Oznámenie č. 77/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej pomoci colných orgánov

Čiastka 32/2001
Platnosť od 15.03.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 60 dní po doručení neskoršej nóty,t. j. 23. decembra 2000, na základe článku 20 ods. 1.

77

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. septembra 2000 bola v Tallinne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej pomoci colných orgánov.

Dohoda nadobudla platnosť 60 dní po doručení neskoršej nóty, t. j. 23. decembra 2000, na základe článku 20 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej pomoci colných orgánov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Estónskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc do úvahy, že porušovanie colných predpisov pôsobí negatívne na hospodárske, finančné, spoločenské a obchodné záujmy zmluvných strán,

uvedomujúc si dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania cla, daní a iných platieb, ktoré sa vyberajú pri dovoze a vývoze tovaru, rovnako ako správneho uplatňovania ustanovení o zákazoch, obmedzeniach a kontrole,

v presvedčení, že boj proti porušovaniu colných predpisov možno viesť účinnejšie prostredníctvom spolupráce medzi colnými orgánmi zmluvných strán,

berúc do úvahy existujúce priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou,

so želaním rozšíriť a doplniť súčasnú úroveň vzájomnej pomoci medzi zmluvnými stranami,

rešpektujúc medzinárodné dokumenty podporujúce bilaterálnu pomoc, najmä Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra 1953, ako aj Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z 20. decembra 1988,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody

a) „colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru alebo akýkoľvek iný colný režim, či sa týkajú cla, daní a iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo o kontrole,

b) „colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Estónskej republike Národný colný úrad (Tolliamet),

c) „porušenie colných predpisov“ znamená akékoľvek porušenie colných predpisov a rovnako akýkoľvek pokus o ich porušenie,

d) „colné poplatky“ sú všetky clá, dane a iné platby, ktoré sa vymeriavajú a vyberajú v zmysle colných predpisov,

e) „dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných otázkach,

f) „dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý prijal žiadosť o pomoc v colných otázkach,

g) „kontrolovaná dodávka“ je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné a podozrivé zásielky drog, psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú, a iný zakázaný tovar boli prepustené s vedomím a pod kontrolou príslušného colného orgánu na územie, z územia alebo cez územie štátu zmluvnej strany v záujme zistenia osôb majúcich účasť na obchodovaní s týmto tovarom,

h) „osobné údaje“ sú všetky informácie a údaje vzťahujúce sa na zistenú totožnosť alebo možnosť zistenia totožnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

i) „osoby“ predstavujú ktorúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Článok 2

Rozsah dohody

1. Zmluvné strany si navzájom poskytnú pomoc prostredníctvom svojich colných orgánov a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj ustanoveniami tejto dohody:

a) aby zabezpečili správne uplatňovanie colných predpisov, najmä pri predchádzaní, preverovaní a odhaľovaní porušovania colných predpisov,

b) výmenou informácií v prípadoch týkajúcich sa vymeriavania cla a pri vykonávaní a uplatňovaní colných predpisov.

2. Pomoc v rámci tejto dohody sa poskytne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a v rámci právomoci dožiadaného colného orgánu, jeho kompetencií a možností. Ak to bude nevyhnutné, môže colný orgán požiadať o pomoc iný príslušný orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 3

Vzájomná pomoc

1. Pomoc a spolupráca sa bude uskutočňovať prostredníctvom priameho kontaktu medzi Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky a Národným colným úradom Estónskej republiky.

2. Colné orgány si na požiadanie alebo z vlastného podnetu poskytnú všetky informácie, ktoré môžu súvisieť s porušením colných predpisov na území štátu druhej zmluvnej strany.

Poskytovanie informácií

Článok 4

1. Colné orgány si na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré môžu zabezpečiť správnosť

a) vyberania cla, daní a iných platieb a presného stanovenia colnej hodnoty tovaru a zisťovania jeho zaradenia podľa colného sadzobníka,

b) uplatňovania zákazov a obmedzení pri dovoze a vývoze tovaru,

c) identifikácie dopravy a distribúcie tovaru s uvedením colnej hodnoty, vykládky a miesta určenia.

2. Ak dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, o ktorej poskytnutie bol požiadaný, pokúsi sa získať ju v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.

3. Dožiadaný colný orgán pri získavaní informácie postupuje vo vlastnom mene.

Článok 5

Colné orgány si navzájom z vlastného podnetu alebo na požiadanie poskytnú všetky informácie, ktoré súvisia s porušovaním alebo možným porušovaním colných predpisov a ktoré sa týkajú hlavne

a) fyzických osôb alebo právnických osôb, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že porušujú colné predpisy,

b) nových spôsobov alebo prostriedkov používaných pri porušovaní colných predpisov,

c) tovaru alebo pohybu tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom porušovania colných predpisov,

d) dopravných prostriedkov, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že boli použité na porušenie colných predpisov.

Článok 6

Colné orgány si budú na požiadanie navzájom poskytovať informácie o tom, či

a) tovar dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany bol vyvezený z colného územia štátu druhej zmluvnej strany v súlade s colnými predpismi,

b) tovar vyvezený z colného územia štátu jednej zmluvnej strany bol dovezený na colné územie štátu druhej zmluvnej strany v súlade s colnými predpismi, do akého režimu bol prepustený a za použitia akých kontrolných opatrení,

c) tovar, ktorému bola udelená výhoda pri vývoze z územia štátu jednej zmluvnej strany, bol náležite dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany, teda, že bude zároveň poskytnutá informácia o akýchkoľvek colných kontrolných opatreniach, ktorým bol tento tovar podrobený.

Článok 7

Originály záznamov a dokladov sa budú požadovať iba v prípadoch, keď nie sú postačujúce overené kópie. Poskytnuté originály sa vrátia pri najbližšej príležitosti.

Článok 8

Dožiadaný colný orgán na požiadanie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany doručí alebo oznámi fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých sa to týka a ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území štátu tejto zmluvnej strany, všetky doklady a rozhodnutia v rozsahu tejto dohody vydané dožadujúcim colným orgánom.

Článok 9

Dohľad nad osobami, tovarom a dopravnými prostriedkami

Colný orgán jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie vykoná colný dohľad nad

a) pohybom osôb vstupujúcich na územie alebo vystupujúcich z územia svojho štátu, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že porušujú alebo porušili colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,

b) všetkými dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že boli použité pri porušení colných predpisov štátu druhej zmluvnej strany,

c) pohybom tovaru, ktorým by na základe oznámenia druhej zmluvnej strany mohlo dôjsť k nezákonnej preprave na územie alebo z územia jej štátu, alebo ak existuje také podozrenie.

Článok 10

Kontrolovaná dodávka

1. Colné orgány môžu na základe ich vzájomného súhlasu a v rámci ich právomoci vymedzenej vnútroštátnymi právnymi predpismi využiť kontrolovanú dodávku, aby zistili totožnosť osôb, ktoré sa dopustili porušenia colných predpisov. Ak rozhodnutie o využití kontrolovanej dodávky nie je v právomoci colných orgánov, tie požiadajú o spoluprácu príslušné vnútroštátne orgány alebo odovzdajú prípad uvedeným orgánom.

2. Rozhodnutia o využití kontrolovanej dodávky sa budú vykonávať jednotlivo pre každý prípad. Ak je to nutné a za predpokladu, že je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán, môžu sa brať do úvahy dosiahnuté finančné úpravy a dohovory.

3. Nezákonné zásielky uznané ako kontrolovaná dodávka možno na základe vzájomnej dohody príslušných orgánov zadržať alebo možno dovoliť pokračovanie takých zásielok omamných a psychotropných látok, alebo možno ich zhabať a čiastočne alebo úplne vymeniť.

Článok 11

Úradné zisťovanie

1. Na žiadosť dožadujúceho colného orgánu začne dožiadaný colný orgán úradné zisťovanie týkajúce sa operácií, ktoré sú alebo môžu byť v rozpore s colnými predpismi dožadujúcej zmluvnej strany. Výsledky takého úradného zisťovania sa oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.

2. Tieto úradné zisťovania sa budú vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany. Dožiadaný colný orgán bude postupovať vo vlastnom mene.

3. Na požiadanie môže dožiadaný colný orgán povoliť, aby pracovníci dožadujúceho colného orgánu boli prítomní na takom úradnom zisťovaní.

4. Predstavitelia colného orgánu štátu jednej zmluvnej strany sú v prípadoch vymedzených touto dohodou, keď sa nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany, povinní kedykoľvek sa preukázať úradným splnomocnením, nesmú byť uniformovaní a nesmú mať pri sebe zbraň.

Článok 12

Forma a obsah žiadosti o poskytnutie pomoci

1. Žiadosť podľa tejto dohody sa bude vyhotovovať v písomnej forme. Informácie a doklady nevyhnutné na vybavenie takej žiadosti budú k nej priložené. Ak je to naliehavé, možno prijať aj ústnu žiadosť, ktorá musí byť bez omeškania potvrdená písomne.

2. Žiadosť podľa odseku 1 tohto článku bude obsahovať nasledujúce údaje:

a) označenie dožadujúceho colného orgánu,

b) požadované opatrenie,

c) predmet a účel žiadosti,

d) stručný opis priestupkov a porušených vnútroštátnych právnych predpisov,

e) presné a podrobné údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú cieľom šetrenia,

f) prehľad dôležitých skutočností a uskutočnených šetrení.

3. Oznámenia medzi colnými orgánmi sa budú predkladať v anglickom jazyku alebo v jazyku prijateľnom pre dožiadaný i dožadujúci colný orgán. Informácie, dokumenty a iné oznámenia sa budú zasielať nielen v pôvodnom jazyku, ale aj v anglickom jazyku alebo v jazyku prijateľnom pre dožiadaný i dožadujúci colný orgán.

4. Ak žiadosť nezodpovedá formálnym požiadavkám, možno požiadať o jej opravu alebo doplnenie. Prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.

5. Informácie uvedené v tejto dohode možno nahradiť informáciami v elektronickej forme, podanými v akejkoľvek podobe na rovnaký účel. Súčasne sa poskytnú všetky dôležité materiály alebo údaje týkajúce sa výkladu alebo použitia týchto informácií.

Článok 13

Povinnosť služobného tajomstva

1. Získané informácie nebudú použité bez písomného súhlasu colného orgánu, ktorý ich poskytol, na iné účely než na tie, ktoré sú uvedené v tejto dohode.

2. Akékoľvek informácie oznámené v akejkoľvek forme v súlade s touto dohodou majú dôvernú povahu a použijú sa iba na služobné účely. Budú podliehať povinnosti služobného tajomstva a budú chránené podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá ich prijala.

3. Colné orgány zmluvných strán môžu v súlade s účelom a v rámci rozsahu tejto dohody použiť ako dôkaz informácie a doklady získané v súlade s touto dohodou vo svojich správach, svedectvách a v súdnom i v správnom konaní.

4. Použitie takých informácií a dokladov ako dôkazu na súdoch a význam, ktorý sa im prisúdi, budú určené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 14

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje, ktoré colný orgán získal, možno využiť len na účely a v rámci rozsahu podmienok stanovených dožiadaným colným orgánom. Dožiadaný colný orgán môže určiť ďalšie obmedzenia týkajúce sa použitia osobných údajov, ak by plánované použitie ohrozilo ochranu osobných údajov evidovaných osôb alebo by vyvolalo akýmkoľvek iným spôsobom rozpor s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.

2. Na žiadosť colného orgánu poskytujúceho údaje o osobách bude colný orgán, ktorý ich dostal, informovať dožiadaný colný orgán o využití získaných informácií.

3. Osobné údaje možno odovzdať len orgánom činným v trestnom konaní. Také informácie sa poskytnú iným orgánom iba v prípade, ak s tým dožiadaný colný orgán vyslovil súhlas.

4. Dožiadaný colný orgán je povinný overiť platnosť a správnosť informácií, ktoré sa majú poskytnúť. V prípade, ak dožiadaný colný orgán zistí, že sa poskytli nesprávne údaje alebo údaje, ktoré sa nesmú poskytovať, musí o tom bez omeškania informovať colný orgán, ktorý informácie získal. Dožadujúci colný orgán je povinný opraviť, zničiť alebo vymazať údaje o osobách, ak je to potrebné.

5. Nesprávne údaje, neúplné údaje alebo údaje, ktoré nie sú potrebné, musí colný orgán opraviť alebo vymazať z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie.

6. Osobné údaje sa budú evidovať v schválených registroch a budú sa účinne ochraňovať pred neoprávneným uverejnením, zmenou, zničením, poškodením alebo neoprávneným prístupom k nim.

Článok 15

Znalci a svedkovia

1. Ak o to súdy alebo orgány jednej zmluvnej strany činné v trestnom konaní požiadajú v súvislosti s porušením colných predpisov, môže colný orgán druhej zmluvnej strany splnomocniť svojich pracovníkov, aby v rozsahu svojho splnomocnenia vystúpili pred týmito súdmi alebo orgánmi ako svedkovia alebo znalci vo veci porušenia colných predpisov. Títo pracovníci poskytnú svedectvo týkajúce sa skutočností, ktoré zistili pri výkone svojich povinností. Žiadosť musí jasne určovať, v akej veci a v akom rozsahu bude pracovník vystupovať.

2. Pracovník vystupujúci ako svedok alebo znalec má právo odoprieť poskytnutie svedectva alebo výpovede, ak je splnomocnený alebo povinný tak konať podľa vnútroštátnych právnych predpisov svojho štátu alebo vnútroštátnych právnych predpisov štátu dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok 16

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Ak by splnenie žiadosti o poskytnutie pomoci mohlo spôsobiť porušenie suverenity, bezpečnosti, štátnej politiky alebo iných záujmov zmluvnej strany alebo by spôsobilo porušenie jej priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva, colný orgán tejto zmluvnej strany môže poskytnutie takej pomoci úplne zamietnuť alebo poskytnúť čiastočnú pomoc, alebo ju poskytnúť, ak budú splnené určité podmienky a požiadavky.

2. Ak takej žiadosti o pomoc nemožno vyhovieť, dožadujúcemu colnému orgánu sa to neodkladne oznámi s uvedením dôvodov odmietnutia poskytnutia pomoci.

3. Ak colný orgán žiada pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť, ak by o to bol požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Dožiadaný colný orgán zváži, či vyhovie takej žiadosti.

Článok 17

Náklady na poskytnutie pomoci

Ktorýkoľvek colný orgán si nebude nárokovať vzájomnú úhradu nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto dohody, s výnimkou nákladov na svedkov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú štátnymi zamestnancami.

Článok 18

Územné vykonávanie

Táto dohoda sa vykonáva na colnom území Slovenskej republiky a colnom území Estónskej republiky.

Článok 19

Vykonávanie

1. Vykonávaním tejto dohody budú poverené colné orgány zmluvných strán. Tieto orgány sa dohodnú na konkrétnych podrobnostiach vykonávania tejto dohody.

2. Colné orgány zmluvných strán môžu zabezpečiť, aby ich útvary poverené úradným zisťovaním boli v priamom vzájomnom styku.

Článok 20

Nadobudnutie platnosti a skončenie platnosti

1. Táto dohoda podlieha vnútroštátnemu schváleniu každou zo zmluvných strán a nadobudne platnosť šesťdesiat dní po doručení neskoršej nóty o tomto schválení.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Článok 21

Revízia dohody

Zmluvné strany sa dohodli, že sa stretnú s cieľom revidovať dohodu na konci päťročného obdobia, ktoré uplynie odo dňa nadobudnutia jej platnosti, alebo si navzájom písomne oznámia, že taká revízia nie je nutná.

Na dôkaz toho dolupodpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Tallinne 22. septembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, estónskom a anglickom jazyku. V prípade akejkoľvek rozdielnosti výkladu je rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu

Estónskej republiky:

Rein Talvik v. r.