Oznámenie č. 95/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky o spôsobe účtovania pri vykonávaní leteckej záchrannej služby

Čiastka 40/2001
Platnosť od 20.03.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 18. septembra 1995, na základe jej článku III.

95

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. septembra 1995 bola v Jeruzaleme podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky o spôsobe účtovania pri vykonávaní leteckej záchrannej služby.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 18. septembra 1995, na základe jej článku III.

DOHODA

medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky o spôsobe účtovania pri vykonávaní leteckej záchrannej služby

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli v nadväznosti na Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky pre oblasť zdravotníckej starostlivosti z 29. októbra 1992, článok 8 ods. 2 na spôsobe účtovania pri vykonávaní leteckej záchrannej služby takto:

Článok I

Na účely tejto dohody sa platbou za indikovaný primárny prevoz rozumie iba úhrada za letové minúty vykonané pri odvoze pacienta z miesta poskytnutia prvej pomoci. Do výpočtu platby sa nezapočítava platba za poskytnuté zdravotné výkony.

Článok II

Indikované primárne prevozy občanov poistených v Českej republike vykonané na území Slovenskej republiky a indikované prevozy poistencov poistených v Slovenskej republike vykonané na území Českej republiky v rámci leteckej záchrannej služby uhradí každá zmluvná strana za svojich poistencov takýmto spôsobom:

a) indikované primárne prevozy občanov poistených v Českej republike vykonané na území Slovenskej republiky bude uhrádzať vykonávateľom prevozu zo štátneho rozpočtu Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky po predložení faktúry vykonávateľom prevozu,

b) indikované primárne prevozy poistencov Slovenskej republiky na území Českej republiky bude uhrádzať zdravotná poisťovňa, v ktorej je pacient zákonne zdravotne poistený, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku Ministerstvu zdravotníctva Českej republiky po predložení faktúry.

Článok III

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Dané v Jeruzaleme 18. septembra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Ministerstvo zdravotníctva

Slovenskej republiky:

Ľubomír Javorský v. r.

Za Ministerstvo zdravotníctva

Českej republiky:

Luděk Rubáš v. r.