon právnej služby vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, patrí odmena vo výške jednej dvadsaťštvrtiny výpočtového základu. Na základné sadzby tarifnej odmeny podľa odseku 1 sa neprihliada.

§ 16

Úkony právnej služby

(1) Odmena patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:

a) prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,

b) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú aj začatú hodinu,

c) písomné podanie na súd alebo iný orgán, alebo protistrane týkajúce sa veci samej,

d) účasť pri vyšetrovacom úkone, pri oboznámení s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania a za konanie pred súdom alebo iným orgánom, a to za každé začaté dve hodiny a za každý úkon osobitne,

e) vypracovanie právneho rozboru veci,

f) rokovanie s protistranou, a to za každú aj začatú hodinu,

g) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu pred začatím konania, odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, prípadne sťažnosť proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,

h) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

(2) Odmena vo výške jednej polovice patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:

a) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva,

b) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach,

c) odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,

d) návrhy a sťažnosti vo veciach, v ktorých sa rozhoduje na verejnom zasadaní, s výnimkou návrhu na obnovu konania,

e) účasť na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie alebo obnovu konania,

f) ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, vyjadrenie k takémuto návrhu, zastupovanie na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vyjadrenie k takému odvolaniu.

(3) Za zastúpenie alebo obhajobu na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí polovica odmeny. Za zastúpenie a obhajobu na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, patrí len štvrtina odmeny.

(4) Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.

§ 17

Zníženie alebo zvýšenie základnej sadzby tarifnej odmeny

(1) Advokát môže znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny až na polovicu.

(2) Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 20 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní alebo obhajobe dvoch alebo viacerých osôb.

(3) Advokát môže zvýšiť základnú sadzbu tarifnej odmeny až na trojnásobok, ak ide o náročnú vec najmä z hľadiska odborného a časového.

(4) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí základná sadzba tarifnej odmeny, ktorá patrí vo veci s najvyššou hodnotou, zvyšuje sa o polovicu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by inak patrila v druhej veci alebo v každej z ostatných spojených vecí.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak je spojenie veci na spoločné prejednanie ustanovené zákonom. V takom prípade sa určí výška základnej sadzby tarifnej odmeny podľa veci, ktorej hodnota je najvyššia.

TRETIA ČASŤ

HOTOVÉ VÝDAVKY A NÁHRADA ZA STRATU ČASU

§ 18

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok

a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,

b) na náhradu za stratu času (§ 20).

§ 19

(1) Advokát sa môže dohodnúť s klientom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

(2) Ak sa advokát dohodne s klientom na zmluvnej odmene, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej sume, ako náhrade všetkých alebo niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Klient potom nemôže požadovať pri vyúčtovaní špecifikáciu týchto hotových výdavkov.

(3) Od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné vo výške jednej stotiny výpočtového základu. Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

(4) Na výšku náhrady cestovných výdavkov sa vzťahujú osobitné predpisy,3) ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 20

(1) Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej dvadsaťštvrtiny výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.

(2) Ak sa cesta podľa odseku 1 týka vykonania úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady určená podľa odseku 1 sa pomerne rozdelí medzi jednotlivých klientov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

Pri posudzovaní oprávnenosti poskytnutia bezplatnej právnej služby (§ 3) a zníženia odmeny (§ 17 ods. 1) sa prihliadne na osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo na iné dôvody hodné osobitného zreteľa.

§ 22

(1) Pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, výška odmeny advokáta sa určí podľa ustanovení tejto vyhlášky o základnej sadzbe tarifnej odmeny; ustanovenie § 17 ods. 1 sa pritom nepoužije. Advokát na túto skutočnosť upozorní klienta pri rokovaní o zmluvnej odmene.

(2) Ustanovenie odseku 1 prvej vety sa vzťahuje aj na výšku odmeny advokáta ustanoveného príslušným orgánom.

(3) Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, priznáva sa mu pri určení náhrady trov konania odmena zvýšená o daň z pridanej hodnoty.

§ 23

(1) Advokát sa môže dohodnúť s klientom, ktorý je devízovým cudzozemcom, na zmluvnej odmene v takej výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska (sídla) alebo aká sa obvykle požaduje za obdobné právne služby v cudzine.

(2) Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak nebránia tomu osobitné predpisy,4) môže byť odmena advokáta dohodnutá aj v tejto mene.

(3) Na dohodu podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada pri určovaní trov konania, ktorých náhrada sa priznáva inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Advokát na túto skutočnosť klienta upozorní.

§ 24

(1) Za úkony právnych služieb vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí advokátovi odmena podľa doterajších predpisov.

(2) Za úkony právnych služieb pri obhajobe v trestnom konaní a zastupovaní v konaní o priestupkoch (§ 15) vykonané do 1. januára 2003 patrí advokátovi odmena podľa doterajších predpisov.

(3) Na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času sa vzťahujú do 1. januára 2003 doterajšie predpisy.

§ 25

Odmena vypočítaná podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé slovenské desaťkoruny smerom nahor.


§ 26

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44/l99l Zb.

§ 27

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 s výnimkou § 15 a § 18 až 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.


Ján Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 písm. o) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok.

3) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.