94

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1998 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach.

Národná rada Slovenskej republiky s ňou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 210 z 22. marca 1999 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 14. decembra 1999.

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 12. decembra 2000, na základe článku 16 ods. 2.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany“),

presvedčené o nutnosti spolupráce s cieľom vzájomne si poskytovať pomoc pri mimoriadnych udalostiach, sa v súlade s článkom 17 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci podpísanej v Bratislave 23. novembra 1992 dohodli takto:

Článok 1

Predmet zmluvy

Táto zmluva upravuje podmienky dobrovoľného poskytovania pomoci pri mimoriadnych udalostiach na území druhej zmluvnej strany na základe žiadosti o poskytnutie pomoci.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely výkladu a realizácie tejto zmluvy

„mimoriadna udalosť“ je stav zapríčinený živelnou pohromou, požiarom, technologickou haváriou alebo katastrofou, ktorý ohrozuje život, zdravie, majetok alebo životné prostredie,

„žiadajúca zmluvná strana“ je zmluvná strana, ktorej oprávnené orgány žiadajú o poskytnutie pomoci,

„žiadaná zmluvná strana“ je zmluvná strana, ktorej oprávnené orgány vyhoveli žiadosti druhej zmluvnej strany o poskytnutie pomoci,

„príslušný orgán“ je orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy zmluvnej strany,

„záchranná jednotka“ je skupina osôb určená žiadanou zmluvnou stranou na poskytnutie pomoci a zabezpečená nevyhnutnou výbavou; záchrannou jednotkou sa rozumejú aj osobitne určení príslušníci ozbrojených síl,

„výbava“ sú technické, dopravné prostriedky a iný materiál, ako aj výstroj a predmety osobnej potreby členov záchranných jednotiek a vyslaných jednotlivých odborníkov,

„predmety pomoci“ sú predmety určené na bezplatné poskytnutie postihnutému obyvateľstvu na území žiadajúcej zmluvnej strany.

Článok 3

Žiadosť o poskytnutie pomoci

(1) Pomoc sa poskytuje na základe žiadosti.

(2) Orgány zmluvných strán oprávnené na predloženie a prijatie žiadosti o poskytnutie pomoci (ďalej len „oprávnené orgány“) sú:

– na strane Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

– na strane Českej republiky Ministerstvo vnútra Českej republiky.

(3) V žiadosti o poskytnutie pomoci uvedú oprávnené orgány najmä druh, formu a rozsah požadovanej pomoci.

(4) Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva písomne, prípadne ústne. Žiadosti podané ústne je nutné bez zbytočného odkladu potvrdiť písomne.

Článok 4

Formy pomoci

Pomoc sa poskytuje najmä vyslaním záchranných jednotiek, jednotlivých odborníkov, poskytnutím predmetov pomoci alebo potrebných informácií.

Článok 5

Prekračovanie štátnej hranice a pobyt na území druhej zmluvnej strany

(1) Pri prekračovaní štátnej hranice a na území druhej zmluvnej strany sa na žiadosť príslušných orgánov preukazuje len veliteľ alebo vedúci záchrannej jednotky preukazom totožnosti alebo služobným preukazom a predkladá zoznam členov záchrannej jednotky. Vzory služobných preukazov si oprávnené orgány navzájom odovzdajú do 30 dní po podpise tejto zmluvy.

(2) V prípade nutnosti možno prekračovať štátnu hranicu aj mimo hraničných priechodov. V takom prípade treba vopred informovať príslušné orgány ochrany štátnych hraníc.

(3) Členovia záchranných jednotiek sú oprávnení na území druhej zmluvnej strany nosiť uniformu, ak patrí k ich bežnému výstroju. Používanie vlastných výstražných znamení záchrannými jednotkami sa neobmedzuje.

(4) Na členov záchranných jednotiek sa počas ich pobytu na území druhej zmluvnej strany vzťahujú vnútroštátne právne predpisy tejto zmluvnej strany.

Článok 6

Preprava výbavy a predmetov pomoci cez štátnu hranicu

(1) Zmluvné strany uľahčia prepravu výbavy a predmetov pomoci cez štátnu hranicu. Na výbavu a predmety pomoci sa nevzťahujú zákazy a obmedzenia pre obeh tovaru cez štátnu hranicu. Pre vozidlá používané záchrannými jednotkami a pre vozidlá zabezpečujúce prepravu prostriedkov pomoci sa nevyžaduje povolenie na medzinárodnú cestnú prepravu.

(2) Výbava a predmety pomoci sú oslobodené od cla, daní a iných poplatkov.

(3) Záchranné jednotky okrem výbavy a predmetov pomoci nemôžu vyvážať ani dovážať žiadny iný tovar.

(4) Výbava, ktorá sa nespotrebovala alebo nezničila, sa vyvezie späť na územie žiadanej zmluvnej strany. Ak bude výbava ponechaná na území žiadajúcej zmluvnej strany ako predmet pomoci, treba túto skutočnosť oznámiť oprávnenému orgánu žiadajúcej zmluvnej strany.

(5) Žiadajúca zmluvná strana umožní dekontamináciu výbavy záchranných jednotiek. Ak dekontaminácia nie je možná, výbava sa ponechá na území žiadajúcej zmluvnej strany.

(6) Omamné a psychotropné látky možno doviezť a použiť len v rámci nevyhnutnej lekárskej pomoci a len kvalifikovaným lekárskym personálom podľa vnútroštátnych právnych predpisov žiadanej zmluvnej strany. Nespotrebované omamné a psychotropné látky sa musia vyviezť späť na územie žiadanej zmluvnej strany. Tento obeh sa nepovažuje za dovoz a vývoz tovaru podľa medzinárodných zmlúv o omamných a psychotropných látkach, ktorými sú zmluvné strany viazané.

(7) Dovoz zbraní a munície na územie druhej zmluvnej strany je okrem priemyselných trhavín a ich iniciátorov zakázaný.

Článok 7

Použitie leteckých prostriedkov

(1) Letecké prostriedky sa môžu použiť na presun záchranných jednotiek, ich výbavy, predmetov pomoci a na vykonávanie záchrannej činnosti.

(2) Použitie leteckých prostriedkov treba oznámiť príslušným orgánom žiadajúcej zmluvnej strany s uvedením údajov o druhu a označení leteckého prostriedku, o posádke, náklade, čase odletu, predpokladanej trase a mieste pristátia.

(3) Žiadajúca zmluvná strana v prípade potreby povolí let na určené miesta na svojom území.

(4) Lety sa musia uskutočňovať v súlade s pravidlami ustanovenými každou zmluvnou stranou, ktoré upravujú používanie a navigáciu leteckých prostriedkov počas letov nad jej územím, a postupmi dohodnutými pre prelet štátnej hranice.

Článok 8

Koordinácia a riadenie

(1) Činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy koordinujú a riadia príslušné orgány žiadajúcej zmluvnej strany.

(2) Úlohy záchranným jednotkám sa odovzdávajú len prostredníctvom ich veliteľov alebo vedúcich.

(3) Príslušné orgány žiadajúcej zmluvnej strany poskytujú záchranným jednotkám a jednotlivým vyslaným odborníkom pomoc a ochranu.

Článok 9

Náhrada výdavkov

(1) Žiadaná zmluvná strana nemá voči žiadajúcej zmluvnej strane nárok na náhradu výdavkov za poskytnutú pomoc vrátane výdavkov vzniknutých spotrebovaním, poškodením alebo stratou výbavy. To sa nevzťahuje na výdavky uvedené v článku 11 ods. 3 tejto zmluvy.

(2) Výdavky na pomoc, ktorú žiadaná zmluvná strana len sprostredkúva od právnických osôb alebo fyzických osôb, ktorým by musela poskytnutie pomoci priamo hradiť, nesie žiadajúca zmluvná strana. Poskytnutie tejto pomoci si musí žiadajúca zmluvná strana priamo vyžiadať a musí súhlasiť s uhradením nákladov na poskytnutie pomoci.

(3) Pokiaľ záchranné jednotky počas zásahu alebo v priamej súvislosti s ním spotrebujú svoje zásoby, žiadajúca zmluvná strana im ich poskytne v potrebnom rozsahu bezodplatne. Záchranným jednotkám žiadajúca zmluvná strana bezodplatne poskytuje aj nevyhnutnú lekársku pomoc.

(4) Ustanoveniami odsekov 1 a 3 nie je vylúčená možnosť hradenia výdavkov žiadajúcou zmluvnou stranou, ak o tom sama rozhodne.

Článok 10

Náhrada škôd

(1) Každá zmluvná strana sa zrieka všetkých nárokov na náhradu škody voči druhej zmluvnej strane v prípade škôd na majetku, ktoré spôsobil člen záchrannej jednotky v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

(2) Každá zmluvná strana sa zrieka všetkých nárokov na náhradu škody voči žiadajúcej zmluvnej strane v prípade škôd na zdraví alebo smrti člena záchrannej jednotky, ktorá nastala v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto zmluvy.

(3) Ak člen záchrannej jednotky žiadanej zmluvnej strany spôsobí na území žiadajúcej zmluvnej strany v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto zmluvy škodu tretej osobe, zodpovednosť za škodu znáša žiadajúca zmluvná strana.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na prípady, keď škoda bola spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane použijú aj pri jednotlivých vyslaných odborníkoch.

(6) Oprávnené orgány úzko spolupracujú pri objasňovaní zranení, úmrtí alebo škôd, ktoré nastali v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto zmluvy. Na ten účel si oprávnené orgány vymieňajú potrebné informácie.

Článok 11

Prekračovanie štátnej hranice ohrozenými osobami

(1) Pri mimoriadnych udalostiach môžu ohrozené osoby prekročiť štátnu hranicu za podmienok ustanovených Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach podpísanej v Prahe 29. októbra 1992.

(2) Ohrozeným osobám, ktoré vstúpili na územie druhej zmluvnej strany podľa odseku 1, poskytnú príslušné orgány tejto zmluvnej strany pomoc.

(3) Každá zmluvná strana prevezme späť osoby uvedené v odseku 1 a uhradí výdavky spojené s poskytnutím pomoci a ich návratom.

Článok 12

Skončenie pomoci

Záchranné jednotky skončia svoju činnosť, ak o tom rozhodne oprávnený orgán jednej zo zmluvných strán. Záchranné jednotky sa bezodkladne vrátia späť na územie svojho štátu.

Článok 13

Spojenie

Oprávnené orgány vykonajú potrebné opatrenia na vzájomné spojenie a spojenie medzi záchrannými jednotkami v mieste poskytovania pomoci.

Článok 14

Ďalšie formy spolupráce

(1) Pri zabezpečovaní vykonávania tejto zmluvy oprávnené orgány spolupracujú predovšetkým v oblasti predchádzania mimoriadnym udalostiam a pri príprave na poskytovanie pomoci. Na tento účel si navzájom vymieňajú potrebné informácie a organizujú spoločné stretnutia a cvičenia.

(2) Oprávnené orgány sa navzájom informujú o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohrozovať územie druhej zmluvnej strany a ktorých následky sa šíria alebo sa môžu rozšíriť na územie druhej zmluvnej strany.

(3) Ustanovenia tejto zmluvy sa primerane použijú aj na spoločné cvičenia.

Článok 15

Riešenie sporov

Prípadné spory súvisiace s výkladom alebo vykonávaním tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť vzájomným rokovaním alebo diplomatickou cestou.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

(1) Práva a záväzky zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané, nie sú touto zmluvou dotknuté.

(2) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

(3) Táto zmluva sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť zmluvy sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(4) Skončenie platnosti tejto zmluvy nemá vplyv na záväzky týkajúce sa jej vykonávania, ktoré ku dňu skončenia jej platnosti ešte trvajú.

Dané v Bratislave 23. novembra 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za Českú republiku:

Miloš Zeman v. r.