Redakčné oznámenie č. r1/c107/2001 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 233/2001 Z. z.

Čiastka 107/2001
Platnosť od 07.07.2001 do31.12.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 233/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

V čl. I za druhým bodom má byť správne uvedený tretí bod, ktorý znie:

3. V § 56 ods. 6 sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „31. decembra“ a na konci sa pripájajú slová „alebo do 30. júna na bežný kalendárny rok“.“.