Oznámenie č. 147/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Príloh C a F Protokolu 3 Dohody

Čiastka 61/2002
Platnosť od 27.03.2002 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmena Protokolu 3 sa predbežne vykonáva od 1. januára 2001 na základe článku 2 ods. 2 rozhodnutia.

147

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 2000 bolo v Bratislave prijaté Rozhodnutie č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Príloh C a F Protokolu 3 Dohody.

Zmena Protokolu 3 sa predbežne vykonáva od 1. januára 2001 na základe článku 2 ods. 2 rozhodnutia.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.