Oznámenie č. 125/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

Čiastka 54/2002
Platnosť od 21.03.2002
Redakčná poznámka

Spoločný dohovor nadobudol platnosť 18. júna 2001 na základe článku 40 ods. 1 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

125

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. septembra 1997 bol vo Viedni podpísaný Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila so spoločným dohovorom súhlas svojím uznesením č. 1152 z 1. júla 1998 a predseda vlády Slovenskej republiky poverený výkonom právomocí prezidenta Slovenskej republiky ho ratifikoval 22. septembra 1998. Ratifikačná listina bola uložená 6. októbra 1998 u depozitára, generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Spoločný dohovor nadobudol platnosť 18. júna 2001 na základe článku 40 ods. 1 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

SPOLOČNÝ DOHOVOR

o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

PREAMBULA

Zmluvné strany,

i) uznávajúc, že pri prevádzke jadrových reaktorov vzniká vyhoreté palivo a rádioaktívne odpady a že rádioaktívne odpady vznikajú aj pri inom použití jadrových technológií,

ii) uznávajúc, že pri nakladaní s vyhoretým palivom i s rádioaktívnymi odpadmi platia rovnaké bezpečnostné ciele,

iii) potvrdzujúc dôležitosť, akú má pre medzinárodné spoločenstvo zabezpečenie plánovania a realizácie správnych praktických postupov pre bezpečnosť nakladania s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi,

iv) uznávajúc dôležitosť informovania verejnosti o problémoch týkajúcich sa nakladania s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi,

v) želajúc si podporovať účinnú kultúru jadrovej bezpečnosti na celom svete,

vi) potvrdzujúc, že konečnú zodpovednosť za nakladanie s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi má príslušný štát,

vii) uznávajúc, že definovanie stratégie palivového cyklu je vecou príslušného štátu, pričom niektoré štáty považujú vyhoreté palivo za cenný zdroj, ktorý možno prepracovať, a iné štáty si zvolili jeho uloženie,

viii) uznávajúc, že s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi vyňatými z tohto dohovoru, pretože sú súčasťou vojenských alebo obranných programov, malo by sa nakladať v súlade s cieľmi stanovenými v tomto dohovore,

ix) potvrdzujúc dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri zvyšovaní bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi prostredníctvom dvojstranných a mnohostranných mechanizmov a prostredníctvom tohto stimulujúceho dohovoru,

x) uvedomujúc si potrebu rozvojových, najmä najmenej rozvinutých krajín a štátov s transformujúcim sa hospodárstvom a potrebu podporovať existujúce mechanizmy na pomoc pri plnení ich práv a záväzkov stanovených v tomto stimulujúcom dohovore,

xi) presvedčené, že rádioaktívne odpady by mali byť uložené v tom štáte, v ktorom vznikli, ak je to zlučiteľné s bezpečnosťou nakladania s takými látkami, pričom uznávajú, že za určitých okolností bezpečné a efektívne nakladanie s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi by sa mohlo podporiť prostredníctvom dohôd medzi zmluvnými stranami o použití zariadení jednej z nich na prospech druhej strany, osobitne tam, kde odpady vznikajú zo spoločných projektov,

xii) uznávajúc, že každý štát má právo zakázať dovoz vyhoretého paliva a rádioaktívnych odpadov zo zahraničia na svoje územie,

xiii) majúc na zreteli Dohovor o jadrovej bezpečnosti (1994), Dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej havárie (1986), Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačného ohrozenia (1986), Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov (1980), Dohovor o zabránení znečistenia mora ukladaním odpadov a iných látok v zmysle zmien a doplnkov (1994) a iné príslušné medzinárodné listiny,

xiv) majúc na zreteli zásady uvedené v medziagentúrnom dokumente „Medzinárodné základné bezpečnostné štandardy na ochranu proti ionizujúcemu žiareniu a na bezpečnosť zdrojov žiarenia" (1996) v základnom bezpečnostnom dokumente MAAE nazvanom „Zásady nakladania s rádioaktívnymi odpadmi" (1995) a v existujúcich medzinárodných štandardoch týkajúcich sa bezpečnosti prepravy rádioaktívnych látok,

xv) pripomínajúc kapitolu 22 z Agendy 21 Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro prijatej v roku 1992, ktorá znovu potvrdzuje obrovskú dôležitosť bezpečnostne a environmentálne správneho nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,

xvi) uznávajúc potrebu posilniť medzinárodný kontrolný systém pri jeho osobitnom použití na rádioaktívne látky, ako je uvedený v článku 1 (3) Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (1989),

dohodli sa takto:

KAPITOLA 1

CIELE, DEFlNÍCIE A ROZSAH POUŽITIA

Článok 1

Ciele

Ciele tohto dohovoru sú:

i) dosiahnuť a udržiavať na celom svete vysokú úroveň bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi zlepšením národných opatrení a medzinárodnej spolupráce vrátane technickej spolupráce v oblasti bezpečnosti,

ii) zabezpečiť, aby vo všetkých štádiách nakladania s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi existovala účinná ochrana proti potenciálnym ohrozeniam, aby jednotlivci, spoločnosť a životné prostredie boli teraz i v budúcnosti chránení pred škodlivými účinkami ionizujúceho žiarenia takým spôsobom, aby sa potreby a túžby súčasnej generácie splnili bez ohrozenia schopnosti budúcich generácií splniť ich potreby a túžby,

iii) zabrániť haváriám s radiačnými následkami a zmierniť ich následky, ak by k nim došlo počas ktoréhokoľvek štádia nakladania s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi.

Článok 2

Definície

Na účely tohto dohovoru

a) „uzatvorenie" znamená dokončenie všetkých operácií po umiestnení vyhoretého paliva alebo rádioaktívnych odpadov do úložiska. Zahŕňa aj záverečné stavebné alebo iné práce potrebné na uvedenie zariadenia do dlhodobo bezpečného stavu,

b) „vyraďovanie z prevádzky" znamená všetky kroky vedúce k vyňatiu jadrového zariadenia s výnimkou úložiska spod kontroly dozorného orgánu; medzi tieto kroky patria procesy dekontaminácie a demontáže,

c) „výpuste" znamenajú plánované a kontrolované uvádzanie kvapalných alebo plynných rádioaktívnych látok, ktoré vznikajú počas bežnej prevádzky dozorovaných jadrových zariadení, do životného prostredia ako dovolený postup v rozsahu limitov schválených dozorným orgánom,

d) „ukladanie" znamená umiestnenie vyhoretého paliva alebo rádioaktívnych odpadov do príslušného zariadenia bez úmyslu vyberať ho,

e) „licencia" znamená akékoľvek schválenie, oprávnenie alebo certifikát udelené dozorným orgánom na vykonávanie všetkých činností týkajúcich sa nakladania s vyhoretým palivom alebo s rádioaktívnymi odpadmi,

f) „jadrové zariadenie" znamená civilné zariadenie a jeho príslušný pozemok, objekty a zariadenia, v ktorých sa rádioaktívne látky vyrábajú, spracúvajú, používajú, v ktorých sa s nimi manipuluje, skladujú sa alebo ukladajú v rozsahu spĺňajúcom podmienky bezpečnosti,

g) „prevádzková životnosť" znamená obdobie, počas ktorého sa zariadenie na nakladanie s vyhoretým palivom alebo s rádioaktívnymi odpadmi používa na zamýšľaný účel. Ak ide o úložisko, toto obdobie sa začína vtedy, keď je do zariadenia po prvý raz vložené vyhoreté palivo alebo sú vložené rádioaktívne odpady, a končí sa po uzatvorení zariadenia,

h) „rádioaktívne odpady" znamenajú také rádioaktívne látky v plynnej, kvapalnej alebo pevnej forme, pri ktorých sa nepredpokladá žiadne ďalšie použitie ani zo zmluvnej strany, ani zo strany žiadnej fyzickej alebo právnickej osoby a ktoré kontroluje ako rádioaktívne odpady dozorný orgán v legislatívnom a dozornom rámci zmluvnej strany,

i) „nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi" znamená všetky činnosti vrátane činností spojených s vyraďovaním z prevádzky, ktoré sa týkajú manipulácie, prípravy na spracovanie, spracovania, úpravy, skladovania alebo uloženia rádioaktívnych odpadov s výnimkou prepravy mimo lokality; môže zahŕňať aj výpuste,

j) „zariadenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi" znamená akékoľvek zariadenie alebo inštaláciu, ktorého hlavným účelom je nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jadrového zariadenia práve vyraďovaného z prevádzky, iba ak ho zmluvná strana označuje ako zariadenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,

k) „dozorný orgán" znamená akýkoľvek orgán alebo orgány, ktoré majú od zmluvnej strany právomoc vykonávať dozor nad všetkými aspektmi bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi vrátane udeľovania licencií,

l) „prepracovanie" znamená proces alebo operáciu, ktorej účelom je oddeliť od vyhoretého paliva rádioaktívne izotopy na ďalšie využitie,

m) „uzavretý žiarič" znamená rádioaktívnu látku, ktorá je trvale uzatvorená v puzdre alebo tesne zavarená a je v pevnej forme s výnimkou reaktorových palivových článkov,

n) „vyhoreté palivo" znamená jadrové palivo, ktoré bolo ožiarené v aktívnej zóne reaktora a bolo z nej natrvalo vybraté,

o) „nakladanie s vyhoretým palivom" znamená všetky činnosti, ktoré sa týkajú manipulácie alebo skladovania vyhoretého paliva s výnimkou prepravy mimo lokality; môže zahŕňať aj výpuste,

p) „zariadenie na nakladanie s vyhoretým palivom" znamená akékoľvek zariadenie alebo inštaláciu, ktorého hlavným účelom je nakladať s vyhoretým palivom,

q) „štát určenia" znamená štát, do ktorého je plánovaný alebo v ktorom sa uskutočňuje cezhraničný pohyb,

r) „štát pôvodu" znamená štát, z ktorého sa plánuje začatie cezhraničného pohybu alebo sa začal cezhraničný pohyb,

s) „štát tranzitu" znamená akýkoľvek štát okrem štátu pôvodu a štátu určenia, cez ktorého územie sa plánuje alebo sa uskutočňuje cezhraničný pohyb,

t) „skladovanie" znamená udržiavanie vyhoretého paliva alebo rádioaktívnych odpadov v zariadení, ktoré zabezpečuje ich izoláciu, aby sa zabránilo ich rozptylu s úmyslom ich vyberať,

u) „cezhraničný pohyb" znamená akúkoľvek dodávku vyhoretého paliva alebo rádioaktívnych odpadov zo štátu pôvodu do štátu určenia.

Článok 3

Rozsah platnosti

1. Tento dohovor sa vzťahuje na bezpečnosť nakladania s vyhoretým palivom, ak toto vyhoreté palivo pochádza z prevádzky civilných jadrových reaktorov. Vyhoreté palivo nachádzajúce sa v prepracovateľských zariadeniach ako súčasť prepracovateľskej činnosti nie je predmetom tohto dohovoru, ak zmluvná strana nevyhlási prepracovanie vyhoretého paliva za súčasť nakladania s ním.

2. Tento dohovor sa vzťahuje aj na bezpečnosť nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, ak pochádzajú z civilných aplikácií. Tento dohovor sa však nevzťahuje na odpady, ktoré obsahujú iba rádioaktívne látky vyskytujúce sa v prírode a ktoré nepochádzajú z jadrového palivového cyklu, ak netvoria použitý uzavretý žiarič alebo ak ich zmluvná strana nedeklaruje ako rádioaktívne odpady na účely tohto dohovoru.

3. Tento dohovor sa nevzťahuje na bezpečnosť nakladania s vyhoretým palivom alebo s rádioaktívnymi odpadmi vo vojenských alebo v obranných programoch, ak ich zmluvná strana nedeklaruje ako vyhoreté palivo alebo rádioaktívne odpady na účely tohto dohovoru. Tento dohovor sa však vzťahuje na bezpečnosť nakladania s vyhoretým palivom alebo s rádioaktívnymi odpadmi z vojenských alebo z obranných programov, ak sú také látky trvale prevedené výlučne na civilné programy a v rámci nich sa s nimi nakladá.

4. Tento dohovor sa vzťahuje aj na výpuste, ako sa predpokladá v článkoch 4, 7,11,14, 24 a 26.

KAPITOLA 2

BEZPEČNOSŤ NAKLADANIA S VYHORETÝM PALIVOM

Článok 4

Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli vo všetkých štádiách nakladania s vyhoretým palivom primerane chránení jednotlivci, spoločnosť a životné prostredie proti radiačným rizikám.

Okrem toho každá zmluvná strana urobí opatrenia na to, aby

i) sa zabezpečila náležite riešená kritickosť a odvod zvyškového tepla vznikajúceho počas nakladania s vyhoretým palivom,

ii) sa zabezpečilo, že vznik rádioaktívnych odpadov spojených s nakladaním s vyhoretým palivom sa bude udržiavať na minimálnej úrovni v súlade s typom prijatej stratégie palivového cyklu,

iii) sa brali do úvahy vzájomné závislosti medzi rôznymi štádiami pri nakladaní s vyhoretým palivom,

iv) sa zabezpečila účinná ochrana jednotlivcov, spoločnosti a životného prostredia použitím vhodných spôsobov ochrany na národnej úrovni, ako ich schválil dozorný orgán v rámci národnej legislatívy, ktorá náležite rešpektuje medzinárodne dohodnuté kritériá a štandardy,

v) sa brali do úvahy biologické, chemické a iné riziká, ktoré môžu byť spojené s nakladaním s vyhoretým palivom,

vi) sa usilovala vyhnúť činnostiam, ktoré predpokladajú negatívny vplyv na budúce generácie a ktorý by bol väčší, než je dovolené pre súčasnú generáciu,

vii) sa snažila vyhnúť neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií.

Článok 5

Existujúce zariadenia

Každá zmluvná strana urobí opatrenia na kontrolu bezpečnosti každého zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom, ktoré existuje v tom čase, keď tento dohovor pre danú zmluvnú stranu nadobudne platnosť, a na zabezpečenie toho, že v prípade potreby sa urobia všetky praktické zlepšenia na zvýšenie bezpečnosti takého zariadenia.

Článok 6

Umiestňovanie navrhovaných zariadení

1. Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pre navrhované zariadenie na nakladanie s vyhoretým palivom vypracovali a realizovali postupy

i) na zhodnotenie všetkých faktorov týkajúcich sa lokality, ktoré by pravdepodobne mohli ovplyvniť bezpečnosť takého zariadenia počas jeho prevádzkovej životnosti,

ii) na zhodnotenie pravdepodobného bezpečnostného vplyvu takého zariadenia na jednotlivcov, spoločnosť a životné prostredie,

iii) na informovanie verejnosti o bezpečnosti takého zariadenia,

iv) na konzultácie so zmluvnými stranami v blízkosti takého zariadenia, ak by týmto zariadením mohli byť postihnuté, a aby bolo možné poskytnúť im na ich žiadosť všeobecné údaje týkajúce sa tohto zariadenia, čo by im umožnilo zhodnotiť pravdepodobný bezpečnostný vplyv tohto zariadenia na ich územie.

2. Pritom každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby také zariadenia nemali neprijateľné účinky na iné zmluvné strany tým, že ich umiestni v súlade so všeobecnými bezpečnostnými požiadavkami podľa článku 4.

Článok 7

Projektovanie a výstavba zariadení

Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby

i) projekt a výstavba zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom zabezpečili vhodné obmedzenie možného radiačného vplyvu na jednotlivcov, spoločnosť a životné prostredie vrátane vplyvov od výpustí alebo nekontrolovateľných únikov,

ii) v projektovom štádiu brali sa do úvahy koncepčné plány a v prípade potreby aj technické opatrenia na vyraďovanie z prevádzky zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom,

iii) technológie použité v projekte a pri výstavbe zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom sa doložili skúsenosťami, skúškami alebo analýzami.

Článok 8

Hodnotenie bezpečnosti zariadení

Každá zmluvná strana prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa

i) pred výstavbou zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom vykonalo systematické bezpečnostné hodnotenie a environmentálne hodnotenie zodpovedajúce riziku, ktoré zariadenie predstavuje, pokrývajúce jeho prevádzkovú životnosť,

ii) pred prevádzkou zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom vypracovali inovované a podrobné verzie bezpečnostného hodnotenia a environmentálneho hodnotenia, ak sa to považuje za potrebné na doplnenie hodnotení uvedených v písmene i).

Článok 9

Prevádzka zariadení

Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby

i) licencia na prevádzku zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom vychádzala z príslušných hodnotení, ako sú špecifikované v článku 8, a podmienila sa dokončením programu spúšťania, ktorý preukazuje, že postavené zariadenie je v súlade s projektovými a bezpečnostnými požiadavkami,

ii) prevádzkové limity a podmienky odvodené zo skúšok, prevádzkových skúseností a hodnotení, ako sú špecifikované v článku 8, definovali sa a podľa potreby revidovali,

iii) prevádzkovanie, údržba, monitorovanie, inšpekcia a skúšanie zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom sa vykonávali v súlade s vypracovanými postupmi,

iv) počas prevádzkovej životnosti zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom bola k dispozícii inžinierska a technická podpora vo všetkých oblastiach, čo sa týka bezpečnosti,

v) vážne poruchy ohrozujúce bezpečnosť včas hlásili držitelia licencie dozornému orgánu,

vi) sa zaviedli programy zberu a analýzy príslušných prevádzkových skúseností a podľa ich výsledkov sa postupovalo, ak je to vhodné,

vii) sa pripravili plány vyraďovania z prevádzky zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom a inovovali sa podľa potreby pri využití informácií získaných počas prevádzkovej životnosti tohto zariadenia a kontroloval ich dozorný orgán.

Článok 10

Ukladanie vyhoretého paliva

Ak niektorá zmluvná strana v súlade so svojím vlastným legislatívnym a dozorným rámcom určila vyhoreté palivo na uloženie, také vyhoreté palivo sa uloží v súlade so záväzkami v kapitole 3 týkajúcimi sa uloženia rádioaktívnych odpadov.

KAPITOLA 3

BEZPEČNOSŤ NAKLADANIA S RÁDIOAKTÍVNYMI ODPADMI

Článok 11

Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

Každá zmluvná strana urobí potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa vo všetkých štádiách nakladania s rádioaktívnymi odpadmi primerane chránili jednotlivci, spoločnosť a životné prostredie proti radiačným rizikám.

Pritom každá zmluvná strana vykoná potrebné opatrenia na to, aby

i) sa zabezpečila náležite riešená kritickosť a odvod zvyškového tepla vznikajúceho počas nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,

ii) sa zabezpečilo udržiavanie vzniku rádioaktívnych odpadov na minimálnej úrovni,

iii) sa brali do úvahy súvislosti medzi rôznymi štádiami pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi,

iv) sa zabezpečila účinná ochrana jednotlivcov, spoločnosti a životného prostredia použitím vhodných spôsobov ochrany na národnej úrovni, ako ich schválil dozorný orgán v rámci národnej legislatívy, ktorá náležite rešpektuje medzinárodne dohodnuté kritériá a štandardy,

v) sa brali do úvahy biologické, chemické a iné riziká, ktoré môžu byť spojené s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi,

vi) sa usilovala vyhnúť činnostiam, pri ktorých sa môže predpokladať negatívny vplyv na budúce generácie a ktorý by bol väčší, než je dovolené pre súčasnú generáciu,

vii) sa snažila vyhnúť sa neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií.

Článok 12

Exlstujúce zariadenia a postupy v minulosti

Každá zmluvná strana urobí v príslušnom čase vhodné opatrenia na kontrolu

i) bezpečnosti každého zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktoré existuje v tom čase, keď tento dohovor pre danú zmluvnú stranu nadobudne platnosť, a na zabezpečenie toho, že v prípade potreby sa urobia všetky praktické zlepšenia na zvýšenie bezpečnosti takého zariadenia,

ii) výsledkov postupov v minulosti na určenie, či je potrebný zákrok vzhľadom na radiačnú ochranu, majúc na mysli, aby zníženie ohrozenia vyplývajúce zo zníženia dávky bolo dostatočné na ospravedlnenie ťažkostí a nákladov vrátane sociálnych nákladov na tento zákrok.

Článok 13

Umiestňovanie navrhovaných zariadení

1. Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pre navrhované zariadenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vypracovali a realizovali postupy

i) na zhodnotenie všetkých faktorov týkajúcich sa lokality, ktoré by pravdepodobne mohli ovplyvniť bezpečnosť takého zariadenia počas jeho prevádzkovej životnosti, ako aj bezpečnosť úložiska po jeho uzatvorení,

ii) na zhodnotenie pravdepodobného bezpečnostného vplyvu takého zariadenia na jednotlivcov, spoločnosť a životné prostredie vzhľadom na možný vývoj úložiska po jeho uzatvorení,

iii) na informovanie verejnosti o bezpečnosti takého zariadenia,

iv) na konzultácie so zmluvnými stranami v blízkosti takého zariadenia, ak by týmto zariadením mohli byť postihnuté, a aby bolo možné poskytnúť im na ich žiadosť všeobecné údaje týkajúce sa tohto zariadenia, čo by im umožnilo zhodnotiť pravdepodobný vplyv tohto zariadenia na ich územie.

2. Pritom každá zmluvná strana urobí opatrenia, aby takéto zariadenia nemali neprijateľné účinky na iné zmluvné strany tým, že ich umiestni v súlade so všeobecnými bezpečnostnými požiadavkami podľa článku 11.

Článok 14

Projektovanie a výstavba zariadení

Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby

i) projekt a výstavba zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi zabezpečili vhodné opatrenia na obmedzenie možného radiačného vplyvu na jednotlivcov, spoločnosť a životné prostredie vrátane vplyvov od výpustí alebo nekontrolovateľných únikov,

ii) v projektovom štádiu sa brali do úvahy koncepčné plány a v prípade potreby aj technické opatrenia na vyraďovanie z prevádzky zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,

iii) v projektovom štádiu sa vypracovali technické opatrenia na uzatvorenie úložiska,

iv) technológie použité v projekte a pri výstavbe zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa doložili skúsenosťami, skúškami alebo analýzami.

Článok 15

Hodnotenie bezpečnosti zariadení

Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby

i) pred výstavbou zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa vykonalo systematické bezpečnostné hodnotenie a environmentálne hodnotenie zodpovedajúce riziku, ktoré zariadenie predstavuje, pokrývajúce jeho prevádzkovú životnosť,

ii) okrem toho pred výstavbou úložiska sa vykonalo systematické bezpečnostné hodnotenie a environmentálne hodnotenie na obdobie po uzatvorení a výsledky sa vyhodnotili v porovnaní s kritériami stanovenými dozorným orgánom,

iii) pred prevádzkou zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa vypracovali inovované a podrobné verzie bezpečnostného hodnotenia a environmentálneho hodnotenia, ak sa to považuje za potrebné na doplnenie hodnotení uvedených v písmene i).

Článok 16

Prevádzka zariadení

Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby

i) licencia na prevádzku zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vychádzala z príslušných hodnotení, ako sú špecifikované v článku 15, a podmienila sa dokončením programu spúšťania, ktorý preukazuje, že postavenie zariadenia je v súlade s projektovými a bezpečnostnými požiadavkami,

ii) prevádzkové limity a podmienky odvodené zo skúšok, z prevádzkových skúseností a hodnotení, ako sú špecifikované v článku 15, definovali sa a podľa potreby revidovali,

iii) prevádzkovanie, údržba, monitorovanie, inšpekcia a skúšanie zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa vykonávali v súlade s vypracovanými postupmi. Takto získané výsledky sa pre úložisko použijú na overenie a kontrolu platnosti prijatých predpokladov a na inováciu hodnotení, ako sú špecifikované v článku 15, na obdobie po jeho uzatvorení,

iv) počas prevádzkovej životnosti zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi bola k dispozícii inžinierska a technická podpora vo všetkých oblastiach, čo sa týka bezpečnosti,

v) sa použili postupy na charakterizovanie a triedenie rádioaktívnych odpadov,

vi) poruchy ohrozujúce bezpečnosť včas hlásili držitelia licencie dozornému orgánu,

vii) sa zaviedli programy zberu a analýzy príslušných prevádzkových skúseností a podľa ich výsledkov sa postupovalo, ak je to vhodné,

viii) sa pripravili plány vyraďovania z prevádzky zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a inovovali sa podľa potreby s využitím informácií získaných počas prevádzkovej životnosti tohto zariadenia a kontroloval ich dozorný orgán,

ix) sa vypracovali a podľa potreby inovovali plány na uzatvorenie úložiska pri využití informácií získaných počas prevádzkovej životnosti tohto zariadenia a kontroloval ich dozorný orgán.

Článok 17

Inštitucionálne opatrenia po uzatvorení úložiska

Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby po uzatvorení úložiska

i) archivovali sa záznamy o lokalite, projekte a inventári tohto zariadenia požadované dozorným orgánom,

ii) ak je to potrebné, vykonávala sa aktívna alebo pasívna inštitucionálna kontrola, napr. monitorovanie alebo obmedzenie prístupu,

iii) vykonali sa, ak je to nevyhnutné, zásahové opatrenia, ak sa počas aktívnej inštitucionálnej kontroly deteguje neplánovaný únik rádioaktívnych látok do životného prostredia.

KAPITOLA 4

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Článok 18

Realizačné opatrenia

Každá zmluvná strana urobí v rámci svojej legislatívy dozorné a administratívne opatrenia a iné kroky potrebné na realizáciu svojich záväzkov podľa tohto dohovoru.

Článok 19

Legislatívny a dozorný rámec

1. Každá zmluvná strana vytvorí a bude udržiavať legislatívny a dozorný rámec na riadenie bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi.

2. Tento legislatívny a dozorný rámec zabezpečí

i) vytvorenie príslušných národných bezpečnostných požiadaviek a predpisov na radiačnú bezpečnosť,

ii) systém licencovania činností týkajúcich sa nakladania s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi,

iii) systém zakazujúci prevádzku zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom alebo s rádioaktívnymi odpadmi bez licencie,

iv) systém primeranej inštitucionálnej kontroly, dozorných inšpekcií, dokumentácie a hlásenia, uplatnenie použiteľných predpisov a podmienok licencií,

v) jasné rozdelenie zodpovednosti organizácií zúčastňujúcich sa na rôznych činnostiach pri nakladaní s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi.

3. Pri zvažovaní, či sa má nad rádioaktívnymi látkami vykonávať dozor ako nad rádioaktívnymi odpadmi, zmluvné strany primerane posúdia ciele tohto dohovoru.

Článok 20

Dozorný orgán

1. Každá zmluvná strana vytvorí alebo určí dozorný orgán poverený realizáciou legislatívneho a dozorného rámca uvedeného v článku 19, ktorý je vybavený zodpovedajúcimi právomocami, kompetenciami a finančnými a ľudskými zdrojmi na plnenie uložených zodpovedností.

2. Každá zmluvná strana v súlade so svojím legislatívnym a dozorným rámcom urobí opatrenia na zabezpečenie účinnej nezávislosti dozorných funkcií od iných funkcií, a to aj vtedy, ak sú niektoré organizácie zodpovedné aj za nakladanie s vyhoretým palivom alebo s rádioaktívnymi odpadmi, aj za výkon dozoru nad nimi.

Článok 21

Zodpovednosť držiteľa licencie

1. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby primárnu zodpovednosť za bezpečnosť nakladania s vyhoretým palivom alebo s rádioaktívnymi odpadmi mal držiteľ príslušnej licencie a urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby každý taký držiteľ licencie niesol svoju zodpovednosť.

2. Ak neexistuje taký držiteľ licencie ani iná zodpovedná strana, zodpovednosť má tá zmluvná strana, ktorá má súdnu právomoc nad vyhoretým palivom alebo rádioaktívnymi odpadmi.

Článok 22

Ľudské a finančné zdroje

Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby

i) pre činnosti týkajúce sa bezpečnosti počas prevádzkovej životnosti zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi bol podľa potreby k dispozícii kvalifikovaný personál,

ii) na podporu bezpečnosti zariadení na nakladanie s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi počas ich prevádzkovej životnosti a na ich vyraďovanie z prevádzky boli k dispozícii primerané finančné zdroje,

iii) sa vytvorili finančné podmienky umožňujúce primerané inštitucionálne kontroly a monitorovacie opatrenia, ktoré by sa považovali za potrebné v čase po uzatvorení úložiska.

Článok 23

Zabezpečovanie kvality

Každá zmluvná strana urobí opatrenia, aby sa vytvorili a realizovali príslušné programy zabezpečovania kvality týkajúce sa bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi.

Článok 24

Prevádzková radiačná ochrana

1. Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby počas prevádzkovej životnosti zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom alebo s rádioaktívnymi odpadmi

i) radiačné ožiarenie pracovníkov a verejnosti spôsobené týmto zariadením sa udržiavalo na čo najnižšej dosiahnuteľnej úrovni pri rešpektovaní ekonomických a sociálnych faktorov,

ii) za normálnych situácií nebol ožiarený žiadny jednotlivec radiačnými dávkami prekračujúcimi národné predpísané hodnoty na obmedzenie dávok, ktoré primerane rešpektujú medzinárodne schválené štandardy radiačnej ochrany,

iii) urobili sa opatrenia na zabránenie neplánovaných únikov rádioaktívnych látok do životného prostredia.

2. Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky výpuste boli obmedzené tak, aby

i) ožiarenie sa udržovalo na čo najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni vzhľadom na ekonomické a sociálne faktory a

ii) za normálnych situácií nebol ožiarený žiadny jednotlivec radiačnými dávkami prekračujúcimi národné predpísané hodnoty na obmedzenie dávok, ktoré primerane rešpektujú medzinárodne schválené štandardy radiačnej ochrany.

3. Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby počas prevádzkovej životnosti dozorovaného jadrového zariadenia, ak dôjde k neplánovanému alebo nekontrolovanému úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia, realizovali sa príslušné bezpečnostné opatrenia na zvládnutie tohto úniku a na zmiernenie jeho následkov.

Článok 25

Havarijná pripravenosť

1. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby pred prevádzkou zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom alebo s rádioaktívnymi odpadmi a počas nej existovali príslušné havarijné plány pre lokalitu, a ak je to potrebné, aj mimo nej. Také havarijné plány by sa mali skúšať s vhodnou frekvenciou.

2. Každá zmluvná strana urobí opatrenia na prípravu a preskúšanie havarijných plánov pre svoje územie, ak je pravdepodobné, že v prípade radiačnej havarijnej situácie bude zasiahnuté nejaké zariadenie na nakladanie s vyhoretým palivom alebo s rádioaktívnymi odpadmi v blízkosti jej územia.

Článok 26

Vyraďovanie z prevádzky

Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zaistenie bezpečnosti vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky. Na to je potrebné, aby

i) bol k dispozícii kvalifikovaný personál a primerané finančné zdroje,

ii) sa aplikovali opatrenia podľa článku 24 z hľadiska prevádzkovej radiačnej ochrany, výpustí a neplánovaných a nekontrolovaných únikov,

iii) sa aplikovali opatrenia podľa článku 25 z hľadiska havarijnej pripravenosti a

iv) uchovávali sa záznamy informácií dôležité na vyraďovanie z prevádzky.

KAPITOLA 5

RÔZNE OPATRENIA

Článok 27

Cezhraničný pohyb

1. Každá zmluvná strana, cez ktorej územie sa uskutočňuje cezhraničný pohyb, urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa taký pohyb vykonával spôsobom, ktorý je v súlade s opatreniami tohto dohovoru a s príslušnými záväznými medzinárodnými predpismi.

Pritom

i) zmluvná strana, ktorá je štátom pôvodu, urobí opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa cezhraničný pohyb povolil a uskutočnil iba po predchádzajúcom oznámení štátu určenia a s jeho súhlasom,

ii) cezhraničný pohyb cez štát tranzitu podlieha medzinárodným záväzkom relevantným pre príslušné režimy použitej prepravy,

iii) zmluvná strana, ktorá je štátom určenia, súhlasí s cezhraničným pohybom iba vtedy, ak má administratívnu a technickú kapacitu a dozornú štruktúru potrebné na nakladanie s vyhoretým palivom alebo s rádioaktívnymi odpadmi, a to spôsobom, aký je v súlade s týmto dohovorom,

iv) zmluvná strana, ktorá je štátom pôvodu, povolí cezhraničný pohyb iba vtedy, ak sa môže ubezpečiť v súlade so štátom určenia, že pred cezhraničným pohybom sú splnené požiadavky písmena iii),

v) zmluvná strana, ktorá je štátom pôvodu, urobí opatrenia na spätný návrat na svoje územie, ak sa cezhraničný pohyb nedokončí v súlade s týmto článkom alebo sa nemôže dokončiť, ak nemožno vykonať alternatívne bezpečnostné opatrenia.

2. Zmluvná strana nelicencuje prepravu svojho vyhoretého paliva alebo rádioaktívnych odpadov do miesta určenia južne od 60. stupňa južnej zemepisnej šírky na skladovanie a uloženie.

3. Tento dohovor nezakazuje ani neovplyvňuje

i) uplatňovanie práv a slobôd morskej, riečnej a vzdušnej plavby lodí a lietadiel všetkých štátov, ako sú zabezpečené v medzinárodnom práve,

ii) práva zmluvnej strany, do ktorej sa vyvážajú rádioaktívne odpady na prepracovanie, vrátenie alebo na zabezpečenie vrátenia rádioaktívnych odpadov a iných produktov po spracovaní do štátu pôvodu,

iii) právo zmluvnej strany vyvážať jej vyhoreté palivo na prepracovanie,

iv) práva zmluvnej strany, do ktorej sa vyváža vyhoreté palivo na prepracovanie, návrat alebo možnosť návratu rádioaktívnych odpadov a iných produktov z prepracovateľských operácií do štátu pôvodu.

Článok 28

Použité uzavreté žiariče

1. Každá zmluvná strana urobí v rámci svojho vnútroštátneho zákona opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa vlastníctvo, opakovaná výroba alebo uloženie uzavretých žiaričov uskutočnilo bezpečným spôsobom.

2. Zmluvná strana dovolí opätovný príjem použitých uzavretých žiaričov na svoje územie, ak v rámci svojho vnútroštátneho zákona prijala opatrenie, že sa vrátia výrobcovi kvalifikovanému na prijímanie a vlastníctvo použitých uzavretých žiaričov.

KAPITOLA 6

ZASADANIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 29

Prípravné zasadanie

1. Prípravné zasadanie zmluvných strán sa bude konať najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru.

2. Na tomto zasadaní zmluvné strany

i) stanovia termín prvého posudzovacieho zasadania uvedeného v článku 30. Toto posudzovacie zasadanie sa bude konať čo možno najskôr, ale nie neskoršie než tridsať mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru,

ii) pripravia a prijmú konsenzom pravidlá postupu a finančné pravidlá,

iii) stanovia osobitne a v súlade s týmito pravidlami postupu

a) návody týkajúce sa formy a štruktúry národných správ, ktoré sa majú predkladať podľa článku 32,

b) termín na predloženie týchto správ,

c) proces posudzovania týchto správ.

3. Ktorýkoľvek štát alebo regionálna organizácia integračného alebo iného charakteru, ktoré ratifikujú, prijmú, schvália, potvrdia tento dohovor alebo k nemu pristúpia a pre ktoré tento dohovor ešte nenadobudol platnosť, môžu sa zúčastniť na prípravnom zasadaní, ako keby boli stranou v tomto dohovore.

Článok 30

Posudzovacie zasadania

1. Zmluvné strany budú organizovať zasadania s cieľom posudzovať správy predložené podľa článku 32.

2. Na každom posudzovacom zasadaní zmluvné strany

i) stanovia termín ďalšieho takého stretnutia, pričom interval medzi posudzovacími zasadaniami neprekročí tri roky,

ii) môžu posúdiť opatrenia zavedené podľa článku 29 ods. 2 a prijať revízie konsenzom, ak pravidlá postupu nepredpokladajú inak. Konsenzom môžu aj meniť a dopĺňať pravidlá postupu a finančné pravidlá.

3. Na každom posudzovacom zasadaní dostane každá zmluvná strana primeranú príležitosť diskutovať o správach predložených inými zmluvnými stranami a žiadať o objasnenie týchto správ.

Článok 31

Mimoriadne zasadanie

Mimoriadne zasadanie zmluvných strán sa bude konať,

i) ak sa na tom dohodne väčšina zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na stretnutí, pričom zdržanie hlasovania sa považuje za hlasovanie, alebo

ii) na písomné požiadanie zmluvnej strany do šiestich mesiacov odvtedy, ako bolo toto požiadanie oznámené zmluvným stranám a sekretariát uvedený v článku 37 dostal oznámenie, že toto požiadanie podporuje väčšina zmluvných strán.

Článok 32

Podávanie správ

1. V súlade s opatreniami článku 30 každá zmluvná strana predloží národnú správu na každé posudzovacie zasadanie zmluvných strán. Táto správa sa má týkať opatrení prijatých na realizáciu každého zo záväzkov tohto dohovoru, a to

i) stratégie nakladania s vyhoretým palivom,

ii) praktických postupov nakladania s vyhoretým palivom,

iii) stratégie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,

iv) praktických postupov nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,

v) kritérií použitých na definovanie a kategorizáciu rádioaktívnych odpadov.

2. Správa má obsahovať

i) zoznam zariadení na nakladanie s vyhoretým palivom, pre ktoré platí tento dohovor, ich umiestnenie, hlavný účel a dôležité charakteristiky,

ii) inventár vyhoretého paliva, pre ktoré platí tento dohovor, ktoré sa nachádza v sklade a ktoré bolo uložené. Tento inventár má obsahovať opis týchto látok a informácie o ich hmotnosti a o ich celkovej aktivite, ak sú k dispozícii,

iii) zoznam zariadení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, pre ktoré platí tento dohovor, ich umiestnenie, hlavný účel a dôležité charakteristiky,

iv) inventár rádioaktívnych odpadov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru a ktoré

a) sa nachádzajú v sklade zariadení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a v zariadeniach jadrového palivového cyklu,

b) boli uložené alebo

c) vznikli v minulosti;

tento zoznam má obsahovať opis týchto látok a ďalšie dostupné príslušné informácie, ako je napr. objem alebo hmotnosť, aktivita a špecifické rádionuklidy,

v) zoznam jadrových zariadení nachádzajúcich sa v procese vyraďovania z prevádzky a stav činností pri vyraďovaní týchto zariadení z prevádzky.

Článok 33

Účasť

1. Každá zmluvná strana sa zúčastní na zasadaní zmluvných strán a bude zastúpená jedným delegátom a toľkými alternátmi, expertmi a poradcami, koľkých bude považovať za potrebné.

2. Zmluvné strany môžu pozvať na základe konsenzu ktorúkoľvek medzivládnu organizáciu kompetentnú z hľadiska záležitostí, pre ktoré platí tento dohovor, ako pozorovateľa na ktorékoľvek zasadania alebo na jeho konkrétne sekcie. Od pozorovateľov sa vyžaduje, aby písomne a vopred prijali opatrenia článku 36.

Článok 34

Súhrnné správy

Zmluvné strany prijmú konsenzom a verejnosti sprístupnia dokument, ktorý obsahuje prerokované záležitosti a závery dosiahnuté v priebehu zasadania.

Článok 35

Jazyky

1. Jazyky zasadaní zmluvných strán sú angličtina, arabčina, čínština, ruština a španielčina, ak pravidlá postupu nestanovujú inak.

2. Správy predložené podľa článku 32 sa vypracujú v národnom jazyku predkladajúcej zmluvnej strany alebo v jednom z určených jazykov, ktorý bude dohodnutý v pravidlách postupu. Ak bude správa predložená v inom jazyku, ako je určený, preklad tejto správy zabezpečí do určeného jazyka táto zmluvná strana.

3. Bez ohľadu na opatrenia odseku 2 sekretariát zabezpečí preklad správ predložených v akomkoľvek inom jazyku do určeného jazyka, ak sa mu preklad uhradí.

Článok 36

Dôvernosť

1. Opatrenia tohto dohovoru neovplyvnia práva ani záväzky zmluvných strán podľa ich zákonov na ochranu informácií proti zverejneniu. Na účely tohto článku sa medzi „informácie" okrem iného počítajú informácie týkajúce sa národnej bezpečnosti alebo fyzickej ochrany jadrových materiálov, informácie chránené právami na duševné vlastníctvo alebo priemyselným alebo obchodným utajením a osobné údaje.

2. Ak v kontexte tohto dohovoru zmluvná strana poskytuje informácie, ktoré sama označí za chránené podľa opisu v odseku 1, také informácie sa využijú iba na tie účely, na ktoré sa poskytli, a bude sa rešpektovať ich dôverný charakter.

3. Z hľadiska informácií týkajúcich sa vyhoretého paliva alebo rádioaktívnych odpadov, patriacich do rozsahu tohto dohovoru podľa článku 3 ods. 3, opatrenia tohto dohovoru neovplyvnia výlučné právo príslušnej zmluvnej strany rozhodnúť,

i) či sú také informácie utajené alebo iným spôsobom kontrolované, aby sa zabránilo ich úniku,

ii) či sa majú poskytnúť informácie uvádzané v písmene i) v kontexte tohto dohovoru,

iii) aké sú podmienky utajenia takých informácií, ak sa poskytnú v kontexte tohto dohovoru.

4. Obsah diskusií počas posudzovania národných správ na každom posudzovacom zasadaní konanom podľa článku 30 bude dôverný.

Článok 37

Sekretariát

1. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (ďalej len „agentúra") poskytne pre zasadania zmluvných strán sekretariát.

2. Sekretariát

i) zvolá, pripraví a poskytne služby zasadnutiam zmluvných strán podľa článkov 29, 30 a 31,

ii) poskytne zmluvným stranám informácie prijaté alebo pripravené v súlade s opatreniami tohto dohovoru.

Náklady, ktoré agentúre vzniknú pri vykonávaní funkcií uvedených v písmenách i) a ii), znáša agentúra ako súčasť svojho bežného rozpočtu.

3. Zmluvné strany môžu konsenzom požiadať agentúru, aby poskytla aj iné služby na podporu zasadaní zmluvných strán. Agentúra môže poskytnúť také služby, ak ich možno vykonať v rámci jej programu a bežného rozpočtu. Ak by to nebolo možné, agentúra môže poskytnúť také služby, ak sa z iného zdroja poskytne ich dobrovoľné financovanie.

KAPITOLA 7

ZÁVEREČNÉ DODATKY A INÉ USTANOVENIA

Článok 38

Riešenie sporov

O prípadných sporoch medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami týkajúcich sa výkladu alebo uplatnenia tohto dohovoru budú zmluvné strany konzultovať v rámci programu zasadania zmluvných strán s cieľom spor riešiť. Ak sú konzultácie neproduktívne, vec sa môže postúpiť na zváženie, uzmierenie alebo arbitrážne konanie v zmysle medzinárodného práva vrátane pravidiel a praktík obvyklých v rámci MAAE.

Článok 39

Podpísanie, ratifikácia, prijatie, schválenie, pristúpenie

1. Tento dohovor je otvorený na podpis všetkým štátom v hlavnom sídle agentúry vo Viedni od 29. septembra 1997 až do nadobudnutia jeho platnosti.

2. Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárskymi štátmi.

3. Po nadobudnutí platnosti bude tento dohovor otvorený na pripojenie sa všetkým štátom.

4.

i) Tento dohovor bude otvorený na podpis, potvrdenie alebo na pripojenie sa regionálnych organizácií integračného alebo iného charakteru za predpokladu, že každú takúto organizáciu ustanovili suverénne štáty a táto organizácia je kompetentná rokovať, prijímať závery a uplatňovať medzinárodné dohody v záležitostiach obsiahnutých v tomto dohovore,

ii) v záležitostiach patriacich do ich kompetencie budú tieto organizácie vo svojom mene presadzovať práva a plniť úlohy, ktoré tento dohovor prisudzuje štátom - stranám tohto dohovoru,

iii) ak sa takáto organizácia stáva stranou tohto dohovoru, predloží depozitárovi uvedenému v článku 43 vyhlásenie a v ňom uvedie štáty, ktoré sú jej členmi, články tohto dohovoru, ktoré sa na ňu vzťahujú, a rozsah jej vlastnej kompetencie v oblasti zahrnutej do týchto článkov,

iv) takáto organizácia nebude disponovať právom hlasovania navyše práv jej členských štátov.

5. Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení, potvrdení alebo pristúpení budú uložené u depozitára.

Článok 40

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po uložení dvadsiatej piatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení u depozitára vrátane listín pätnástich štátov, podľa ktorých každý štát má najmenej jedno jadrové zariadenie v prevádzke.

2. Pre každý štát alebo regionálnu organizáciu integračného alebo iného charakteru, ktoré ratifikujú, prijmú, potvrdia, schvália alebo pristúpia k tomuto dohovoru po dni uloženia poslednej listiny požadovanej na splnenie podmienok stanovených v odseku 1, nadobudne tento dohovor platnosť deväťdesiaty deň po uložení príslušnej listiny takýmto štátom alebo organizáciou u depozitára.

Článok 41

Zmeny dohovoru

1. Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť zmeny tohto dohovoru. Navrhované zmeny sa posúdia na posudzovacích zasadaniach alebo na mimoriadnych zasadaniach.

2. Text každej navrhovanej zmeny a jej odôvodnenie sa poskytnú depozitárovi, ktorý bezodkladne oboznámi s návrhom zmluvné strany, najmenej však deväťdesiat dní pred zasadaním, na ktorom sa predložený návrh posúdi. Depozitár postúpi každú pripomienku prijatú k tejto zmene zmluvným stranám.

3. Zmluvné strany po posúdení navrhovanej zmeny rozhodnú o jej prijatí dohodou, alebo ak nedôjde k dohode, rozhodnú o jej predložení Diplomatickej konferencii. Na rozhodnutie o predložení navrhovanej zmeny Diplomatickej konferencii sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na zasadaní za predpokladu, že v čase hlasovania je prítomná aspoň jedna polovica zmluvných strán.

4. Na posúdenie a prijatie zmien tohto dohovoru zvolá depozitár Diplomatickú konferenciu, ktorá sa bude konať najneskôr do jedného roka po príslušnom rozhodnutí prijatom v súlade s odsekom 3 tohto článku. Diplomatická konferencia má vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie prijatia zmien dohodou. Ak by to nebolo možné, zmeny budú prijaté dvojtretinovou väčšinou všetkých zmluvných strán.

5. Zmeny dohovoru prijaté v zmysle odsekov 3 a 4 budú podliehať ratifikácii, prijatiu, schváleniu alebo potvrdeniu zmluvnými stranami a nadobudnú platnosť pre tie zmluvné strany, ktoré ich ratifikovali, prijali, schválili alebo potvrdili, deväťdesiaty deň po prijatí príslušných listín najmenej dvoma tretinami zmluvných strán depozitárom. Pre zmluvnú stranu, ktorá následne ratifikuje, prijme, schváli alebo potvrdí uvedené zmeny dohovoru, nadobudnú platnosť deväťdesiaty deň po uložení príslušnej listiny touto zmluvnou stranou.

Článok 42

Vypovedanie

1. Každá zo zmluvných strán môže tento dohovor vypovedať písomným oznámením depozitárovi.

2. Vypovedanie nadobudne účinnosť jeden rok po dni prijatia oznámenia depozitárom alebo v neskoršom termíne, ktorý bude určený v oznámení.

Článok 43

Depozitár

1. Generálny riaditeľ agentúry bude depozitárom tohto dohovoru.

2. Depozitár bude informovať zmluvné strany

i) o podpise tohto dohovoru a uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo o pristúpení v súlade s článkom 39,

ii) o dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v súlade s článkom 40,

iii) o oznámeniach o vypovedaní tohto dohovoru a o ich termínoch v súlade s článkom 42,

iv) o navrhovaných zmenách tohto dohovoru predložených zmluvnými stranami, o doplnkoch prijatých príslušnou Diplomatickou konferenciou alebo na zasadaniach zmluvných strán, ako aj o dátume nadobudnutia platnosti uvedených zmien v súlade s článkom 41.

Článok 44

Autentické znenia textov

Originál tohto dohovoru, ktorého anglické, arabské, čínske, francúzske, ruské a španielske znenia majú rovnakú platnosť, bude uložený u depozitára, ktorý odošle jeho overené kópie zmluvným stranám.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.

Dané vo Viedni 5. septembra 1997.

Anglické znenie textu