Zákon č. 126/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov

Čiastka 55/2002
Platnosť od 21.03.2002
Účinnosť od 21.03.2002

OBSAH

126

ZÁKON

z 21. februára 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za slová „v koncentračnom tábore" vkladajú slová „alebo zajateckom tábore".

2. V § 2 ods. 2 sa slová „území Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945" nahrádzajú slovami „území Československej republiky z rokov 1918 až 1938".

3. V § 2 ods. 3 písm. a) sa slová „územia Slovenskej republiky alebo z územia bývalého protektorátu Čechy a Morava z rokov 1939 až 1945" nahrádzajú slovami „územia Československej republiky z rokov 1918 až 1938".

4. V § 2 sa vypúšťa odsek 5.

5. V § 7 odsek 6 znie:

(6) Ak oprávnená osoba, ktorej sa prizná odškodnenie, je poberateľom dôchodku, dôchodok sa jej upraví odo dňa jeho poberania, najskôr však od 1. decembra 1999.".

6. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Prechodné ustanovenie

Žiadosti o odškodnenie doručené ministerstvu do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za podané podľa tohto zákona.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.