Vyhláška č. 69/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu kótovacieho prospektu cenného papiera

Čiastka 28/2001
Platnosť od 24.02.2001 do31.08.2002
Účinnosť od 01.03.2001 do31.08.2002
Zrušený 429/2002 Z. z.

69

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 7. februára 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu kótovacieho prospektu cenného papiera

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 4 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Kótovací prospekt cenného papiera obsahuje

a) údaje o podnikaní a finančnej situácii emitenta a o jeho podnikateľských zámeroch, a to:

1. obchodné meno a sídlo emitenta alebo meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak je emitentom fyzická osoba,

2. identifikačné číslo emitenta; ak je emitentom cudzozemec,1) jeho identifikačné číslo pridelené príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo,

3. predmet podnikania emitenta; ak je predmetom podnikania činnosť, na ktorú je potrebné povolenie, ktorého platnosť je obmedzená, aj doba platnosti povolenia na vykonávanie takéhoto podnikania; ak je doba podnikania emitenta obmedzená, aj údaj o dobe trvania podnikania,

4. dátum vzniku emitenta,

5. meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a vedúcich zamestnancov2) emitenta a ich podiel na základnom imaní emitenta, a ak emitent bol založený pred menej ako piatimi rokmi pred podaním žiadosti o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov3) (ďalej len „žiadosť“), aj identifikačné údaje o zakladateľoch emitenta,

6. údaje o podnikateľskej činnosti osôb uvedených v bode 5,

7. obchodné meno a sídlo osôb, s ktorými je emitent majetkovo prepojený,4)

8. výšku základného imania emitenta, ak je emitentom akciová spoločnosť, a druhy akcií vydaných emitentom, ich charakteristiku a opis práv s nimi spojených a výšku nesplateného základného imania,

9. súčet menovitých hodnôt ešte nevydaných akcií, ak emitent o ich vydaní už rozhodol, a spôsob nadobúdania akcií s využitím predkupného práva podľa stanov emitenta,

10. počet a menovitú hodnotu akcií vydaných emitentom v majetku emitenta alebo právnickej osoby, na ktorej má emitent podiel vyšší ako 50 %,

11. zoznam nehnuteľností vo vlastníctve emitenta vrátane údajov o ťarchách viaznucich na týchto nehnuteľnostiach,

12. podiel výrobkov emitenta alebo služieb poskytovaných emitentom na domácom trhu a na zahraničnom trhu,

13. sídlo prevádzok emitenta s obratom vyšším ako 10 % z celkového obratu emitenta za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti,

14. prerušenia podnikateľskej činnosti emitenta za posledných 36 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti s výnimkou takých prerušení, ktoré mali iba zanedbateľný vplyv na výsledky podnikateľskej činnosti emitenta,

15. počet zamestnancov a zmeny počtu zamestnancov za posledných 36 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti s výnimkou takých zmien, ktoré mali iba zanedbateľný vplyv na výsledky podnikateľskej činnosti emitenta,

16. zoznam patentov a licencií vlastnených emitentom a ich charakteristiku,

17. zoznam zmlúv, ktoré zabezpečujú odbyt výrobkov emitenta alebo realizáciu služieb, ktoré poskytuje,

18. obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania podnikateľského subjektu, v ktorom má emitent účasť na základnom imaní, ktorá predstavuje viac ako 10 % základného imania a rezerv emitenta, a podiel emitenta na základnom imaní takéhoto podnikateľského subjektu; tieto údaje nie sú obsahom kótovacieho prospektu cenného papiera, ak je emitentom banka,5) obchodník s cennými papiermi,6) poisťovňa7) alebo správcovská spoločnosť,8)

19. zoznam výdavkov emitenta na obstaranie hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku presahujúcich sumu 10 000 000 Sk za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti a spôsob ich financovania,

20. plánované výdavky emitenta na obstaranie hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku presahujúce sumu 10 000 000 Sk, o ktorých rozhodli orgány emitenta, okrem pripravovaných účastí na podnikaní iných podnikateľských subjektov,

21. tabuľku so všetkými údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát emitenta za posledné tri účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť; pri emitentovi dlhopisov tabuľku so všetkými údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát emitenta za posledné dve účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť, a pri emitentovi, ktorým je správcovská spoločnosť,8) aj tabuľku so všetkými údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát podielového fondu9) za posledné tri účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť,

22. tabuľku s údajmi podľa bodu 21 z konsolidovaných účtovných závierok za posledné tri účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť, ak ich emitent zostavuje, a použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky; pri emitentovi dlhopisov tabuľku s údajmi podľa bodu 21 z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť, ak ich emitent zostavuje, a použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,

23. tabuľku s údajmi podľa bodu 21 z účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov za posledné tri účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť, ak ich emitent zostavuje; pri emitentovi dlhopisov tabuľku s údajmi podľa bodu 21 z účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov za posledné dve účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť, a pri emitentovi, ktorým je správcovská spoločnosť,8) aj tabuľku s údajmi podľa bodu 21 z účtovných závierok podielového fondu zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov za posledné tri účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť,

24. hospodárske výsledky za posledné tri kalendárne mesiace pred podaním žiadosti; pri emitentovi, ktorým je správcovská spoločnosť,8) aj výsledky hospodárenia emitenta s majetkom v podielovom fonde,

25. údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii emitenta ku koncu roka, v ktorom sa podáva žiadosť, v rozsahu údajov uvádzaných v účtovnej závierke; pri emitentovi, ktorým je správcovská spoločnosť,8) aj údaje o očakávanom výsledku hospodárenia s majetkom v podielovom fonde ku koncu roka,

26. výnosy emitenta z podnikateľskej činnosti za posledné tri roky pred podaním žiadosti; pri emitentovi dlhopisov výnosy za posledné dva roky pred podaním žiadosti,

27. zisk po zdanení alebo stratu pripadajúcu na jednu akciu emitenta, ak je emitent akciovou spoločnosťou, za posledné tri roky pred podaním žiadosti,

28. prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé,

29. prehľad pohľadávok a záväzkov emitenta v lehote splatnosti, prehľad pohľadávok a záväzkov emitenta po lehote splatnosti a prehľad iného hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorý emitent vedie súdny spor,

30. druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu cenných papierov doteraz vydaných emitentom, opis práv s nimi spojených a spôsob ich vydania; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré záruky prevzali,

31. počet a menovitú hodnotu doteraz vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich ustanovenom vydanie akcií alebo predkupné právo na akcie v menovitej hodnote v nich určenej10) (ďalej len „konvertibilné dlhopisy“), a postupy pri ich výmene za akcie,

32. základné strategické zámery podnikateľskej činnosti emitenta najmenej na obdobie jedného roka; pri emitentovi, ktorým je správcovská spoločnosť,8) aj zámery pri nakladaní s majetkom v podielovom fonde najmenej na obdobie jedného roka,

b) údaje o cenných papieroch, pre ktoré žiada emitent o prijatie na trh kótovaných cenných papierov, a to:

1. druh, formu a podobu cenných papierov,

2. označenie cenných papierov podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov,

3. spôsob, miesto a dátum vydania cenných papierov, emisný kurz cenných papierov, dátum a spôsob uverejnenia výsledkov vydávania cenných papierov, obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi,11) ktorí obstarali pre emitenta vydanie cenných papierov a poskytovali mu s tým súvisiace služby; pri emitentovi, ktorým je zahraničná správcovská spoločnosť,12) aj obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi obstarávajúceho predaj podielových listov v Slovenskej republike,

4. označenie burzy cenných papierov, na ktorej trh kótovaných cenných papierov alebo voľný trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti,

5. označenie zahraničného regulovaného verejného trhu,13) na ktorom sa s cennými papiermi obchodovalo pred podaním žiadosti,

6. spôsob uverejňovania skutočností spojených s uplatňovaním práv majiteľov cenných papierov,

7. spôsob zdaňovania výnosov z cenných papierov,

c) vyhlásenie štatutárneho orgánu emitenta, že účtovné závierky, z ktorých sú údaje podľa písmena a) bodu 21, overil audítor, a výrok audítora týkajúci sa overovania týchto účtovných závierok emitenta,

d) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo audítorov, ktorí vykonali overenie účtovných závierok emitenta za posledné tri účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť, a evidenčné číslo ich dekrétu alebo licencie,

e) meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu zamestnancov emitenta zodpovedných za informácie uvedené v kótovacom prospekte cenného papiera,

f) dátum, ku ktorému bol kótovací prospekt cenného papiera vyhotovený,

g) podpis štatutárneho zástupcu emitenta.

§ 2

Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je akcia,14) obsahuje okrem údajov podľa § 1 tieto údaje:

a) o podnikaní a o finančnej situácii emitenta:

1. prehľad zmien v základnom imaní emitenta za posledných 36 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti,

2. postup pri zvyšovaní a znižovaní základného imania a pri vydaní akcií určený stanovami emitenta,

3. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzických osôb a obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré ovládajú15) emitenta, ak emitentovi môžu byť známe,

4. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzických osôb a obchodné meno a sídlo právnických osôb, akcionárov emitenta, ktorí sú majiteľmi 5 % a viac akcií emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, ak emitentovi môžu byť známe,

5. údaje o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania a odbornej praxi členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a vedúcich zamestnancov2) a o tom, či boli v minulosti odsúdení za trestný čin súvisiaci s predmetom podnikania emitenta a ich odsúdenie nebolo zahladené,

6. sumu odmien osôb uvedených v bode 5 za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti a sumu odmien, ktoré tieto osoby získali prostredníctvom podnikateľských subjektov, s ktorými je emitent majetkovo prepojený,4)

7. sumu nesplatených pôžičiek, ktoré emitent poskytol osobám uvedeným v bode 5, a sumu pohľadávok veriteľov týchto osôb zabezpečených ručením emitenta,

8. spôsob a lehoty zvolávania valného zhromaždenia emitenta podľa stanov emitenta,

9. zoznam verejných prísľubov podľa osobitného zákona16) na akcie emitenta s uvedením ich výsledkov uskutočnených za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti; takýto údaj nie je obsahom kótovacieho prospektu cenného papiera, ak je emitentom cudzozemec,

10. údaje o predkupnom práve na akcie emitenta, ktoré vlastnia osoby uvedené v bode 5,

b) o akciách, pre ktoré žiada emitent o prijatie na trh kótovaných cenných papierov:

1. číslo rozhodnutia, ktorým sa vydalo povolenie podľa osobitného zákona,17) a účel použitia prostriedkov získaných vydaním akcií,

2. menovitú hodnotu jednej akcie a súčet ich menovitých hodnôt; pri akciách, ktorých emitentom je cudzozemec a ktoré nemajú menovitú hodnotu, ich počet, účtovnú hodnotu a údaje o obmedzení ich prevoditeľnosti, ak to umožňujú právne predpisy štátu, v ktorom boli vydané,

3. spôsob vykonávania hlasovacích práv a údaje o ďalších právach spojených s akciami,

4. sumu nákladov na vydanie akcií vrátane výšky odplaty za služby obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,

5. spôsob, termíny a miesto výplaty dividend; ak pre emitenta obstaráva výplatu dividend obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, obchodné meno a sídlo tohto obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

6. dátum zapísania akcií do registra emitenta podľa osobitného zákona;18) pri akciách, ktorých emitentom je cudzozemec, označenie obdobnej evidencie v zahraničí vrátane evidencie zmien majiteľov akcií.

§ 3

(1) Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je dlhopis19) (ďalej len „kótovací prospekt dlhopisu“), obsahuje okrem údajov podľa § 1 tieto ďalšie údaje o dlhopisoch, pre ktoré žiada emitent o prijatie na trh kótovaných cenných papierov:

a) názov dlhopisu,

b) číslo rozhodnutia, ktorým sa vydalo povolenie podľa osobitného zákona,19) ak je na vydanie dlhopisov potrebné, a účel použitia prostriedkov získaných vydaním dlhopisov; pri dlhopisoch vydaných v zahraničí označenie právneho predpisu, na základe ktorého boli vydané,

c) menovitú hodnotu jedného dlhopisu a súčet ich menovitých hodnôt,

d) menu, v ktorej boli vydané,

e) spôsob určenia výnosu dlhopisu, termíny a miesto jeho výplaty, lehotu, v ktorej možno uplatniť nároky na vyplatenie výnosov z dlhopisu, obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý obstaráva pre emitenta vyplácanie výnosov z dlhopisu, ak emitent nevykonáva tieto činnosti samostatne, podmienky predčasného vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisu podľa emisných podmienok, spôsob a lehoty zverejnenia rozhodnutia emitenta o predčasnom vyplatení pomernej časti výnosu dlhopisu,

f) spôsob, termíny a miesto splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, lehotu, v ktorej možno uplatniť nároky na splatenie menovitej hodnoty dlhopisu, obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý obstaráva pre emitenta splácanie menovitej hodnoty dlhopisu, ak emitent nevykonáva tieto činnosti samostatne, podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu podľa emisných podmienok, spôsob a lehoty zverejnenia rozhodnutia emitenta o predčasnom splatení menovitej hodnoty dlhopisu,

g) údaje o prípadnom obmedzení prevoditeľnosti dlhopisov.

(2) Kótovací prospekt dlhopisu, za ktorého splatenie menovitej hodnoty alebo za vyplácanie výnosov prevzala záruku právnická osoba alebo fyzická osoba, obsahuje aj údaje primerane podľa § 1 písm. a) o týchto osobách, ak tieto údaje môžu byť emitentovi známe, a údaj o mieste, kde je možné oboznámiť sa s obsahom ručiteľského záväzku.

(3) Kótovací prospekt konvertibilného dlhopisu obsahuje okrem údajov podľa § 1 aj údaje o

a) emitentovi konvertibilného dlhopisu v rozsahu podľa § 2 písm. a),

b) akciách emitenta, ktorých vydanie môže majiteľ konvertibilného dlhopisu požadovať podľa § 1 písm. b) a § 2 písm. b),

c) emitentovi akcií v rozsahu podľa § 1 písm. a) a § 2 písm. a), ak emitentom konvertibilných dlhopisov je cudzozemec, ktorý nie je emitentom akcií, za ktoré majú byť vymenené konvertibilné dlhopisy,

d) postupe pri výmene konvertibilných dlhopisov za akcie.

§ 4

(1) Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je podielový list,20) obsahuje okrem údajov podľa § 1 tieto údaje:

a) o podnikaní a o finančnej situácii emitenta:

1. prehľad zmien v základnom imaní emitenta za posledných 36 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti,

2. postup pri zvyšovaní a znižovaní základného imania a pri vydávaní akcií podľa stanov emitenta,

3. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzických osôb alebo obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré sú majiteľmi 5 % a viac akcií emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo,

4. spôsob a lehoty zvolávania valného zhromaždenia emitenta podľa stanov emitenta,

5. údaje o podielovom fonde a o depozitárovi podielového fondu podľa predajného prospektu podielového fondu,21)

6. dividendy pripadajúce na jednu akciu emitenta vyplatené v posledných troch kalendárnych rokoch pred podaním žiadosti a výnosy z podielových listov pripadajúce na jeden podielový list podielového fondu vyplatené v posledných troch kalendárnych rokoch pred podaním žiadosti,

7. prehľad pohľadávok a záväzkov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde v lehote splatnosti, prehľad pohľadávok a záväzkov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde po lehote splatnosti a prehľad iného hmotného majetku a nehmotného majetku v podielovom fonde, o ktorý sa vedie súdny spor,

8. údaje o stave cenných papierov v podielovom fonde z poslednej správy o hospodárení emitenta s majetkom v podielovom fonde,22) ktorá bola zverejnená,

9. pravidlá zisťovania, rozdeľovania a iného použitia výnosov z majetku v podielovom fonde,

b) o podielových listoch, pre ktoré žiada emitent o prijatie na trh kótovaných cenných papierov:

1. číslo rozhodnutia, ktorým sa povolilo vydanie podielových listov,

2. počiatočnú hodnotu jedného podielu,23)

3. opis práv spojených s podielovými listami,

4. sumu nákladov spojených s vydávaním podielových listov pripadajúcich na jeden podielový list,

5. spôsob, termíny a miesto výplaty výnosov z podielových listov; ak pre emitenta obstaráva vyplácanie výnosov z podielových listov obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, aj obchodné meno a sídlo tohto obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

(2) Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je podielový list emitenta, ktorého akcie alebo podielové listy iného ním spravovaného podielového fondu už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov, obsahuje iba údaje podľa § 1 písm. a) bodov 21 až 24 vzťahujúce sa na podielový fond, § 1 písm. b) až g), odseku 1 písm. a) bodov 5 až 9 a odseku 1 písm. b).

§ 5

(1) Kótovací prospekt cenného papiera, ktorého emitent vznikol pred menej ako 36 kalendárnymi mesiacmi pred podaním žiadosti, obsahuje údaje za obdobie od jeho vzniku.

(2) Kótovací prospekt dlhopisu, ktorého emitent vznikol pred menej ako 24 kalendárnymi mesiacmi pred podaním žiadosti, obsahuje údaje za obdobie od jeho vzniku.

(3) Údaje podľa tejto vyhlášky vzťahujúce sa na skutočnosti, ktoré nenastali, nie sú obsahom kótovacieho prospektu cenného papiera.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2001.


Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2) § 27 ods. 4 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

3) § 21 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.

4) § 23 ods. 6 písm. d) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.

5) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

6) § 45 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

8) § 5 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z.

9) § 5 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 329/2000 Z. z.

10) § 160 Obchodného zákonníka.

11) § 45a zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

12) § 14 zákona č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 329/2000 Z. z.

13) § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/1999 Z. z.

14) § 155 Obchodného zákonníka.

15) § 66a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.

16) § 79a ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

17) § 72 ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

18) Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

19) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

20) § 28 zákona č. 385/1999 Z. z.

21) Príloha č. 1 k zákonu č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 329/2000 Z. z.

22) Príloha č. 2 k zákonu č. 385/1999 Z. z.

23) § 28 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.