Oznámenie č. 104/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá

Čiastka 40/2002
Platnosť od 01.03.2002

104

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 21. januára 2002 č. 3235/3/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá.

Výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a dovoz dehydrovaných pokrmov, polievkových prípravkov a ochucovadiel, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 3/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 6/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.