Vyhláška č. 154/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Čiastka 64/2002
Platnosť od 27.03.2002 do31.03.2006
Účinnosť od 27.03.2002 do31.03.2006
Zrušený 102/2006 Z. z.

OBSAH

154

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 15. marca 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 106/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 471/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

2. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Druhy štipendií

Študentom sa poskytuje

a) sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu,

b) štipendium z vlastných zdrojov vysokej školy.".

3. § 3 sa vypúšťa.

4. § 4 sa vypúšťa.

5. V § 5 odsek 3 znie:

(3) Študentovi sa poskytuje sociálne štipendium najviac 11 mesiacov v školskom roku.".

6. V § 6 ods. 5 písm. c) sa suma „3 000 Sk" nahrádza sumou „3 700 Sk".

7. V § 6 ods. 9 písm. c) sa suma „3 000 Sk" nahrádza sumou „3 700 Sk".

8. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Sociálne štipendium je

pri mesačnom príjme na 1 člena okruhu spoločne posudzovaných osôb štipendium mesačne
&nbsp do 2 700 Sk 2 000 Sk
nad 2 700 Sk do 3 200 Sk 1 500 Sk
nad 3 200 Sk do 3 700 Sk 1 000 Sk.“.

9. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Sociálne štipendium podľa odseku 1 sa znižuje o 200 Sk mesačne študentovi, ktorý študuje v mieste trvalého pobytu.".

10. § 8 sa vypúšťa.

11. § 9 sa vypúšťa.

12. § 10 sa vypúšťa.

13. V § 11 ods. 2 písm. b) a v ods. 4 sa vypúšťajú slová „okrem štipendia podľa § 4 a 8".

14. V § 11 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.

15. V § 11 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.

16. V § 12 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:

(3) Sociálne štipendiá podľa tejto vyhlášky sa študentom vyplatia za mesiac marec 2002 v priznanej výške.

(4) Sociálne štipendiá, ktoré boli priznané podľa doterajších predpisov, sa študentom doplatia za mesiac marec 2002 v mesiaci apríl 2002 v priznanej výške.

(5) Rodičovské štipendium, ktoré bolo priznané podľa doterajších predpisov, sa študentke matke a osamelému študentovi s nezaopatreným dieťaťom naposledy vyplatí za mesiac marec 2002 v priznanej výške.

(6) Konkurzné, mimoriadne a športové štipendiá, ktoré boli priznané podľa doterajších predpisov, sa študentom naposledy vyplatia za mesiac marec 2002 v priznanej výške.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Milan Ftáčnik v. r.