Nariadenie vlády č. 74/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/2001
Platnosť od 28.02.2001
Účinnosť od 01.07.2001

74

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. januára 2001

o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

§ 1

(1) V okrese Prievidza sa mení názov obce Šutovce na Šútovce.

(2) V okrese Ružomberok sa mení názov obce Sliače na Liptovské Sliače.


Čl. II

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 197/2000 Z. z. sa v prílohe mení a dopĺňa takto:

1. V Trenčianskom kraji v okrese Prievidza sa pod poradovým číslom 47 slovo „Šutovce“ nahrádza slovom „Šútovce“.

2. V Žilinskom kraji v okrese Ružomberok sa pod poradovým číslom 20 vypúšťa názov obce Sliače; obce pod doterajšími poradovými číslami 21 až 25 sa označujú poradovými číslami 20 až 24.

3. V Žilinskom kraji v okrese Ružomberok sa pod poradové číslo 13 zaraďuje obec Liptovské Sliače; obce pod doterajšími poradovými číslami 13 až 24 sa označujú poradovými číslami 14 až 25.


Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.