Oznámenie č. 137/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 58/2002
Platnosť od 26.03.2002
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

137

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie zo 6. marca 2002 č. Z-1/2002, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa určujú nové maximálne ceny liekov a zdravotníckych pomôcok.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.