REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 470/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

1. V prvom bode v § 2 ods. 9 má byť za slovom „príčin" správne čiarka.

2. V druhom bode v § 2 ods. 18 má byť namiesto čísla „3.1015" správne uvedené číslo „3.1015".

3. V piatom bode v § 17n ods. 4 má byť namiesto hodnoty „2,5 Sv/h" správne uvedená hodnota „2,5 µSv/h".

4. V piatom bode v § 17y písm. c) majú byť namiesto slov „výnimočného žiarenia" správne uvedené slová „výnimočného ožiarenia".