Oznámenie č. 86/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o využívaní výcvikových priestorov ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území Slovenskej republiky

Čiastka 36/2001
Platnosť od 17.03.2001
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 21. januára 2000, na základe článku 17 ods. 1.

86

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júna 1999 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o využívaní výcvikových priestorov ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky s ním vyslovila súhlas svojím uznesením č. 464 z 30. septembra 1999 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 16. decembra 1999.

Memorandum nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 21. januára 2000, na základe článku 17 ods. 1.

MEMORANDUM O POROZUMENÍ

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o využívaní výcvikových priestorov ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „zmluvné strany“)

na základe ustanovení Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl, ktorá zahŕňa ustanovenia Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl,

v snahe posilniť priateľstvo a vzájomné porozumenie medzi oboma krajinami

dohodli sa takto:

Článok 1

Účel a rozsah

Cieľom memoranda o porozumení medzi zmluvnými stranami (ďalej len „memorandum“) je vymedziť pojmy a podmienky, za ktorých môžu ozbrojené sily Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska používať vojenské výcvikové zariadenia Armády Slovenskej republiky na účely výcviku.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely memoranda pojem

a) „vysielajúci štát“ označuje Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,

b) „prijímajúci štát“ označuje Slovenskú republiku,

c) „ozbrojená sila“ označuje personál ozbrojených síl Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Veľká Británia“) zúčastňujúci sa na výcviku na území Slovenskej republiky podľa tohto memoranda spolu so sprevádzajúcim civilným personálom, ktorý zamestnávajú ozbrojené sily Veľkej Británie a ktorý nepredstavujú osoby bez štátneho občianstva alebo občania majúci pôvodný trvalý pobyt v prijímajúcom štáte,

d) „personál Slovenskej republiky“ označuje príslušníkov a civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky, ktorí zabezpečujú výcvik ozbrojených síl Veľkej Británie v rámci tohto memoranda.

Článok 3

Program výcviku

1. Žiadosť o výcvik britských vojenských jednotiek v Slovenskej republike predloží britská strana písomne príslušnému vojenskému orgánu prijímajúceho štátu do 30. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa má výcvik konať. Žiadosť musí obsahovať konkrétne informácie o plánovanom termíne, mieste, ako aj o účele a rozsahu výcviku.

2. Príslušné vojenské orgány prijímajúceho a vysielajúceho štátu vypracujú dohody, ktoré budú bližšie určovať podmienky každého výcviku, šesť mesiacov pred jeho plánovaným začatím.

3. Výcvik ozbrojených síl vysielajúceho štátu sa uskutoční vo výcvikových priestoroch prijímajúceho štátu v súlade s programom, ktorý určia príslušné vojenské orgány vysielajúceho štátu, a v rámci vymedzeného účelu a rozsahu výcviku, ktoré upravujú dohody s príslušnými vojenskými orgánmi prijímajúceho štátu. Veliteľom výcviku bude veliteľ britskej vojenskej jednotky.

Článok 4

Štatút príslušníkov ozbrojených síl

1. Príslušníci ozbrojených síl vysielajúceho štátu budú rešpektovať právo, vojenskú štruktúru prijímajúceho štátu a zdržia sa všetkých aktivít odporujúcich duchu memoranda, najmä všetkých komerčných alebo politických aktivít v prijímajúcom štáte.

2. Príslušníci ozbrojených síl vysielajúceho štátu sa nebudú zúčastňovať na žiadnych iných vojenských a bezpečnostných operáciách akéhokoľvek druhu vedených prijímajúcim štátom na jeho vlastnom alebo inom území ani sa nebudú zdržiavať v oblasti, kde prijímajúci štát vykonáva takéto operácie.

3. V prípade výskytu akýchkoľvek operácií uvedených v odseku 2 orgány prijímajúceho štátu zabezpečia, aby príslušníci ozbrojených síl udržiavali prísne neutrálny postoj a podľa príslušných okolností opustili územie prijímajúceho štátu.

4. Bez ohľadu na odsek 1 príslušníci ozbrojených síl vysielajúceho štátu po celý čas podliehajú veleniu a kontrole nadriadených orgánov ozbrojených síl prijímajúceho štátu a budú dodržiavať platné právne predpisy vysielajúceho štátu, ktoré sa ich týkajú.

Článok 5

Trestná jurisdikcia

1. Podľa ustanovení tohto článku

a) vojenské orgány vysielajúceho štátu majú právo uplatňovať na území prijímajúceho štátu úplnú trestnú a disciplinárnu jurisdikciu zverenú im právom vysielajúceho štátu nad všetkými osobami podliehajúcimi vojenskému právu tohto štátu. To zahŕňa právo repatriovať príslušníkov ozbrojených síl do Veľkej Británie v prípade súdneho konania alebo výkonu trestu okrem prípadov podľa odseku 1 písm. b),

b) orgány prijímajúceho štátu budú mať právo uplatňovať trestnú jurisdikciu nad príslušníkmi ozbrojených síl, civilných zložiek alebo od nich závislých osôb vysielajúceho štátu v prípade spáchania trestných činov na území prijímajúceho štátu podľa vnútroštátneho právneho poriadku tohto štátu.

2.

a) Vojenské orgány vysielajúceho štátu budú mať právo výhradnej jurisdikcie nad osobami podliehajúcimi vojenskému právu tohto štátu v oblasti trestných činov vrátane trestných činov týkajúcich sa jeho bezpečnosti, ktoré sú trestné podľa práva vysielajúceho štátu, ale nie sú trestné podľa práva prijímajúceho štátu.

b) Orgány prijímajúceho štátu budú mať právo výhradnej jurisdikcie nad príslušníkmi ozbrojených síl, civilných zložiek a od nich závislých osôb vysielajúceho štátu v oblasti trestných činov vrátane trestných činov týkajúcich sa bezpečnosti tohto štátu, ktoré sú trestné podľa jeho zákonov, ale nie sú trestné podľa práva vysielajúceho štátu.

c) Na účely tohto odseku a odseku 3 trestný čin proti bezpečnosti prijímajúceho štátu alebo vysielajúceho štátu bude zahŕňať

i) vlastizradu,

ii) sabotáž, vyzvedačstvo alebo porušenie akéhokoľvek zákona týkajúceho sa štátneho tajomstva prijímajúceho štátu alebo služobného tajomstva týkajúceho sa obrany prijímajúceho štátu.

3. V prípade, keď výkon jurisdikcie je súbežný, uplatnia sa tieto pravidlá:

a) vojenské orgány vysielajúceho štátu majú prednostné právo vykonávať jurisdikciu nad príslušníkmi svojich ozbrojených síl alebo civilných zložiek v oblasti

i) trestných činov spáchaných voči majetku alebo bezpečnosti tohto štátu alebo trestných činov spáchaných voči osobe alebo majetku iných príslušníkov ozbrojených síl alebo civilných zložiek tohto štátu, alebo od nich závislej osoby,

ii) trestných činov vyplývajúcich z konania alebo zo zanedbania povinností pri výkone služobnej činnosti,

b) v prípade akéhokoľvek iného trestného činu, ako je uvedený v písmene a) tohto odseku, budú mať vojenské orgány prijímajúceho štátu prednostné právo uplatniť vlastnú jurisdikciu,

c) ak sa štát majúci prednostné právo na uplatnenie jurisdikcie rozhodne ju neuplatniť, o svojom rozhodnutí bezodkladne upovedomí vojenské orgány druhého štátu. Vojenské orgány štátu majúceho prednostné právo na uplatnenie jurisdikcie budú kladne pristupovať k žiadosti druhého štátu o zrieknutie sa svojho práva v tých prípadoch, v ktorých druhý štát pokladá takéto zrieknutie sa práv za osobitne dôležité. Rovnako kladne budú postupovať orgány prijímajúceho štátu v prípade priestupkov, pri ktorých orgány prijímajúceho štátu majú primárne právo na uplatnenie jurisdikcie, ale pri ktorých orgány Veľkej Británie môžu uložiť primeraný trest v disciplinárnom konaní bez obrátenia sa na súd.

4. Predchádzajúce ustanovenia tohto článku nedávajú právo vojenským orgánom vysielajúceho štátu uplatňovať jurisdikciu nad osobami, ktoré sú štátnymi príslušníkmi prijímajúceho štátu alebo majú na jeho území trvalý pobyt, ak tieto osoby nie sú príslušníkmi ozbrojených síl vysielajúceho štátu.

5.

a) Orgány prijímajúceho a vysielajúceho štátu si budú vzájomne pomáhať pri zadržiavaní príslušníkov ozbrojených síl vysielajúceho štátu na území prijímajúceho štátu a pri ich odovzdávaní orgánu, ktorý má právo uplatniť jurisdikciu podľa uvedených ustanovení.

b) Orgány prijímajúceho štátu bezodkladne oznámia vojenským orgánom vysielajúceho štátu zadržanie každého príslušníka ozbrojených síl tohto štátu.

c) Zadržanie príslušníka ozbrojených síl, nad ktorým má byť uplatnená jurisdikcia prijímajúceho štátu v súlade s uvedenými ustanoveniami, zostane v platnosti, ak je zadržaný orgánmi vysielajúceho štátu, až do podania obvinenia orgánmi prijímajúceho štátu.

6.

a) Vojenské orgány prijímajúceho a vysielajúceho štátu si budú navzájom pomáhať pri vyšetrovaní trestných činov, pri zhromažďovaní a spracúvaní dôkazov vrátane odňatia veci alebo predbežného zaistenia veci alebo v príslušných prípadoch pri odovzdaní predmetov spojených s trestným činom. Odovzdanie takýchto predmetov môže byť však podmienené ich vrátením v období určenom orgánom, ktorý ich odovzdal.

b) Vojenské orgány prijímajúceho a vysielajúceho štátu sa budú vzájomne informovať o skončení všetkých prípadov, pri ktorých došlo k súbehu práv na uplatnenie jurisdikcie.

7. Orgány prijímajúceho štátu budú kladne pristupovať k žiadosti orgánov vysielajúceho štátu o spoluprácu pri vykonaní rozsudku, ktorým bol uložený trest odňatia slobody orgánmi vysielajúceho štátu podľa ustanovení tohto článku na území prijímajúceho štátu.

8. Ak bol príslušník ozbrojených síl vysielajúceho štátu trestne stíhaný podľa ustanovení tohto článku orgánmi prijímajúceho štátu alebo vysielajúceho štátu a bol oslobodený alebo bol odsúdený a vykonáva alebo vykonal svoj trest alebo mu bol trest odpustený, nemôže byť trestne stíhaný opäť za ten istý trestný čin na tom istom území orgánmi druhej zmluvnej strany. Ustanovenie tohto odseku však nebráni vojenským orgánom vysielajúceho štátu súdiť príslušníka svojich ozbrojených síl za porušenie disciplinárnych pravidiel vyplývajúcich z konania alebo z jeho zanedbania, čo bolo podstatou trestného činu, za ktorý ho súdili vojenské orgány druhej zmluvnej strany.

9. V prípade, ak budú príslušníci ozbrojených síl vysielajúceho štátu trestne stíhaní podľa jurisdikcie prijímajúceho štátu, budú mať právo

a) na včasné a rýchlo vykonané trestné konanie,

b) na objasnenie podstaty podaného obvinenia a poučenie o svojich právach,

c) byť konfrontovaní so svedkami svedčiacimi proti nim,

d) na povinné predvolanie svedkov svedčiacich v ich prospech, ak títo svedkovia sú pod jurisdikciou prijímajúceho štátu,

e) podľa vnútroštátnych právnych predpisov prijímajúceho štátu zvoliť si obhajcu a v prípade, ak nemajú dostatočné prostriedky, na úhradu trov obhajoby, nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajcu za zníženú odmenu,

f) na službu súdneho tlmočníka, ak vyhlásia, že neovládajú jazyk, v ktorom sa konanie vedie,

g) stýkať sa s predstaviteľom orgánov vysielajúceho štátu, ak predpisy dovoľujú mať takéhoto predstaviteľa prítomného na konaní.

Článok 6

Policajná právomoc

1. Orgány vysielajúceho štátu majú právo vykonávať policajnú právomoc nad príslušníkmi ozbrojených síl. Túto právomoc môžu vykonávať príslušníci ozbrojených síl, ktorých na to určili orgány vysielajúceho štátu (ďalej len „vojenská polícia“).

2. Vojenská polícia vysielajúceho štátu má právo vykonávať policajnú právomoc podľa odseku 1 kdekoľvek v rámci oblasti, v ktorej sú príslušníci ozbrojených síl rozmiestnení, či už v hraniciach priestoru cvičenia, alebo inde. Orgány vysielajúceho a prijímajúceho štátu úzko spolupracujú so zreteľom na spôsob výkonu tohto práva.

3. Vojenská polícia vysielajúceho štátu bude svoju policajnú právomoc vykonávať do takej miery, ako bude nevyhnutné na udržanie disciplíny a poriadku medzi príslušníkmi ozbrojených síl a na zabezpečenie bezpečnosti a majetku ozbrojených síl.

4. Ak vojenská polícia vysielajúceho štátu zadrží občanov Slovenskej republiky, musí ich bez meškania odovzdať príslušným orgánom prijímajúceho štátu.

Článok 7

Prechod cez štátnu hranicu

1. Príslušníci ozbrojených síl pri prekročení štátnej hranice a počas pobytu na území prijímajúceho štátu musia byť držiteľmi platného cestovného dokladu alebo osobnej identifikačnej karty vydanej vysielajúcim štátom, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, hodnosť a identifikačné číslo. Na požiadanie príslušných orgánov prijímajúceho štátu sa príslušníci ozbrojených síl musia preukázať platným cestovným dokladom alebo osobnou identifikačnou kartou.

2. Príslušníci ozbrojených síl budú oslobodení od uplatňovania predpisov prijímajúceho štátu týkajúcich sa registrácie a kontroly cudzincov, ale nezískajú právo na trvalý pobyt na území prijímajúceho štátu.

3. Vojenská technika a iný materiál dovezený na územie prijímajúceho štátu vysielajúcim štátom z dôvodu výcviku ozbrojených síl musia byť colne deklarované u oprávnených orgánov prijímajúceho štátu najneskôr 30 dní pred plánovaným termínom ich dovozu. Táto deklarácia musí obsahovať presné určenie typu a množstva vojenskej techniky a iného materiálu a plánovaný termín ich príchodu i odchodu.

4. Vojenská technika a iný materiál dovezený na územie prijímajúceho štátu vysielajúcim štátom z dôvodu výcviku ozbrojených síl budú oslobodené od uplatňovania colných a daňových predpisov pri vstupe na územie prijímajúceho štátu a pri jeho opustení.

5. Predmety osobnej potreby v primeranom množstve dovezené na územie a vyvezené z územia prijímajúceho štátu príslušníkmi ozbrojených síl budú oslobodené od colných a daňových poplatkov.

6. Vojenská technika a iný materiál, ktorý dovezú na územie prijímajúceho štátu ozbrojené sily vysielajúceho štátu a ktorý sa v priebehu výcviku nespotrebuje, budú vyvezené z prijímajúceho štátu do času určeného v odseku 3, najneskôr však 30 dní od posledného dňa výcviku. Vojenská technika, ktorá sa vyvezie po tejto lehote, bude podliehať colným, daňovým a iným poplatkom v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom prijímajúceho štátu.

Článok 8

Zdanenie

1. Príslušníci ozbrojených síl budú v prijímajúcom štáte oslobodení od dane z príjmov, ktoré sú im vyplácané ako príslušníkom ozbrojených síl, a od daní z akéhokoľvek hnuteľného majetku, ktorý vlastnia v prijímajúcom štáte počas ich dočasného pobytu.

2. Prijímajúci štát vytvorí osobitné podmienky, aby sa pohonné látky, oleje a mazivá určené pre služobné vozidlá, lietadlá ozbrojených síl mohli používať s oslobodením od všetkých ciel a daní.

Článok 9

Finančné zabezpečenie

1. Náklady za tovar alebo služby, ktoré ozbrojeným silám poskytne prijímajúci štát v rámci tohto memoranda, uhradí vysielajúci štát. Špecifické otázky týkajúce sa podmienok, sumy, spôsobu a termínu splatenia sa budú riešiť v súlade s článkom 3 ods. 2.

2. Kontaktné skupiny vysielajúceho a prijímajúceho štátu pred začatím cvičenia stanovia poplatok za výcvikový priestor, ak sa bude požadovať.

3. Skutočné náklady na využívanie výcvikového priestoru obsahujú tieto zložky:

a) poplatok (ak sa bude požadovať) za využívanie výcvikového priestoru zahŕňajúci

i) dane a poplatky, ktoré majú uhradiť vojenské orgány prijímajúceho štátu v spojení s vlastníctvom výcvikového priestoru,

ii) poplatok za prenájom výcvikového priestoru ozbrojenými silami na potreby výcviku,

iii) poplatok za služby, ktoré poskytne prijímajúci štát ozbrojeným silám vysielajúceho štátu na potreby výcviku,

b) poplatok za spotrebu elektrickej energie, vody a za recyklovanie odpadu.

4. Celkové náklady na využívanie výcvikového priestoru (ak sa budú požadovať) sa určia na všeobecnom základe.

5. Ak ozbrojené sily požiadajú o iné služby, náklady na ne uhradí vysielajúci štát. Tieto služby môžu obsahovať

a) zbrane a muníciu,

b) spotrebný tovar,

c) oleje a mazivá,

d) potraviny,

e) prípravu terčov vrátane využívania elektrickej energie a zničené terče,

f) dopravné prostriedky s vodičmi alebo bez vodičov,

g) prostriedky osobitnej ochrany,

h) poplatky spojené s letectvom,

i) poštové a telekomunikačné poplatky,

j) ubytovanie a stravu,

k) mapy výcvikového priestoru,

l) zabezpečenie dodatočnej práce,

m) zabezpečenie elektrickej energie, vody, odvozu odpadu, posteľnej bielizne a skladových miestností v ubytovacích priestoroch a v umyvárňach.

6. S poukazom na odsek 5 orgány prijímajúceho štátu zabezpečia a budú zamestnávať technický personál, ak ho bude vysielajúci štát požadovať, a určia vysielajúcemu štátu príslušné poplatky.

7. Náklady na dopravu príslušníkov ozbrojených síl, výzbroje, vojenskej techniky a iného vojenského materiálu do miesta a z miesta výcvikového priestoru na území prijímajúceho štátu uhradí vysielajúci štát.

8. Ďalšie náklady, ktoré uhradí prijímajúci štát na zabezpečenie presunu podľa odseku 7, preplatí vysielajúci štát. Osobitné úpravy budú vykonané v súlade s článkom 3 ods. 2.

9. Pokuty, ktoré majú príslušné orgány prijímajúceho štátu uhradiť za škody na prírodnom prostredí spôsobené ozbrojenými silami vysielajúceho štátu, preplatí vysielajúci štát v súlade s článkom 15.

10. Prijímajúci štát predloží vojenskému leteckému pridelencovi vysielajúceho štátu zúčtovací protokol s podrobne určenými položkami, ktoré boli zaúčtované a sú určením spôsobu platby, najneskôr 30 dní po skončení cvičenia. Vysielajúci štát tieto účty uhradí do 30 dní od prijatia.

Článok 10

Zdravotná a stomatologická starostlivosť

1. Ak ozbrojené sily vysielajúceho štátu nemajú k dispozícii vhodné zdravotnícke alebo stomatologické zariadenia, orgány prijímajúceho štátu zabezpečia poskytnutie zdravotnej a stomatologickej starostlivosti vrátane hospitalizácie za tých istých podmienok ako porovnateľnému personálu prijímajúceho štátu.

2. Ak je nevyhnutný prevoz príslušníka ozbrojených síl vysielajúceho štátu do zdravotníckeho alebo stomatologického zariadenia a nemožno použiť vozidlo vysielajúceho štátu, na základe žiadosti vysielajúceho štátu prijímajúci štát poskytne požadované nevyhnutné dopravné prostriedky.

3. Vysielajúci štát uhradí prijímajúcemu štátu všetky náklady podľa odsekov 1 a 2.

Článok 11

Uniformy, zbrane a munícia

1. Príslušníci ozbrojených síl budú bežne nosiť uniformy. Riadne sformované jednotky alebo formácie ozbrojených síl budú pri prekračovaní hranice v uniformách.

2. V priestoroch výcviku a počas presunu medzi výcvikovou oblasťou a štátnou hranicou môžu príslušníci ozbrojených síl vysielajúceho štátu držať a nosiť zbrane, muníciu a výbušniny za podmienky, že sú na to oprávnení príslušnými rozkazmi. Orgány prijímajúceho štátu kladne zvážia žiadosti vysielajúceho štátu týkajúce sa tejto záležitosti.

Článok 12

Bezpečnostné opatrenia

Ak sa bezpečnostné opatrenia prijímajúceho štátu týkajúce sa strelieb líšia od pravidiel, ktoré platia vo vysielajúcom štáte, budú platiť prísnejšie opatrenia, ak v prípadoch, v ktorých sú pravidlá prijímajúceho štátu prísnejšie, orgány prijímajúceho štátu nerozhodnú inak.

Článok 13

Motorové vozidlá

1. Prijímajúci štát uzná za platný každý vodičský preukaz alebo vodičské povolenie vystavené vysielajúcim štátom príslušníkom ozbrojených síl bez dodatočných vodičských skúšok a poplatkov.

2. Príslušníci ozbrojených síl vysielajúceho štátu môžu viesť na území prijímajúceho štátu vojenské motorové vozidlá patriace vysielajúcemu štátu a takisto môžu viesť súkromné vozidlá vrátane prenajatých vozidiel.

3. Vysielajúci štát zabezpečí poistenie svojich vojenských vozidiel, ktoré bude používať na území prijímajúceho štátu.

4. Právne predpisy prijímajúceho štátu týkajúce sa poistenia osobných vozidiel sa budú aplikovať na príslušníkov ozbrojených síl vysielajúceho štátu používajúcich súkromné vozidlá vrátane prenajatých vozidiel na území prijímajúceho štátu.

5. Vojenské vozidlá patriace ozbrojeným silám vysielajúceho štátu nebudú na území prijímajúceho štátu platiť poplatky za používanie verejných komunikácií.

6. Vojenské vozidlá patriace ozbrojeným silám vysielajúceho štátu budú dodržiavať pravidlá cestnej premávky uplatňované pre vojenské vozidlá prijímajúceho štátu.

Článok 14

Postup pri oznamovaní nehôd

1. Ak je príslušník ozbrojených síl vysielajúceho štátu zranený alebo zomrie za okolností, keď príčina smrti nie je okamžite zrejmá orgánom vysielajúceho štátu, sú orgány prijímajúceho štátu povinné ihneď oznámiť túto skutočnosť vojenskému leteckému pridelencovi vysielajúceho štátu.

2. Orgány prijímajúceho a vysielajúceho štátu sa budú navzájom bezodkladne informovať o akejkoľvek udalosti, ktorá zapríčinila zranenie alebo smrť príslušníkov ozbrojených síl. Orgány prijímajúceho a vysielajúceho štátu si takisto bezodkladne navzájom poskytnú kópie správ o vojenských nehodách a vyhlásenia svedkov nehôd a budú v maximálnej miere spolupracovať pri zabezpečovaní a vypracúvaní týchto správ a vyhlásení.

Článok 15

Náhrada škody

1. Prijímajúci štát a vysielajúci štát sa vzdajú všetkých nárokov voči druhému štátu týkajúcich sa akýchkoľvek strát, ktoré postihnú štát v prípade smrti alebo zranenia príslušníka jeho ozbrojených síl alebo civilného zamestnanca pracujúceho pre ozbrojené sily alebo ich sprevádzajúceho vtedy, keď smrť alebo zranenie spôsobí príslušník ozbrojených síl vysielajúceho štátu alebo civilný zamestnanec druhého štátu sprevádzajúci ozbrojené sily, ak tento príslušník alebo civilný zamestnanec vykonával svoje povinnosti v súlade s výcvikom ozbrojených síl vysielajúceho štátu.

2. Prijímajúci štát bude v súlade so svojimi zákonmi prerokúvať, posudzovať a vybavovať nároky tretej strany (iné než zmluvné nároky a tie, ktoré súvisia s odsekom 4) vyplývajúce zo zanedbania alebo z nevykonania služobnej povinnosti príslušníkov ozbrojených síl, za ktorú je právne zodpovedný vysielajúci štát a ktorá zapríčiní smrť, zranenie alebo škodu na území prijímajúceho štátu. Na účely tohto odseku nebude treťou stranou vysielajúci štát, prijímajúci štát alebo iný príslušník ozbrojených síl. Príslušník ozbrojených síl nebude predmetom nijakého súdneho konania v prijímajúcom štáte súvisiaceho s vykonávaním služobnej povinnosti.

3. Nároky vyplývajúce z ustanovení odseku 2 oznámi písomne prijímajúci štát orgánom vysielajúceho štátu. Prijímajúci štát bez predchádzajúcej konzultácie s vysielajúcim štátom nedohodne vyrovnanie nárokov. Všetky spory v súvislosti so zodpovednosťou a s primeranou náhradou škody sa budú riešiť podľa článku 16 tohto memoranda.

4. Na základe právomoci súdov prijímajúceho štátu v súvislosti s podaním žalôb proti príslušníkom ozbrojených síl vo veci priestupkov alebo zanedbania povinností, ktoré nevznikli pri výkone služby v prijímajúcom štáte, môžu orgány vysielajúceho štátu ponúknuť platby ex gratia, aby vymohli predmetné pohľadávky. Akékoľvek spory týkajúce sa kompenzácií sa budú riešiť spôsobom, ktorý je uvedený v článku 16 tohto memoranda.

Článok 16

Riešenie sporov

1. Všetky spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa interpretácie alebo aplikácie tohto memoranda sa vyriešia rokovaním medzi zmluvnými stranami.

2. Spory uvedené v odseku 1 nebudú predložené na urovnanie nijakému štátnemu alebo medzinárodnému tribunálu alebo tretej strane.

Článok 17

Platnosť, zmeny a vypovedanie

1. Toto memorandum podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Toto memorandum sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.

3. Toto memorandom sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán ho však môže písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

4. Toto memorandum sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu.

Dané v Bratislave 28. júna 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavol Kanis v. r.

Za vládu

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:

David Lyscom v. r.