Oznámenie č. 10/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku

Čiastka 4/2002
Platnosť od 12.01.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

10

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 3. januára 2002 č. 3175/2001-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 1. marca 2000 medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 2/2002.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku a vo Zväze spracovateľov dreva Slovenskej republiky.