Oznámenie č. 87/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 a Rozhodnutia č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou

Čiastka 36/2001
Platnosť od 17.03.2001 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 1/1999 v súlade s článkom 2 a Rozhodnutie č. 2/1999 v súlade s článkom 2 ods. 1 nadobudli platnosť výmenou nót, t. j. 20. decembra 2000.

87

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. decembra 1999 bolo v Bratislave podpísané Rozhodnutie č. 1/1999 a Rozhodnutie č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou (oznámenie č. 375/2000 Z. z.).

Rozhodnutie č. 1/1999 v súlade s článkom 2 a Rozhodnutie č. 2/1999 v súlade s článkom 2 ods. 1 nadobudli platnosť výmenou nót, t. j. 20. decembra 2000.

ROZHODNUTIE č. 1/1999

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou

Majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Litovskou republikou na druhej strane podpísanú v Bratislave 27. novembra 1996 a Protokol 4 k tejto dohode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce,

majúc na zreteli ustanovenia článku 37 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou,

vzhľadom na nevyhnutnosť úpravy pojmu „pôvodné výrobky“ v Protokole 4 na zabezpečenie správneho fungovania rozšíreného systému kumulácie, ktorý umožní použitie materiálov pôvodných v Európskom spoločenstve, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku,

vzhľadom na to, že by bolo vhodné do 31. decembra 2000 zachovať systém plošných paušálnych sadzieb podľa článku 15 Protokolu 4 v súvislosti so zákazom vrátenia cla alebo oslobodenia od cla,

vzhľadom na to, že by bolo primerané rozšíriť systém kumulácie takisto na výrobky pôvodné v Turecku,

vzhľadom na to, že je žiaduce zmeniť znenie článkov 3, 4 a 12 Protokolu 4, aby sa uľahčila a zjednodušila administratívna práca,

vzhľadom na dôvod zohľadniť zmeny v spracovateľských postupoch a nedostatok určitých surovín je nevyhnutné vykonať niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť na získanie štatútu pôvodu,

Spoločný výbor zložený zo zástupcov zúčastnených strán

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení takto:

1. V článku 1 písm. i) znie:

i) pridanou hodnotou sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článku 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú cenu preukázateľne zaplatenú za tieto výrobky v strane,“.

2. Článok 3 sa zrušuje.

3. Článok 4 znie:

„Článok 4

Kumulácia pôvodu

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2, výrobky sa považujú za pôvodné v strane, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Európskom spoločenstve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska)1) alebo v Turecku, v súlade s ustanoveniami opatrení Protokolu o pravidlách pôvodu medzi touto stranou a každou z týchto strán, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie, vykonané v tejto strane presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v strane nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v strane, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, v ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v strane predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu ani spracovaniu v strane, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa môže uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.“.

4. Článok 12 znie:

„Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v strane splnené po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článku 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený zo strany do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať s výnimkou ustanovení článku 4 za nepôvodný, ak nemožno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) tovar, ktorý sa vracia späť, je totožný s vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním ani spracovaním vykonaným mimo územia strany na materiáloch vyvezených z jednej zo strán a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v jednej zo strán, alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 predtým, ako boli vyvezené, a

b) možno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a

ii) celková pridaná hodnota získaná mimo strany uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie ani spracovanie vykonané mimo územia strany. Ak však pravidlo v prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo územia strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo strán vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v prílohe II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecných hodnôt uvedených v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo územia strán sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.“.

5. V článku 15 ods. 6 sa dátum „31. december 1998“ nahrádza dátumom „31. december 2000“.

6. V článku 26 ods. 1 sa odkaz „C2/CP3“ nahrádza odkazom „CN22/CN23“.

7. V prílohe I v poznámke 5.2 sa medzi slová „umelé chemické nekonečné vlákna“ a „syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu“ vkladajú slová „elektricky vodivé vlákna“.

8. V prílohe I v poznámke 5.2 sa vypúšťa piaty príklad („Všívaný koberec so slučkami ... hmotnostnú požiadavku“.).

9. V prílohe II sa za pravidlo pre číslo HS 2202 vkladá tento text:

„Číslo HS Názov tovaru Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, ktoré poskytuje charakter pôvodu
(1) (2) (3) alebo (4)
2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % alebo viac; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom Výroba: - z materiálov nezaradených do čísel 2207 alebo 2208”. &nbsp

10. V prílohe II pravidlo pre kapitolu 57 znie:

„kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny:
- Z vpichovanej plsti Výroba z1):
- prírodných vlákien
alebo
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Možno však použiť: - polypropylénový hodváb čísla 5402,
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,
- polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého označenie jednotlivého hodvábu alebo vlákna je menej ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad
- Z inej plsti Výroba z1):
- prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie,
alebo
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
- Ostatné Výroba z1):
- priadze z kokosových alebo jutovýcha) vlákien,
- syntetickej alebo umelej priadze,
- prírodných vlákien,
alebo
- chemických strižových vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad

11. V prílohe II pravidlo pre číslo HS 7006 znie:

„7006 Sklo čísiel 7003, 7004 alebo 7005 ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nie zarámované, alebo spájané s inými materiálmi: &nbsp &nbsp
&nbsp - ploché sklené podložky potiahnuté tenkým dielektrickým filmom polovodičovej čistoty v súlade s normami SEMII1) Výroba z nezarámovaných sklených platní (podložiek) čísla 7006
- ostatné Výroba z materiálov čísla 7001

12. V prílohe II pravidlo pre číslo HS 7601 znie:

„7601 Surový (neopracovaný) hliník Výroba, v ktorej: &nbsp
&nbsp &nbsp - všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla, ako je výrobok, a
- hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu,
alebo
výroba tepelným alebo elektrolytickým spracovaním z nelegovaného hliníka alebo hliníkového odpadu a šrotu”.

Článok 2

Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót po tomto vnútroštátnom schválení.

Podpísaní splnomocnenci, plne oprávnení na tento úkon, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Bratislave 23. decembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, litovskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Litovskú republiku:

Algimantas Rimkunas v. r.

ROZHODNUTIE č. 2/1999

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou

Majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Litovskou republikou na druhej strane podpísanú v Bratislave 27. novembra 1996 a Protokol 4 k tejto dohode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce,

majúc na zreteli ustanovenia článku 37 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou,

vzhľadom na nevyhnutnosť úpravy pojmu „pôvodné výrobky“ v Protokole 4 na zabezpečenie správneho fungovania rozšíreného systému kumulácie, ktorý umožní použitie materiálov pôvodných v Európskom spoločenstve, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Slovinsku, Turecku, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku,

vzhľadom na to, že je žiaduce revidovať znenie článkov 21, 26 a 30 predmetného Protokolu 4 týkajúcich sa súm, aby sa úplne vzal do úvahy vstup eura do platnosti,

vzhľadom na dôvod zohľadniť zmeny v spracovateľských postupoch a na nedostatok určitých surovín je nevyhnutné vykonať niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť na získanie štatútu pôvodu,

Spoločný výbor zložený zo zástupcov zúčastnených strán

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení takto:

1. V článkoch 21 a 26 sa slovo „ECU“ nahrádza slovom „euro“.

2. Článok 30 znie:

„Článok 30

Sumy vyjadrené v eure

1. Sumy v národnej mene vyvážajúcej zmluvnej strany, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eure, určí vyvážajúca zmluvná strana a oznámi ich dovážajúcej zmluvnej strane.

2. Ak tieto sumy prevyšujú zodpovedajúce sumy určené dovážajúcou zmluvnou stranou, uzná ich táto strana za predpokladu, že výrobky sú fakturované v mene vyvážajúcej zmluvnej strany. Ak sú výrobky fakturované v mene niektorej z krajín uvedených v článku 4, uzná dovážajúca zmluvná strana sumu oznámenú touto krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra 1999.

4. Sumy vyjadrené v eure a ich ekvivalenty v národnej mene zmluvnej strany preskúma Spoločný výbor, ak o to zmluvná strana požiada. Pri preskúmaní Spoločný výbor zabezpečí, že nedôjde k zníženiu súm vyjadrených v ktorejkoľvek národnej mene, a posúdi potrebu zachovania účinkov týchto limitov v reálnych hodnotách. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eure.“.

3. Príloha II sa mení takto:

a) pravidlo pre číslo HS 1904 znie:

„1904 Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. pražené kukuričné vločky) ; obilniny iné ako kukurica v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené ani nezahrnuté Výroba: &nbsp
&nbsp - z materiálov nepatriacich do čísla 1806;
- pri ktorej všetky použité obilniny a výrobky z nich (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov a kukurice Zea indurata) už musia byť úplne získané; 1)
- pri ktorej hodnota akýchkoľvek iných materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

b) pravidlo pre číslo HS 2207 znie:

„2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80% vol alebo väčším; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom Výroba: &nbsp
&nbsp - z materiálov nepatriacich do čísiel 2207 alebo 2208,
- pri ktorej všetko použité hrozno alebo akékoľvek materiály získané z hrozna musia byť úplne získané, alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, arak možno použiť do limitu 5 % objemu”.

c) pravidlo pre kapitolu HS 57 znie:

„kapitola Koberce a iné textilné podlahové krytiny:
57 - Z vpichovanej plsti Výroba z1):
- prírodných vlákien
alebo
- chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny
Možno však použiť:
- polypropylénový hodváb čísla 5402,
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,
alebo
- polypropylénový káblik čísla 5501 , ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad
- Z inej plsti Výroba z1):
- prírodných vlákien nemykaných alebo nečesaných, alebo inak nespracovaných na spriadame
alebo
- chemických materiálov, alebo z textilnej vlákniny
- Z ostatných textilných materiálov Výroba z1):
- kokosovej alebo jutovej priadze,
- syntetickej alebo umelej priadze,
- prírodných vlákien,
alebo
- chemických strižových vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadame Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad

d) pravidlo pre číslo HS 8401 znie:

„ex 8401 Jadrové palivové články Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla ako výrobok1) Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny zo závodu konečného výrobku

e) za pravidlo pre čísla HS 9606 sa vkladá text:

„9608 Guľôčkové perá; perá s plsteným a iným pórovitým hrotom a značkovače; plniace perá, rysovacie perá a iné perá; rydla na rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na perá, rúčky na ceruzky a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov (vrátane ochranných krytov a príchytiek), okrem výrobkov čísla 9609 Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla, ako je číslo výrobku. Možno však použiť oceľové perá (do rúčky) alebo hroty oceľových pier zaradené do rovnakého čísla”. &nbsp

Článok 2

1. Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót po tomto vnútroštátnom schválení.

2. Ak toto rozhodnutie nenadobudne platnosť v súlade s odsekom 1 tohto článku 1. januára 2000, bude sa predbežne vykonávať od tohto dátumu.

Podpísaní splnomocnenci, oprávnení na tento úkon, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Bratislave 23. decembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, litovskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Litovskú republiku:

Algimantas Rimkunas v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.