Oznámenie č. 68/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. septembra 1994 č. 62/1994 o stredných odborných školách Policajného zboru

Čiastka 27/2001
Platnosť od 24.02.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2001 s výnimkou § 9 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2001.

68

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 19 ods. 5, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4, § 38 ods. 2 v spojení s § 54 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z. a zákona č. 5/1999 Z. z.

výnos zo 14. februára 2001 č. 13/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. septembra 1994 č. 62/1994 o stredných odborných školách Policajného zboru (oznámenie č. 276/1994 Z. z.).

Výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a upravuje druh, formy a dĺžku pomaturitného štúdia v stredných odborných školách Policajného zboru, prijímanie a povolávanie na štúdium, zmeny v klasifikácii počas štúdia a ukončenie štúdia na týchto školách.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2001 s výnimkou § 9 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 13/2001 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a okresných riaditeľstvách Policajného zboru.