Oznámenie č. 120/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k cestnej dani

Čiastka 50/2002
Platnosť od 14.03.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 25. marca 2002.

120

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z.

opatrenie zo 17. decembra 2001 č. 20792/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k cestnej dani.

Opatrenie ustanovuje vzor priznania

- k cestnej dani pre fyzické osoby a

- k cestnej dani pre právnické osoby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 25. marca 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.