Oznámenie č. 8/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách na nadobúdanie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach, na zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo na zrušenie banky, na zvýšenie alebo zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu straty, na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti a podmienky na udelenie súhlasu

Čiastka 3/2001
Platnosť od 11.01.2001 do31.12.2001
Zrušený 593/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. februára 2001.

8

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 16 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 8. decembra 2000 č. 2/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách na nadobúdanie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach, na zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo na zrušenie banky, na zvýšenie alebo zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu straty, na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti a podmienky na udelenie súhlasu.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska a podmienky súhlasu na nadobúdanie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % v jednej operácii alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, na zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo na zrušenie banky, ako aj na zvýšenie alebo zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu straty, na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti. Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. júna 1998 č. 7, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 212/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 1/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.