72

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. mája 2000 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. augusta 2000, na základe článku 15 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vychádzajúc z potreby o vytvorení pravidiel vzájomnej ochrany vymieňaných utajovaných skutočností,

v úmysle zabezpečiť ochranu všetkých utajovaných skutočností, ktoré boli v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi orgánmi štátov zmluvných strán alebo na ich podnet takto označené a odovzdané druhej zmluvnej strane prostredníctvom oprávnených orgánov alebo subjektov v súlade s potrebou vyhovieť požiadavkám verejnej správy alebo v rámci zmlúv o spolupráci, obchodných kontraktov a objednávok uzavretých medzi orgánmi verejnej správy, právnickými osobami a fyzickými osobami oboch štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

(1) „Utajované skutočnosti“ – informácie alebo materiály bez ohľadu na ich nosič a formu, ktoré je potrebné v súlade s právnymi predpismi štátov zmluvných strán chrániť a ktoré boli v súlade s právnymi predpismi štátov zmluvných strán utajené:

a) „informácie“ – informácie v akejkoľvek forme,

b) „materiály“ – predmety v akejkoľvek forme (napríklad dokumenty, výrobky, látky, výzbroj, vybavenie, stroje, prístroje, modely, fotografie, plány, hardvér, softvér atď.), ktoré obsahujú informácie alebo z ktorých môžu byť informácie odvodené.

(2) „Určená osoba“ – osoba, ktorá bola náležite bezpečnostne preverená, osoba, u ktorej nie je zo zákona potrebné bezpečnostnú previerku vykonať a ktorá bola určená na prístup k utajovaným skutočnostiam, s ktorými sa musí oboznamovať v súvislosti s plnením svojich úloh, ako aj osoba, ktorá je osobou určenou zo zákona.

(3) „Príslušné orgány“ – orgány zmluvných strán uvedené v článku 12, zodpovedajúce v súlade s právnymi predpismi štátov zmluvných strán za ochranu utajovaných skutočností.

(4) „Poverené orgány“ – také orgány verejnej správy, ktoré v súlade s právnymi predpismi štátov zmluvných strán zabezpečujú ochranu odovzdaných utajovaných skutočností. Kontrolu činnosti poverených orgánov vykonávajú príslušné orgány.

(5) „Tretia strana“ – medzinárodná organizácia alebo tretí štát.

(6) „Kontrakt“ – zmluva medzi dvoma alebo viacerými subjektmi, ktorá vytvára a vymedzuje vynútiteľné práva a záväzky medzi nimi a obsahuje utajované skutočnosti.

(7) „Dodávateľ“ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podľa právnych predpisov štátov zmluvných strán oprávnená uzavrieť kontrakt s objednávateľom.

(8) „Objednávateľ“ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podľa právnych predpisov štátov zmluvných strán oprávnená uzavrieť kontrakt s dodávateľom.

Článok 2

Porovnateľnosť stupňov utajenia

(1) V Slovenskej republike sú utajované skutočnosti klasifikované ako TAJNÉ a PRÍSNE TAJNÉ. V Českej republike sú utajované skutočnosti klasifikované ako VYHRAZENÉ, DŮVĚRNÉ, TAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ.

(2) Česká zmluvná strana bude zabezpečovať ochranu

a) pre slovenské utajované skutočnosti TAJNÉ ako pre české utajované skutočnosti DŮVĚRNÉ alebo VYHRAZENÉ, a to na úrovni ochrany dohodnutej medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán,

b) pre slovenské utajované skutočnosti PRÍSNE TAJNÉ ako pre české utajované skutočnosti PŘÍSNĚ TAJNÉ, TAJNÉ alebo DŮVĚRNÉ, a to na úrovni ochrany dohodnutej medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

(3) Slovenská zmluvná strana bude zabezpečovať ochranu

a) pre české utajované skutočnosti VYHRAZENÉ a DŮVĚRNÉ ako pre slovenské utajované skutočnosti TAJNÉ,

b) pre české utajované skutočnosti TAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ ako pre slovenské utajované skutočnosti PRÍSNE TAJNÉ.

Článok 3

Označovanie utajovaných skutočností

(1) Odovzdané utajované skutočnosti budú príslušným orgánom príjemcu alebo na jeho podnet označené porovnateľným stupňom utajenia podľa článku 2.

(2) Príslušný orgán príjemcu zmení alebo zruší stupeň utajenia len na základe písomného oznámenia alebo žiadosti príslušného orgánu odovzdávajúcej strany. Svoj úmysel zmeniť alebo zrušiť stupeň utajenia oznámi príslušný orgán odovzdávajúcej strany príslušnému orgánu príjemcu bezodkladne potom, čo vznikli dôvody na takúto zmenu.

Článok 4

Vnútroštátne opatrenia

(1) Príslušné a poverené orgány prijmú v súlade s právnymi predpismi štátov zmluvných strán všetky nevyhnutné opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností odovzdávaných podľa tejto dohody alebo s ktorými sa oboznámi dodávateľ v súvislosti s kontraktom.

(2) Prijaté utajované skutočnosti nebudú sprístupnené tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu odovzdávajúcej strany. Utajované skutočnosti možno použiť výlučne na uvedený účel a môžu byť sprístupnené len určeným osobám, ktoré ich potrebujú na plnenie svojich úloh. Žiadna iná osoba nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, len na základe svojej hodnosti, funkcie alebo osvedčenia o bezpečnostnej previerke.

Článok 5

Vykonávanie kontraktov

(1) Ak má objednávateľ v úmysle uzavrieť kontrakt s dodávateľom zo štátu druhej zmluvnej strany, prípadne uzavrieť takýto kontrakt s dodávateľom zo štátu druhej zmluvnej strany na území štátu objednávateľa, vyžiada si najprv od príslušného orgánu štátu dodávateľa potvrdenie o tom, že navrhovaný dodávateľ má bezpečnostné potvrdenie zodpovedajúce požadovanému stupňu utajenia a že vykonal bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečil utajovaným skutočnostiam ochranu.

(2) Príslušný orgán štátu objednávateľa je zodpovedný za označenie každej utajovanej skutočnosti, ktorá bola dodávateľovi zo štátu druhej strany v súvislosti s kontraktom odovzdaná alebo v súvislosti s ním vznikla. Príslušný orgán štátu objednávateľa poskytne príslušnému orgánu štátu dodávateľa zoznam odovzdaných utajovaných skutočností.

(3) Príslušný orgán štátu dodávateľa písomne potvrdí príjem zoznamu odovzdaných utajovaných skutočností a odovzdá jeho kópiu dodávateľovi.

Článok 6

Odovzdávanie utajovaných skutočností

(1) Utajované skutočnosti sa prepravujú zo štátu jednej zmluvnej strany do štátu druhej zmluvnej strany obvykle kuriérnou službou. Príjemca potvrdí príjem utajovanej skutočnosti a oznámi jej prijatie jeho príslušnému orgánu.

(2) Na prepravu utajovaných skutočností veľkého rozsahu určia príslušné orgány po vzájomnej dohode spôsob prepravy, prepravnú trasu a sprievodnú ochranu v každom jednotlivom prípade.

(3) Odovzdávanie utajovaných skutočností elektromagnetickými prostriedkami sa musí uskutočňovať len v zašifrovanej forme s použitím kryptografických prostriedkov schválených príslušnými orgánmi, ktoré po vzájomnej dohode stanovia podrobnosti pre jednotlivé prípady.

(4) Slovenské utajované skutočnosti označené ako TAJNÉ a české utajované skutočnosti označené ako VYHRAZENÉ a DŮVĚRNÉ možno zasielať príjemcovi na území štátu druhej zmluvnej strany poštou.

Článok 7

Preklady a reprodukcie

(1) Všetky preklady utajovaných skutočností môžu vykonávať len osoby určené. Preklad musí mať označenie stupňa utajenia zodpovedajúce stupňu utajenia originálu a musí obsahovať upozornenie v jazyku, do ktorého bol preložený, že obsahuje utajované skutočnosti odovzdávajúcej strany: „Obsah je utajovanou skutočnosťou Slovenskej republiky/Českej republiky.“.

(2) V prípade reprodukcie utajovaných skutočností musí byť reprodukovaný aj ich pôvodný stupeň utajenia. Kópie možno vyhotoviť len v nevyhnutne potrebnom počte.

(3) Preklad a reprodukcie utajovaných skutočností označených ako PRÍSNE TAJNÉ/PŘÍSNĚ TAJNÉ možno vykonať len na základe písomného povolenia odovzdávajúcej strany.

Článok 8

Likvidácia

(1) Nosiče utajovaných skutočností musia byť zničené tak, aby sa zabránilo možnosti ich obnovy.

(2) Utajované zariadenie musí byť zničené takým spôsobom, aby nebolo možné poznať jeho účel, alebo modifikované tak, aby ho nebolo možné celkovo ani čiastočne rekonštruovať.

(3) Utajované skutočnosti označené ako PRÍSNE TAJNÉ/PŘÍSNĚ TAJNÉ nesmú byť príjemcom zničené – musia byť vrátené späť odovzdávajúcej strane.

Článok 9

Návštevy

(1) V prípade návštevy, keď sa vyžaduje prístup k utajovaným skutočnostiam štátu druhej zmluvnej strany, musia príslušné alebo poverené orgány vydať povolenie. Vydanie povolenia poverenými orgánmi musí byť bezodkladne oznámené príslušnému orgánu.

(2) Žiadosť o povolenie návštevy je potrebné zaslať príslušnému alebo poverenému orgánu štátu zmluvnej strany, na území ktorého sa návšteva uskutoční najneskôr desať pracovných dní pred uskutočnením návštevy. V naliehavých prípadoch možno po dohode oboch príslušných alebo poverených orgánov túto lehotu skrátiť. Príslušné alebo poverené orgány štátov oboch zmluvných strán si vzájomne oznámia podrobnosti týkajúce sa ohlásených návštev a zabezpečia ochranu osobných údajov.

(3) Žiadosť o povolenie návštevy musí obsahovať tieto údaje:

– meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a číslo cestovného dokladu každého návštevníka,

– funkciu návštevníka a názov úradu alebo subjektu, ktorý zastupuje,

– štátnu príslušnosť návštevníka,

– osvedčenie o bezpečnostnej previerke, jej stupeň a rozsah určenia návštevníka na prístup k utajovaným skutočnostiam,

– účel návštevy a predpokladaný dátum príchodu a odchodu,

– údaje týkajúce sa úradu alebo subjektu, partnerov a objektov, ktoré majú byť navštívené.

(4) Príslušné orgány zmluvných strán umožnia vzájomné návštevy na území svojho štátu na účely konzultácií a kontroly postupov a zariadení určených na ochranu odovzdaných utajovaných skutočností. Príslušné orgány budú spolupracovať pri overovaní dostatočnej ochrany odovzdaných utajovaných skutočností.

(5) Príslušné a poverené orgány štátov zmluvných strán povoľujú jednorazové návštevy najdlhšie na obdobie 30 dní. Opakované návštevy alebo návštevy presahujúce 30 dní povoľujú príslušné orgány štátov zmluvných strán najdlhšie na obdobie jedného roka.

Článok 10

Porušenie právnych predpisov o ochrane utajovaných skutočností

(1) Ak sa predpokladá, že došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane utajovaných skutočností, pri ktorom mohlo dôjsť k strate alebo vyzradeniu utajovaných skutočností odovzdaných zo štátu druhej zmluvnej strany, alebo ak došlo k takémuto porušeniu, alebo ak sú tieto utajované skutočnosti ohrozené iným spôsobom, je potrebné to bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.

(2) Porušenie právnych predpisov o ochrane utajovaných skutočností riešia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi orgány štátu zmluvnej strany, na území ktorého k porušeniu došlo. O výsledku je potrebné informovať príslušný orgán druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Náklady

Každá zmluvná strana uhrádza všetky náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s vykonávaním tejto dohody.

Článok 12

Príslušné orgány

(1) Príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán sú v Slovenskej republike:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad pre bezpečnosť informácií
Pribinova 2
812 72 Bratislava

v Českej republike:
Národní bezpečnostní úrad
P. O. box 2100
160 49 Praha 6.

(2) Na vykonávanie tejto dohody môžu orgány štátov zmluvných strán po predchádzajúcom prejednaní s príslušnými orgánmi uzavierať vykonávacie dokumenty.

Článok 13

Vzťah k iným zmluvám

Touto dohodou nie sú dotknuté záväzky v oblasti ochrany utajovaných skutočností vyplývajúce z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú štáty zmluvných strán viazané. Utajované skutočnosti doposiaľ odovzdané na základe spolupráce orgánov štátov zmluvných strán budú odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody chránené podľa jej ustanovení.

Článok 14

Konzultácie a kontrola

(1) Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa budú navzájom informovať o platných právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany utajovaných skutočností.

(2) Na zabezpečenie spolupráce pri vykonávaní tejto dohody si príslušné orgány navzájom na žiadosť budú poskytovať konzultácie.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s právnymi predpismi štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho potom, ako si obe zmluvné strany vymenia nóty o splnení podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi, potrebných na nadobudnutie jej platnosti.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.

(3) Prípadné rozdielnosti týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa budú riešiť rokovaním medzi príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán.

(4) Táto dohoda môže byť menená a dopĺňaná na základe vzájomného písomného súhlasu zmluvných strán.

(5) Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane. V prípade skončenia platnosti tejto dohody sa bude zaobchádzať s utajovanými skutočnosťami odovzdanými podľa tejto dohody, ako aj s utajovanými skutočnosťami vzniknutými u dodávateľa aj naďalej podľa článku 4, pokiaľ to ich charakter a utajenie vyžaduje.

Dané v Prahe 23. mája 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Miloš Zeman v. r.