REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prílohe č. 2 „Stupnica platových taríf štátnych zamestnancov“ v prvom platovom stupni prvej platovej triede má byť namiesto čísla „3 250“ správne uvedené číslo „6 250“.