Nález č. 1/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2001 vo veci vyslovenia nesúladu čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice z 29. apríla 1999 o určení náležitostí miestnych poplatkov v obci Neverice s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2002
Platnosť od 10.01.2002
Účinnosť od 10.01.2002

1

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 28. novembra 2001

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka na neverejnom zasadnutí 28. novembra 2001 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade ustanovenia čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice z 29. apríla 1999 o určení náležitostí miestnych poplatkov v obci Neverice s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 2, čl. 35 ods. 1 a 2, čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, s § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a s § 42a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a takto

rozhodol:

1. Článok 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice z 29. apríla 1999 o určení náležitostí miestnych poplatkov v obci Neverice nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 2, čl. 35 ods. 1 a 2, čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, s § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

2. Vo zvyšnej časti týkajúcej sa nesúladu čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice z 29. apríla 1999 o určení náležitostí miestnych poplatkov v obci Neverice s § 42a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice z 29. apríla 1999 o určení náležitostí miestnych poplatkov v obci Neverice účinnosť.

Ak Obecné zastupiteľstvo obce Neverice neuvedie čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia z 29. apríla 1999 do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s príslušnými ustanoveniami zákonov, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda senátu:

Daniel Šváby v. r.