Oznámenie č. 146/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike

Čiastka 61/2002
Platnosť od 27.03.2002
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 7. apríla 2002.

146

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna l994 bol v Paríži prijatý Dohovor Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 1607 zo 17. septembra 2001 a prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru podpísal 14. decembra 2001.

Listina o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov 7. januára 2001.

Dohovor nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 7. apríla 2002.

Do textu dohovoru možno nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky, odbor zahraničných vzťahov, a v národnom koordinačnom stredisku Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.