Nariadenie vlády č. 149/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

Čiastka 62/2002
Platnosť od 27.03.2002 do14.05.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do14.05.2004
Zrušený 308/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 6 ods. 2, ktorý nadobudne účinnosť spolu s Protokolom k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobk...

149

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia, sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa slová „§ 12 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 8" a slová „(ďalej len zákon)" slovami „v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky".

2. V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Európskych spoločenstiev.1)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Smernica Rady č. 73/23/EHS z 19. februára 1973 v znení smernice č. 93/68/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v určitom rozsahu napätia.".

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 2.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

3. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Elektrické zariadenie sa považuje za bezpečné, ak je z hľadiska bezpečnosti výrobkov skonštruované a vyrobené v súlade s technickou praxou platnou v Slovenskej republike alebo v Európskych spoločenstvách tak, aby pri správnej inštalácii, údržbe a používaní na účel, na ktorý je navrhnuté a vyrobené, nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí, domácich zvierat, majetku alebo životného prostredia.".

4. V § 2 ods. 3 sa nahrádza slovo „je" slovami „sa považuje za".

5. § 3 znie:

㤠3

(1) Výrobca alebo jeho splnomocnenec (ďalej len „výrobca") označí pred uvedením na trh zariadenie značkou zhody, ktorá osvedčuje splnenie technických požiadaviek podľa tohto nariadenia, ak je zariadenie nainštalované a používané na účel, na ktorý sa vyvinulo.

(2) Výrobca alebo dovozca môže predložiť protokol vypracovaný autorizovanou osobou o zhode elektrického zariadenia.

(3) Ak elektrické zariadenie spĺňa ustanovenia § 2 a § 3 ods. 1, nemožno pri jeho uvádzaní na trh klásť z dôvodu bezpečnosti ďalšie prekážky.

(4) Výrobca alebo dovozca uchováva dokumentáciu podľa § 13 ods. 3 zákona desať rokov od uvedenia posledného zariadenia na trh.".

6. V § 4 ods. 2 sa slová „také opatrenia" nahrádzajú slovami „opatrenia podľa prílohy č. 3".

7. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Výrobca zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.".

8. V § 5 úvodná veta znie:

„Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona obsahuje".

9. § 6 znie:

㤠6

(2) Výrobca pred uvedením na trh posúdi zhodu zariadenia postupom podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona, vydá vyhlásenie o zhode a umiestni značku zhody podľa § 21 zákona.".

10. V prílohe č. 1 bode 7 sa vypúšťajú slová „a odolnosť".

11. V prílohe č. 1 bod 8 znie:

8. Špeciálne elektrické zariadenie určené na použitie v lodiach, lietadlách a na dráhach, ktoré spĺňa bezpečnostné požiadavky ustanovené medzinárodnými orgánmi, na ktorých činnosti sa Slovenská republika a členské štáty Európskych spoločenstiev alebo Slovenská republika, alebo členské štáty Európskych spoločenstiev podieľajú.".

12. V prílohe č. 2 bode 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „§ 17".

13. Za prílohu č. 2 sa vkladajú prílohy č. 3 a 4, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 392/1999 Z. z.

VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY

1. Vnútorná kontrola výroby je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca, ktorý plní povinnosti podľa bodov 2 a 3, zabezpečuje a vyhlasuje, že elektrické zariadenie spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca vypracuje písomné vyhlásenie o zhode a na každý výrobok umiestni značku zhody.

2. Výrobca vypracúva dokumentáciu opísanú v bode 5.

3. Výrobca uchováva na účely dozoru dokumentáciu tak, aby bola k dispozícii orgánu dohľadu najmenej počas desiatich rokov od skončenia výroby posledného výrobku.

4. Ak nie je výrobca elektrického zariadenia v Slovenskej republike ani v Európskych spoločenstvách, uchováva dokumentáciu podľa bodu 3 osoba, ktorá uvádza elektrické zariadenie na trh.

5. Dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody elektrického zariadenia s požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie obsahovať údaje o konštrukcii, výrobe a funkcii elektrického zariadenia a obsahuje

a) všeobecný opis elektrického zariadenia,

b) koncepčný návrh a výrobné výkresy a schémy súčiastok, podzostáv, obvodov a podobne,

c) opisy a komentáre potrebné pre zrozumiteľnosť výkresov, schém a funkcie elektrického zariadenia,

d) zoznam dokumentov podľa § 2 ods. 2, ktoré sa celkom alebo čiastočne použili, a ak sa tieto dokumenty nepoužili, uvedú sa opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek,

e) výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, uskutočnených skúšok a podobne,

f) skúšobné protokoly.

6. Výrobca uchováva s dokumentáciou rovnopis vyhlásenia o zhode.

7. Výrobca uskutočňuje nevyhnutné opatrenia, aby výrobný postup zabezpečoval zhodu vyrábaných elektrických zariadení s dokumentáciou podľa bodu 2 a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 392/1999 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Rady č. 73/23/EHS z 19. februára 1973 v znení smernice č. 93/68/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v určitom rozsahu napätia.

2. Preklad smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem § 6 ods. 2, ktorý nadobudne účinnosť spolu s Protokolom k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov, najneskôr 31. decembra 2002; súčasne stráca účinnosť § 6 ods. 1.


Mikuláš Dzurinda v. r.