Oznámenie č. 79/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Doplnkového protokolu k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi

Čiastka 33/2001
Platnosť od 15.03.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 11 ods. 2 protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. mája 2000.

79

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 9. novembra 1995 bol v Štrasburgu podpísaný Doplnkový protokol k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi.

Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 517 z 26. októbra 1999 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 10. januára 2000 s vyhlásením: „Slovenská republika, odvolávajúc sa na ustanovenie článku 8 ods. 1 doplnkového protokolu, vyhlasuje, že bude uplatňovať článok 4 doplnkového protokolu.“

V súlade s článkom 11 ods. 2 protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. mája 2000.

DOPLNKOVÝ PROTOKOL

k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi

Členské krajiny Rady Európy, signatári tohto protokolu k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (ďalej len „rámcový dohovor“),

potvrdzujúc dôležitosť cezhraničnej spolupráce medzi územnými celkami alebo orgánmi v pohraničných oblastiach,

súc rozhodnutí prijať ďalšie opatrenia na zabezpečenie cezhraničnej spolupráce medzi územnými celkami alebo orgánmi,

s prianím podporovať a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu medzi územnými celkami alebo orgánmi v pohraničných oblastiach,

s vedomím potreby prispôsobiť rámcový dohovor súčasnej situácii v Európe,

v presvedčení, že bude vhodné doplniť rámcový dohovor tak, aby sa zintenzívnila cezhraničná spolupráca medzi územnými celkami alebo orgánmi,

s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy,

s ohľadom na Vyhlásenie Výboru ministrov o cezhraničnej spolupráci v Európe prijaté pri príležitosti 40. výročia Rady Európy, ktoré okrem iného vyzýva na neprerušené aktivity smerujúce k postupnému odbúravaniu bariér každého druhu – administratívnych, právnych, politických alebo psychologických – ktoré obmedzujú rozvíjanie cezhraničných projektov,

schválili tieto doplnkové ustanovenia:

Článok 1

(1) Každá zmluvná strana bude uznávať a rešpektovať právo územných celkov alebo orgánov podliehajúcich jej jurisdikcii a vymedzených v článkoch 1 a 2 rámcového dohovoru uzatvárať dohody o cezhraničnej spolupráci s územnými celkami alebo orgánmi ostatných štátov v rovnakých oblastiach zodpovednosti v súlade s postupmi ustanovenými v ich štatútoch, v zhode so štátnym právom a v súlade s medzištátnymi záväzkami zúčastnených strán.

(2) Dohoda o cezhraničnej spolupráci sa týka len oprávnení tých územných celkov alebo orgánov, ktoré ju uzavreli.

Článok 2

Rozhodnutia prijaté spoločne v rámci dohody o cezhraničnej spolupráci musia územné celky alebo orgány zaviesť v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom, v zhode s ich štátnym právom. Takto zavedené rozhodnutia sa budú považovať za rozhodnutia s rovnakou právnou silou a účinkami ako opatrenia prijaté týmito celkami alebo orgánmi v rámci ich vnútroštátneho právneho poriadku.

Článok 3

Dohoda o cezhraničnej spolupráci uzatvorená územnými celkami alebo orgánmi môže ustanoviť orgán cezhraničnej spolupráce, ktorý môže, ale nemusí byť právnickou osobou. Dohoda po predchádzajúcom prihliadnutí na priznané kompetencie a na ustanovenia štátneho práva určí, či sa tento orgán bude považovať za verejnoprávny alebo súkromný subjekt v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom, do ktorého patria územné celky alebo orgány uzatvárajúce dohodu.

Článok 4

(1) V prípade, že orgán cezhraničnej spolupráce bude právnickou osobou, jeho právna subjektivita bude definovaná podľa práva tej zmluvnej strany, v ktorej je jeho sídlo. Právna subjektivita tohto orgánu bude uznaná ostatnými zmluvnými stranami, ktorých územné celky alebo orgány sú stranami cezhraničnej dohody v súlade s ich vlastným štátnym právom.

(2) Orgán cezhraničnej spolupráce bude vykonávať právomoci, ktoré mu boli priznané územnými celkami alebo orgánmi, v súlade so svojím poslaním a spôsobom ustanoveným v štátnom práve, ktorým sa riadi. To znamená, že

a) činnosť orgánu cezhraničnej spolupráce sa bude riadiť jeho štatútom a v súlade s právom štátu, v ktorom má orgán svoje sídlo,

b) orgán cezhraničnej spolupráce nebude disponovať právomocami prijímať opatrenia platné vo všeobecnosti alebo také, ktoré by mohli znamenať zasahovanie do práv a slobôd jednotlivcov,

c) orgán cezhraničnej spolupráce bude financovaný z rozpočtov zainteresovaných územných celkov alebo orgánov. Nebude mať právo vyberať dane a poplatky finančného charakteru. Tam, kde to bude vhodné, bude môcť poberať príjmy za služby poskytované územným celkom alebo orgánom, užívateľom tretích strán,

d) orgán cezhraničnej spolupráce bude mať ročný predbežný rozpočet a bude zostavovať ročnú uzávierku schvaľovanú audítormi nezávislými od územných celkov alebo orgánov zúčastnených zmluvných strán.

Článok 5

(1) Zmluvné strany môžu v prípadoch, v ktorých im to dovoľuje ich štátne právo, rozhodnúť o tom, že orgán cezhraničnej spolupráce bude subjektom verejného práva a že na účely právneho poriadku každej zo zúčastnených strán budú mať všetky jeho opatrenia rovnakú právnu silu a účinky, ako keby boli prijaté územnými celkami alebo orgánmi, ktoré uzatvorili dohodu.

(2) V dohode možno vyhradiť, že územné celky alebo orgány, ktoré uzatvorili dohodu sa môžu rozhodnúť, či vykonajú takéto opatrenia, a to najmä vtedy, ak by znamenali zásah do práv, slobôd a záujmov jednotlivcov. Navyše každá zo zúčastnených strán si môže vyhradiť, že orgán cezhraničnej spolupráce nemôže disponovať všeobecnými právomocami ani nemôže mať kompetencie na prijímanie takých opatrení, ktoré by platili vo všeobecnosti.

Článok 6

(1) Opatrenia prijímané územnými celkami alebo orgánmi v rámci dohody o cezhraničnej spolupráci budú predmetom rovnakej kontroly, akú predpisuje právo každej zo zúčastnených strán pre opatrenia prijímané územnými celkami alebo orgánmi, ktoré uzatvorili dohodu.

(2) Opatrenia prijímané orgánom cezhraničnej spolupráce, ktorý bol vytvorený na základe dohody, budú predmetom kontroly v súlade s právom toho štátu, v ktorom má daný orgán svoje sídlo, a to s prihliadnutím na záujmy územných celkov alebo orgánov ostatných štátov. Orgán cezhraničnej spolupráce vyhovie informačným požiadavkám orgánov tých štátov, do ktorých územné celky alebo orgány patria. Kontrolné orgány zmluvných strán sa vynasnažia vytvoriť prostriedky na primeranú koordináciu a informovanosť.

(3) Opatrenia prijímané orgánmi uvedenými v článku 5 ods. 1 budú predmetom rovnakej kontroly, akú predpisuje právo každej zmluvnej strany pre opatrenia prijímané územnými celkami alebo orgánmi, ktoré uzatvorili dohodu.

Článok 7

Spory, ktoré vzniknú na základe aktivít orgánu cezhraničnej spolupráce, budú riešiť súdy, ktoré sú kompetentné podľa vnútroštátneho práva alebo v súlade s medzinárodnou dohodou.

Článok 8

(1) Každá zo zmluvných strán pri podpise tohto protokolu alebo pri uložení dokumentu o ratifikácii, akceptovaní alebo o jeho schválení vyhlási, či bude uplatňovať ustanovenia obidvoch článkov 4 a 5 alebo len jedného z týchto článkov.

(2) Takéto vyhlásenie možno neskôr kedykoľvek zmeniť.

Článok 9

Výhrady k ustanoveniam tohto protokolu sú neprípustné.

Článok 10

(1) Tento protokol bude otvorený na podpísanie tým štátom, ktoré podpísali rámcový dohovor a ktoré môžu vyjadriť svoju vôľu byť protokolom viazaný, buď

a) podpísaním bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo

b) podpísaním podliehajúcim ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu, s následnou ratifikáciou, prijatím alebo schválením.

(2) Členský štát Rady Európy nemôže podpísať tento protokol bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, ani uložiť dokument o ratifikácii, prijatí alebo schválení, ak už predtým neuložil alebo súčasne neukladá dokument o ratifikácii, prijatí alebo schválení rámcového dohovoru.

(3) Dokumenty o ratifikácii, prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 11

(1) Tento protokol nadobudne účinnosť po troch mesiacoch od dátumu, ku ktorému štyri členské štáty Rady Európy vyjadrili svoju vôľu byť viazané týmto protokolom, a to v súlade s ustanoveniami článku 10.

(2) Pre každý členský štát, ktorý následne vyjadrí svoju vôľu byť viazaný týmto protokolom, nadobudne protokol účinnosť po troch mesiacoch od dátumu jeho podpísania alebo od uloženia dokumentu o jeho ratifikácii, prijatí alebo schválení.

Článok 12

(1) Po nadobudnutí účinnosti protokolu môže každý štát, ktorý pristúpil k rámcovému dohovoru, pristúpiť aj k tomuto protokolu.

(2) Pristúpenie bude podmienené uložením dokumentu o pristúpení generálnym tajomníkom Rady Európy a nadobudne účinnosť po troch mesiacoch od dátumu jeho uloženia.

Článok 13

(1) Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek odvolať tento protokol prostredníctvom notifikácie adresovanej generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

(2) Odvolanie nadobudne platnosť po šiestich mesiacoch od dátumu prijatia notifikácie generálnym tajomníkom.

Článok 14

Generálny tajomník Rady Európy upozorní členské štáty Rady Európy a každý štát, ktorý pristúpil k tomuto protokolu, na

a) každé vyhlásenie predložené zmluvnými stranami v súlade s článkom 8,

b) každé podpísanie,

c) uloženie dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení,

d) na každý dátum nadobudnutia účinnosti tohto protokolu v súlade s článkami 11 a 12,

e) všetky ostatné opatrenia, notifikácie alebo oznámenia týkajúce sa protokolu.

Ako dôkaz uvedeného podpísali splnomocnené osoby tento protokol.

Dané v Štrasburgu 9. novembra 1995 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obidva texty sú úplne autentické a ich originály budú uložené v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie protokolu všetkým členským štátom Rady Európy a každému štátu, ktorý bude prizvaný na pristúpenie k tomuto protokolu.

Anglické znenie textu