Vyhláška č. 155/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti

Čiastka 64/2002
Platnosť od 27.03.2002 do31.03.2008
Účinnosť od 01.04.2002 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.

155

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. marca 2002,

ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 8, § 6 ods. 9 a § 12 ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


Spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 5 ods. 8 zákona

§ 1

Splnenie podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 5 ods. 2 zákona preukazujú zakladatelia poisťovne podľa § 5 ods. 1 zákona predložením dokladov o splnení týchto podmienok Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad").

§ 2

(1) Splnenie podmienky podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením dokladu o splatení základného imania vo výške podľa § 4 zákona, napríklad výpisov z účtu alebo vyhlásenia audítora o tom, že bolo základné imanie splatené.

(2) Splnenie podmienky podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov o dôveryhodnom pôvode peňažných a nepeňažných vkladov vložených do základného imania budúcej poisťovne zakladateľmi a dokladov o pôvode ďalších finančných zdrojov budúcej poisťovne, napríklad pri fyzickej osobe prehľadu o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisov z účtov, výpisov z katastra nehnuteľností, pri právnickej osobe účtovných závierok overených audítorom spolu s výrokom audítora, správ o hospodárení predkladaných valnému zhromaždeniu za posledné tri roky; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred preukazovaním splnenia podmienky podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku.

(3) Splnenie podmienky podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

a) dokladov podľa odseku 2,

b) zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej poisťovni, zoznamu blízkych osôb,1) ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k poisťovni, zahraničnej poisťovni, v pobočke zahraničnej poisťovne alebo vo finančnej inštitúcii,2) s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla takejto inštitúcie a mena a priezviska týchto blízkych osôb,

c) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu, v ktorých má

1. fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej poisťovni podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, alebo

2. právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej poisťovni podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.

(4) Splnenie podmienky podľa § 5 ods. 2 písm. d) zákona sa pri osobách navrhovaných za členov predstavenstva, prokuristov, vedúcich zamestnancov, zodpovedného aktuára a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly preukazuje predložením

a) dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu alebo poisťovníctva, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 5 ods. 9 zákona,

b) stručného odborného životopisu,

c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, potvrdením obdobného charakteru vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac ako šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením,

d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 3 písm. a) zákona.

(5) Splnenie podmienok podľa § 5 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením

a) dokladov potvrdzujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej poisťovni, s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny, napríklad výpisu z obchodného registra, výpisu z registra emitenta alebo výpisu z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera,

b) dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej poisťovni, neprekážajú výkonu dohľadu, napríklad grafického znázornenia štruktúry takejto skupiny,

c) platných právnych predpisov upravujúcich výkon dohľadu a úzke väzby v štáte, na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej poisťovni, úzke väzby.

(6) Splnenie podmienky podľa § 5 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením

a) dokladu potvrdzujúceho, že sídlo budúcej poisťovne bude na území Slovenskej republiky, napríklad zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy, stanov alebo výpisu z obchodného registra,

b) návrhu obchodnej stratégie, z ktorej vyplýva, že budúca poisťovňa bude vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky.

(7) Splnenie podmienky podľa § 5 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje predložením

a) dokladu potvrdzujúceho informácie o technickom vybavení budúcej poisťovne s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom a obchodnom systéme vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát,

b) vnútorných pracovných predpisov, smerníc alebo pokynov upravujúcich

1. systém vnútornej kontroly,

2. postupy vypracovania a predkladania výkazov, podkladov a informácií úradu,

3. pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s klientmi,

4. program činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,4)

5. bezpečnosť obchodného systému s uvedením spôsobu zálohovania údajov a spôsobu jeho používania z hľadiska zabezpečenia prístupu do tohto systému len pre oprávnené osoby,

c) dokladov upravujúcich organizačné zabezpečenie systému kontroly a riadenia rizika vyplývajúceho z obchodnej činnosti s uvedením zoznamu vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík s vymedzením náplne ich činnosti a rozsahu zodpovednosti,

d) informácií o marketingovej a reklamnej stratégii.

Spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 6 ods. 9 zákona

§ 3

Splnenie podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona preukazuje zahraničná poisťovňa predložením dokladov o splnení týchto podmienok úradu.

§ 4

(1) Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b) zákona sa preukazuje predložením

a) notársky osvedčeného písomného vyhlásenia štatutárneho orgánu zahraničnej poisťovne o poskytnutí finančných prostriedkov pobočke zriadenej na území Slovenskej republiky vo výške minimálnej miery solventnosti podľa § 31 zákona vyplývajúcej z rozsahu jej poisťovacej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky a dátumu, ku ktorému boli tieto finančné prostriedky poskytnuté alebo budú poskytnuté,

b) aktuálneho výpisu z účtu, na ktorom sú uložené finančné prostriedky vo výške jednej štvrtiny garančného fondu podľa § 31 zákona,

c) dokladov o pôvode finančných prostriedkov poskytnutých zahraničnou poisťovňou svojej pobočke zriadenej na území Slovenskej republiky, napríklad účtovných závierok za posledné tri roky overených audítorom; ak zahraničná poisťovňa je súčasťou konsolidovaného celku, tiež predložením konsolidovaných účtovných závierok za posledné tri roky; ak zahraničná poisťovňa vznikla pred menej ako tromi rokmi, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku,

d) notársky osvedčeného písomného vyhlásenia zahraničnej poisťovne o tom, že finančné prostriedky poskytnuté jej pobočke zriadenej na území Slovenskej republiky nepochádzajú z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.

(2) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

a) písomného potvrdenia o dôveryhodnosti zahraničnej poisťovne a o jej finančnej schopnosti primeranej rozsahu a rizikovosti zamýšľaného podnikania jej pobočky na území Slovenskej republiky, vydaného príslušným orgánom dohľadu štátu, v ktorom má sídlo zahraničná poisťovňa zriaďujúca svoju pobočku na území Slovenskej republiky,

b) dokumentov potvrdzujúcich finančnú schopnosť zahraničnej poisťovne, ktorá je primeraná rozsahu a rizikovosti zamýšľaného podnikania pobočky na území Slovenskej republiky, napríklad účtovnej závierky zahraničnej poisťovne overenej audítorom spolu s výrokom audítora, správy o hospodárení za posledné tri roky schválenej valným zhromaždením a v prípade, ak je takáto zahraničná poisťovňa súčasťou konsolidovaného celku, aj audítorom overenej účtovnej závierky za posledné tri roky a vývoja účtovnej hodnoty akcií zahraničnej poisťovne, a v prípade, že sa s akciami obchoduje na burze cenných papierov, aj vývoja kurzu akcií za posledné tri roky, ak právna forma tejto zahraničnej poisťovne umožňuje akcie vydávať; ak zahraničná poisťovňa vznikla pred menej ako tromi rokmi, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku.

(3) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona sa pri osobách navrhovaných zahraničnou poisťovňou na riadenie jej pobočky preukazuje predložením

a) dokladov o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok podľa § 6 ods. 10 zákona,

b) stručného odborného životopisu,

c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predložením potvrdenia obdobného charakteru vydaného príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac ako šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením osoby navrhnutej zahraničnou poisťovňou na riadenie jej pobočky,

d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 3 písm. a) zákona.

(4) Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením

a) dokladov potvrdzujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí zahraničná poisťovňa, s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny,

b) dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí zahraničná poisťovňa, neprekážajú výkonu dohľadu, napríklad grafického znázornenia štruktúry takejto skupiny,

c) platných právnych predpisov upravujúcich výkon dohľadu a úzke väzby v štáte, na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí zahraničná poisťovňa, úzke väzby.

(5) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením návrhu obchodnej stratégie, z ktorej vyplýva, že zahraničná poisťovňa, ktorá chce pôsobiť prostredníctvom svojej pobočky na území Slovenskej republiky, bude podstatnú časť svojej činnosti vykonávať v štáte, v ktorom má sídlo.

§ 5

Spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti podľa § 12 ods. 3 zákona

(1) Splnenie podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovni alebo na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti poisťovni sa preukazuje rovnako ako splnenie podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 1 a 2.

(2) Splnenie podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre pobočku zahraničnej zaisťovne alebo na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre pobočku zahraničnej poisťovne sa preukazuje rovnako ako splnenie podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 3 a 4.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Doklady podľa § 2, 4 a 5 sa predkladajú v origináloch, a ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie.

(2) Ak sú doklady podľa § 2, 4 a 5 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie podmienok sa preukazuje aj ich úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.

(3) Doklady podľa § 2 a 4 predložené úradu pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti možno nahradiť písomným vyhlásením zakladateľa poisťovne podľa § 5 ods. 1 zákona alebo písomným vyhlásením zahraničnej poisťovne o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za zakladateľa poisťovne alebo za zahraničnú poisťovňu a zoznamom už predložených dokladov a dátumom ich predloženia úradu.

(4) Doklady podľa § 5 predložené úradu pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti možno nahradiť písomným vyhlásením zakladateľa zaisťovne alebo písomným vyhlásením zahraničnej zaisťovne o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za zakladateľa zaisťovne alebo za zahraničnú zaisťovňu a zoznamom už predložených dokladov a dátumom ich predloženia úradu.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


František Hajnovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 116 Občianskeho zákonníka.

2) § 3 písm. b) zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 3 písm. c) zákona č. 95/2002 Z. z.

4) § 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.