64

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 17. januára 2001

o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) semenárskych oblastiach a o prenose semien lesných drevín (ďalej len „semená“) a sadeníc lesných drevín (ďalej len „sadenice“),

b) uznávaní lesných porastov a stromov na zber semien,

c) pestovaní lesných drevín zo semien, odrezkov a sadeníc,

d) evidencii pri nakladaní so semenami a sadenicami,

e) vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na zber semien, na ich lúštenie, skladovanie, na produkciu sadeníc alebo na obchodovanie so semenami a sadenicami,

f) vydávaní osvedčenia na zalesňovanie lesných pozemkov semenami a sadenicami z dovozu.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na reprodukčný materiál lesných drevín uvedených v prílohe č. 1, ktorým sú semená, osivá, odrezky a sadenice,1) okrem reprodukčného materiálu určeného na iné účely, ako je obnova lesov a zalesňovanie pozemkov vyhlásených za lesné pozemky.2)

§ 2

Semenárske oblasti

(1) Semenárskou oblasťou je geograficky ohraničené územie s približne rovnakými ekologickými podmienkami, v rámci ktorého je možný prenos reprodukčného materiálu.

(2) Semenárska oblasť sa vymedzuje pre tieto lesné dreviny:

a) smrek obyčajný (Picea abies KARST.)

1. v areáli jeho prirodzeného rozšírenia, ktorou je tatranská, fatransko-podtatranská, rudohorská, šarišsko-spišská a kysucko-oravská semenárska oblasť,

2. mimo areálu jeho prirodzeného rozšírenia, ktorou je západoslovenská a juhovýchodoslovenská semenárska oblasť,

b) jedľa biela (Abies alba MILL.)

1. v areáli jej prirodzeného rozšírenia, ktorou je tatranská, severoslovenská, stredoslovenská, horehronsko-hnilecká a východokarpatská semenárska oblasť,

2. mimo areálu jej prirodzeného rozšírenia, ktorou je juhoslovenská semenárska oblasť,

c) borovica lesná (Pinus sylvestris L.)

1. v areáli jej prirodzeného rozšírenia, ktorou je tatranská, podtatranská, hnilecká, šarišsko-spišská, severozápadná a záhorská semenárska oblasť,

2. mimo areálu jej prirodzeného rozšírenia, ktorou je juhovýchodoslovenská a stredoslovenská semenárska oblasť,

d) smrekovec opadavý (Larix decidua MILL.)

1. v areáli jeho prirodzeného rozšírenia, ktorou je tatranská, stredoslovenská, šarišsko-spišská a oravská semenárska oblasť,

2. mimo areálu jeho prirodzeného rozšírenia, ktorou je juhozápadoslovenská a východoslovenská semenárska oblasť,

e) buk lesný (Fagus sylvatica L.)

1. v areáli jeho prirodzeného rozšírenia, ktorou je podtatranská, východoslovenská a stredoslovenská semenárska oblasť,

2. mimo areálu jeho prirodzeného rozšírenia, ktorou je tatranská a juhoslovenská semenárska oblasť,

f) dub zimný (Quercus petraea LIEBL.)

1. v areáli jeho prirodzeného rozšírenia, ktorou je východoslovenská, stredoslovenská a juhoslovenská semenárska oblasť,

2. mimo areálu jeho prirodzeného rozšírenia, ktorou je severoslovenská, západoslovenská a juhovýchodoslovenská semenárska oblasť,

g) dub letný (Quercus robur L.)

1. v areáli jeho prirodzeného rozšírenia, ktorou je západoslovenská, juhoslovenská a juhovýchodoslovenská semenárska oblasť,

2. mimo areálu jeho prirodzeného rozšírenia, ktorou je východoslovenská, stredoslovenská a severoslovenská semenárska oblasť.

(3) Pre ostatné dreviny uvedené v prílohe č. 1 sa na základe geologických a klimatických podobností vymedzuje semenárska oblasť

a) tatranská,

b) karpatsko-podtatranská,

c) stredoslovenská,

d) beskydská a

e) juhoslovenská.

(4) Grafické zobrazenie, číselné označenie a opis semenárskych oblastí sú uvedené v prílohách č. 2 až 8.

§ 3

Prenos reprodukčného materiálu

(1) Na účely výškového prenosu reprodukčného materiálu sa vymedzujú tieto výškové zóny:

a) do 200 m n. m.

b) od 201 do 400 m n. m.,

c) od 401 do 600 m n. m.,

d) od 601 do 800 m n. m.,

e) od 801 do 1 000 m n. m.,

f) od 1001 do 1 200 m n. m.,

g) od 1201 do 1 400 m n. m.,

h) nad 1401 m n. m.

(2) Reprodukčný materiál možno vertikálne prenášať len do prvej najbližšej výškovej zóny od výškovej zóny uznaného semenného zdroja.

(3) V areáli prirodzeného rozšírenia nemožno reprodukčný materiál medzi semenárskymi oblasťami prenášať horizontálne.

(4) Mimo areálu prirodzeného rozšírenia možno reprodukčný materiál medzi semenárskymi oblasťami prenášať horizontálne.

(5) Z areálu prirodzeného rozšírenia mimo areálu prirodzeného rozšírenia možno horizontálne prenášať tieto lesné dreviny:

a) smrek obyčajný (Picea abies KARST.)

1. z podtatranskej semenárskej oblasti do západoslovenskej semenárskej oblasti,

2. z kysucko-oravskej semenárskej oblasti do západoslovenskej semenárskej oblasti,

3. z rudohorskej semenárskej oblasti do juhovýchodoslovenskej semenárskej oblasti,

4. zo šarišsko-spišskej semenárskej oblasti do juhovýchodoslovenskej semenárskej oblasti,

b) jedľu bielu (Abies alba MILL.)

1. zo stredoslovenskej semenárskej oblasti do juhoslovenskej semenárskej oblasti,

2. z horehronsko-hnileckej semenárskej oblasti do juhoslovenskej semenárskej oblasti,

c) borovicu lesnú (Pinus sylvestris L.)

1. z hnileckej semenárskej oblasti do juhovýchodoslovenskej semenárskej oblasti,

2. zo šarišsko-spišskej semenárskej oblasti do juhovýchodoslovenskej semenárskej oblasti,

3. zo severozápadnej semenárskej oblasti do stredoslovenskej a juhovýchodoslovenskej semenárskej oblasti,

d) smrekovec opadavý (Larix decidua MILL.)

1. zo stredoslovenskej semenárskej oblasti do juhozápadoslovenskej semenárskej oblasti,

2. zo šarišsko-spišskej semenárskej oblasti do východoslovenskej semenárskej oblasti,

e) buk lesný (Fagus sylvatica L.)

1. zo stredoslovenskej semenárskej oblasti do juhoslovenskej semenárskej oblasti,

2. z východoslovenskej semenárskej oblasti do juhoslovenskej semenárskej oblasti,

f) dub zimný (Quercus petraea LIEBL.)
zo stredoslovenskej semenárskej oblasti do severoslovenskej semenárskej oblasti.

(6) Predmetom kontroly3) je horizontálny prenos reprodukčného materiálu duba letného (Quercus robur L.) a ostatných lesných drevín uvedených v prílohe č. 1.

§ 4

Semenné zdroje

(1) Semenným zdrojom sú stromy, lesné porasty a účelovo založené lesné kultúry uznané okresným úradom4) na zber semien a semennej suroviny.

(2) Semennou surovinou je presne určená časť rastliny obsahujúca semeno, ktoré je technicky neupravené.

(3) Semennými zdrojmi na získavanie reprodukčného materiálu sú

a) výberové stromy,

b) semenné sady,

c) semenné porasty,

d) uznané porasty,

e) génové základne.

(4) Podľa stupňa informovanosti o pôvode, selekcii alebo testovaní sa semenné zdroje členia na tieto kategórie:

a) identifikovaný zdroj, ktorým je porast,

b) selektovaný zdroj, ktorým je uznaný porast a génová základňa,

c) kvalifikovaný zdroj, ktorým je výberový strom a semenný sad,

d) testovaný zdroj, ktorým je zdroj uvedený v odseku 1 po overení jeho genetických vlastností.

§ 5

Výberové stromy

(1) Za výberové stromy sa uznávajú fenotypovo najkvalitnejšie jedince, ktorých kvalita, drevná produkcia, odolnosť alebo iné dôležité vlastnosti sú podstatne lepšie, ako sú stromy toho istého druhu a veku na rovnakom stanovišti.

(2) Návrh na uznanie výberových stromov vypracúva odborný lesný hospodár,5) ktorý v lesných porastoch vyhľadáva a predbežne označuje výberové stromy; podľa výsledku vypracúva návrh podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9 a zasiela ho lesníckemu ústavu.

(3) Lesnícky ústav6) schvaľuje návrh na uznanie výberových stromov podľa odseku 2, vykonáva opis fenotypových znakov, prideľuje im evidenčný kód semenného zdroja a vyhotovuje uznávacie listy podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10. O uznaní výberových stromov rozhoduje okresný úrad.7) Evidenčný kód obsahuje znaky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11.

(4) Výberové stromy možno ťažiť len mimo ochrannej lehoty.8)

§ 6

Semenný sad a semenný porast

(1) Semenný sad sa zriaďuje najmä na produkciu semena známej alebo predpokladanej genetickej hodnoty.

(2) Semenný porast sa zriaďuje umelou alebo prirodzenou obnovou s cieľom zachovať a reprodukovať najcennejšie čiastkové populácie lesných drevín.

(3) Semenný sad a semenný porast sa zriaďujú podľa schváleného projektu.6) Vzor uznávacieho listu je uvedený v prílohách č. 12 a 13. O zriadení semenného sadu a semenného porastu rozhoduje okresný úrad.7)

(4) Obhospodarovanie semenného sadu a semenného porastu sa vykonáva podľa schváleného projektu. Pri obnove lesného hospodárskeho plánu sa projekt premietne do lesného hospodárskeho plánu.

§ 7

Uznané porasty

(1) Uznané porasty sú najkvalitnejšie porasty lesnej dreviny, ktoré slúžia na zber semena, a sú výsledkom predchádzajúcej hromadnej selekcie vyjadrenej fenotypovou hodnotou v lesnom hospodárskom pláne.

(2) Fenotypová hodnota je komplexné číselné vyjadrenie kvality koruny, tvárnosti kmeňa a produkčnej schopnosti dreviny v lesnom hospodárstve.

(3) Lesné porasty sa členia na fenotypové kategórie A, B, C a D. Za uznané porasty môžno uznať len lesné porasty zaradené do fenotypovej kategórie A a B.

(4) Fenotypové kategórie porastov sú kategórie, do ktorých sa lesné porasty zatrieďujú na základe fenotypovej hodnoty.

(5) Lesné porasty rovnakej fenotypovej kategórie možno zlučovať do jedného semenného zdroja, ak ide o rovnakú drevinu, semenársku oblasť a výškovú zónu.

(6) Zoznam uznaných lesných porastov s ich aktuálnou výmerou zasiela odborný lesný hospodár pred vypracovaním predbežnej správy9) vyhotovovateľovi lesného hospodárskeho plánu. V rámci základnej pochôdzky10) sa posudzujú zmeny, ktoré nastali vo výmere uznaných lesných porastov.

(7) Zoznam lesných porastov zaradených do fenotypovej kategórie A a B vyhotovuje na základe výsledkov vykonanej fenotypovej kategorizácie vyhotovovateľ lesného hospodárskeho plánu a zasiela ho odbornému lesnému hospodárovi. Vzor vyhotovenia a zoznam lesných porastov je uvedený v prílohe č. 14.

(8) Návrh na uznanie lesných porastov vypracúva odborný lesný hospodár a zasiela ho lesníckemu ústavu v prvom roku vyhotovovania lesného hospodárskeho plánu podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 15. Návrh na uznanie lesných porastov sa vypracúva obdobným spôsobom aj vtedy, ak ide o lesné dreviny, pre ktoré sa fenotypová kategorizácia nevykonáva.

(9) Lesnícky ústav posudzuje predložený návrh podľa odseku 8, prideľuje navrhovaným lesným porastom evidenčný kód semenného zdroja a vyhotovuje uznávacie listy podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 16, ktoré zasiela okresnému úradu na rozhodnutie o ich uznaní.

(10) Odborný lesný hospodár môže podať návrh na uznanie lesných porastov aj v priebehu platnosti lesného hospodárskeho plánu. Ak uznaním lesného porastu na zber semena vznikne potreba zmeniť hospodárske opatrenia, odborný lesný hospodár požiada krajský úrad11) o zmenu lesného hospodárskeho plánu.

(11) V uznaných lesných porastoch kategórie A možno pri ich obnove uplatniť len hospodársky spôsob podrastový alebo hospodársky spôsob výberkový.12)

(12) Obnovené ťažby v uznaných lesných porastoch sa prednostne vykonávajú v roku plnej úrody semena a v čase jeho zrelosti.

§ 8

Génové základne

(1) Génová základňa je komplex lesných porastov rôznej vekovej štruktúry obhospodarovaný na účely zachovania genofondu drevín, pre ktoré bola zriadená.

(2) Vytvorenie génovej základne a hospodárske opatrenia na jej obhospodarovanie so súhlasom vlastníka lesa schvaľuje lesnícky ústav6) a vyhotovuje uznávací list podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 17. O zriadení génovej základne rozhoduje okresný úrad.7)

(3) Hospodárska činnosť v génovej základni je zameraná na dosiahnutie prirodzenej obnovy dreviny, pre ktorú bola zriadená. Ak sa nedosiahne prirodzená obnova dreviny, použije sa umelá obnova reprodukčným materiálom z tejto génovej základne.

(4) Vyhotovovateľ lesného hospodárskeho plánu zapracúva pri jeho obnove zásady hospodárenia uvedené v uznávacom liste do hospodárskych opatrení. Ak vytvorením génovej základne v období platnosti lesného hospodárskeho plánu vznikne v jej porastoch potreba zmien hospodárskych opatrení, odborný lesný hospodár požiada krajský úrad11) o jeho zmenu.

§ 9

Evidencia semenných zdrojov, ich označovanie v teréne a v lesníckych mapách

(1) Okresný úrad13) vedie evidenciu semenných zdrojov v rámci územnej pôsobnosti okresného úradu. Vlastníci alebo užívatelia lesov vedú evidenciu vlastných semenných zdrojov.14)

(2) Zmeny v uznaných semenných zdrojoch podľa stavu k 31. decembru kalendárneho roka vlastník alebo užívateľ semenného zdroja15) oznamuje lesníckemu ústavu, ktorý ich po overení oznamuje okresnému úradu.

(3) Výberový strom sa v teréne označuje číslom stromu podľa uznávacieho listu žltou farbou. Číslo na výberovom strome sa umiestňuje vo výške d1,3 m na mieste viditeľnom z najbližšej komunikácie. Od tohto čísla sa po obvode kmeňa vyznačujú žltou farbou dva pruhy o šírke 5 cm a s medzerou medzi pruhmi o šírke 15 cm.

(4) Uznaný lesný porast kategórie A sa v teréne označuje jedným pruhom zelenej farby po celom obvode kmeňa o šírke 5 cm vo výške d1,3 m na okrajových stromoch porastu tak, aby bol viditeľný od stromu k stromu.

(5) Uznaný lesný porast kategórie B sa v teréne označuje znakom „X“ zelenej farby na okrajových stromoch lesného porastu tak, aby bol viditeľný od stromu k stromu.

(6) Zdroje reprodukčného materiálu vyznačujú užívatelia lesov v teréne v určenej lehote.16)

(7) V lesníckych mapách sa jednotlivé zdroje reprodukčného materiálu označujú týmito značkami:

a) výberové stromy obr.1,
b) uznané lesné porasty kategórie A obr.2,
c) uznané lesné porasty kategórie Bobr.3,
d) semenné porasty obr.4,
e) lesné porasty v génovej základniobr.5,
d) semenné sady obr.6.

§ 10

Zber semien a semennej suroviny

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zberá semená a semenné suroviny, písomne ohlasuje lesníckemu ústavu predpokladaný začiatok zberu, miesto zberu, užívateľa semenného zdroja a miesto zberne.

(2) Pred začiatkom zberu semien a semennej suroviny z identifikovaného semenného zdroja požiada užívateľ zdroja lesnícky ústav o pridelenie evidenčného kódu.

(3) Po skončení zberu semien a semennej suroviny užívateľ semenného zdroja vyhotovuje list o pôvode semena alebo semennej suroviny podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 18; originál listu si ponecháva užívateľ zdroja, prvú kópiu zasiela lesníckemu ústavu a druhú kópiu zasiela spracovateľovi semien alebo semennej suroviny.

§ 11

Pestovanie lesných drevín zo semien, odrezkov a sadeníc

Na umelú obnovu lesných porastov a zalesňovanie pozemkov vyhlásených za lesné pozemky možno používať len semená, odrezky a sadenice získané alebo vypestované z uznaných semenných zdrojov, ak boli zaregistrované podľa § 14 a 15.

§ 12

Evidencia reprodukčného materiálu

(1) Evidenciu reprodukčného materiálu vedie spracovateľ, pestovateľ a obchodník s ním.17)

(2) Evidencia reprodukčného materiálu obsahuje

a) list o pôvode,

b) doklad o nadobudnutí semena alebo semennej suroviny, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19,

c) sprievodný list sadeníc, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20,

d) grafickú evidenciu s vyznačením evidenčného kódu a množstva pre každý vysadený záhon.

(3) Evidenciu reprodukčného materiálu vedie

a) spracovateľ podľa odseku 2 písm. a) a b),

b) pestovateľ podľa odseku 2 písm. a) až d),

c) obchodník podľa odseku 2 písm. b) a c).

§ 13

Nakladanie s reprodukčným materiálom

(1) Semená a semenná surovina sa pri zbere, spracúvaní, skladovaní a preprave uskladňujú oddelene podľa uznaných semenných zdrojov s označením, ktoré obsahuje

a) názov v štátnom jazyku a vedecký názov dreviny,

b) evidenčný kód,

c) miesto zberu,

d) rok zberu,

e) údaje o hmotnosti,

f) údaje o vlastníkovi semena alebo semennej suroviny.

(2) Zmiešanie semena, ktoré možno z hľadiska jeho genetických a fyziologických vlastností považovať za rovnocenné, môže na žiadosť vlastníka povoliť lesnícky ústav, ak ide o

a) rôzne uznané semenné zdroje z rovnakej semenárskej oblasti, z rovnakej výškovej zóny a rovnakej kategórie,

b) rôzne roky zberu z jedného uznaného semenného zdroja.

(3) Odrezky alebo sadenice sa pri pestovaní, skladovaní a preprave udržiavajú oddelene podľa uznaných semenných zdrojov s označením, ktoré obsahuje

a) názov v štátnom jazyku a vedecký názov dreviny,

b) evidenčný kód,

c) miesto zberu semena alebo odrezkov,

d) vek,

e) údaje o množstve,

f) údaje o vlastníkovi odrezkov alebo sadeníc.

§ 14

Registrácia semena

(1) Registráciu semena vykonáva lesnícky ústav18) do 15 dní po spracovaní semennej suroviny. Hlásenie o skladovanom množstve semena alebo semennej suroviny sa podáva lesníckemu ústavu podľa stavu k 30. júnu kalendárneho roka a k 31. decembru kalendárneho roka do 15 dní od uvedených termínov; vzor je uvedený v prílohe č. 21.

(2) Lesnícky ústav zaregistruje semená, ak pochádzajú zo semenných zdrojov podľa § 4 a ich zber bol vykonaný podľa § 10.

§ 15

Registrácia sadeníc

(1) Registráciu sadeníc vykonáva lesnícky ústav18) na žiadosť ich pestovateľa podanú do 15. septembra kalendárneho roka; vzor je uvedený v prílohe č. 22.

(2) Registrácia sadeníc sa vykonáva, ak

a) boli vypestované z registrovaného semena,

b) pestovali sa oddelene a boli náležite označené podľa § 13,

c) rastliny sú zdravé a normálne vyvinuté.

(3) Pri obnove lesných porastov a zalesňovaní pozemkov vyhlásených za lesné pozemky odborný lesný hospodár eviduje použitý reprodukčný materiál na karte pôvodu porastu. Vzor karty pôvodu porastu je uvedený v prílohe č. 23. Ak je lesná hospodárska evidencia vedená v elektronickej forme,19) možno kartu pôvodu porastu viesť v tejto forme.

§ 16

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

(1) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na zber plodov a semien alebo semennej suroviny, ich lúštenie, skladovanie, produkciu sadeníc alebo na obchodovanie so semenami a sadenicami na účely podnikania predkladá fyzická osoba a právnická osoba ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka; vzor je uvedený v prílohách č. 24 a 25.

(2) Overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie niektorej činnosti uvedenej v odseku 1 vykonáva trojčlenná komisia, ktorú vymenúva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky; predsedom komisie je zamestnanec ministerstva.

(3) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva ministerstvo;20) vzor je uvedený v prílohách č. 26 a 27. Evidenciu osvedčení o odbornej spôsobilosti vedie lesnícky ústav. V evidencii sa zaznamenávajú aj výsledky z jeho kontrolnej činnosti a dozornej činnosti zistené orgánmi štátnej správy.21)

(4) Ak sa zmenia údaje v osvedčení, treba vydať nové osvedčenie.

§ 17

Osvedčenie na zalesňovanie reprodukčným materiálom z dovozu

(1) Osvedčenie na zalesňovanie lesných pozemkov semenami a sadenicami dovezenými zo zahraničia vydáva lesnícky ústav;22) vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 28.

(2) Žiadosť o vydanie osvedčenia podľa odseku 1 obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 28.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18

(1) Osvedčenia o odbornej spôsobilosti a povolenia na výrobu sadeníc vydané pred 1. marcom 2001 platia do 30. septembra 2001.

(2) Označovanie a evidovanie sadeníc vykonané pred 1. marcom 2001 možno používať do 28. februára 2006.

§ 19

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 7/1978 Zb. o uznávaní lesných porastov a stromov na pestovanie a zber lesných semien a odrezkov.

§ 20

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2001.


Pavel Koncoš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

Zoznam lesných drevín, ich číselných kódov a skratiek

Číselný kód Skratka Názov Latinský názov
01 SM smrek obyčajný Picea abies, syn. Picea excelsa
02 SP smrek pichľavý Picea pungens
03 JD jedľa biela Abies alba
04 JO jedľa obrovská Abies grandis
05 BO borovica lesná (sosna) Pinus sylvestris
06 BC borovica čierna Pinus nigra
07 BB borovica barinná Pinus uncinata
08 BS borovica Banksova Pinus banksiana
09 KS borovica horská (kosodrevina) Pinus mugo, ssp. Mughus
10 VJ borovica hladká (vejmutovka) Pinus strobus
11 DG duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
12 LB borovica limbová Pinus cembra
13 SC smrekovec opadavý Larix decidua
14 SJ smrekovec japonský Larix leptolepis
15 TX tis obyčajný Taxus baccata
20 DB dub zimný, dub letný Quercus petraea, Quercus robur
21 DC dub červený Quercus rubra
22 DP dub plstnatý Quercus pubescens
23 DX dub močiarny Quercus palustris
24 DS dub letný slavónsky Quercus robur, ssp. slavonica
25 CR dub cerový (cer) Quercus cerris
26 BK buk lesný Fagus sylvatica
27 HB hrab obyčajný Carpinus betulus
28 JH javor horský Acer pseudoplatanus
29 JM javor mliečny Acer platanoides
30 JP javor poľný Acer campestre
31 JT javor tatársky Acer tataricum
32 JJ javorovec jaseňolistý Negundo aceroides, syn. Acer negundo
33 JS jaseň štíhly Fraxinus excelsior
34 JA jaseň americký Fraxinus americana
35 JK jaseň manový Fraxinus ornus
36 PJ pajaseň žliazkatý Ailanthus altissima
37 BH brest horský Ulmus montana, syn. Ulmus glabra
38 BP brest poľný (hrabolistý) Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia
39 VZ brest väzový Ulmus laevis
40 AG agát biely Robinia pseudoacacia
41 BR breza Betula sp.
42 JL jelša lepkavá Alnus glutinosa
43 JX jelša sivá Alnus incana
44 JZ jelša zelená Alnus viridis
45 VR vŕba Salix sp.
46 W vŕba hlavová (vŕškovaná) Salix sp.
47 LP lipa Tilia sp.
48 OS topoľ osikový (osika) Populus tremula
49 TS topoľ šľachtený (euro-americký) Populus x euroamericana
50 TD topoľ domáci Populus alba, Populus nigra
51 TI topoľ I 214 Populus x euroamericana (I 214)
52 TR topoľ Robusta Populus x euroamericana (Robusta)
53 CS čerešňa vtáčia Cerasus avium
54 MH čerešňa mahalebková (mahalebka) Cerasus mahaleb
55 JB jarabina vtáčia Sorbus aucuparia
56 MK jarabina mukyňová (mukyňa) Sorbus aria
57 BX jarabina brekyňová (brekyňa) Sorbus torminalis
58 OK jarabina oskorušová (oskoruša) Sorbus domestica
59 OC orech čierny Juglans nigra
60 OV orech vlašský Juglans regia
61 GJ gaštan jedlý Castanea sativa
62 GK pagaštan konský Aesculus hippocastanum
63 TP čremcha obyčajná (trpká) Padus avium, syn. Padus racemosa
64 PL platan Platanus sp.
65 HR hruška obyčajná Pyrus x pyraster
66 JN jabloň planá (plánka) Malus x sylvestris
67 OH orechovec hikória Carya sp.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

Smrek obyčajný Picea abies KARST.

Obrázok 02

Semenárské oblasti

1. Tatranská

2. Fatransko-podtatranská

3. Rudohorská

4. Šarišsko-spišská

5. Kysutsko-oravská

6. Západoslovesnká

7. Juhovýchodnoslovenská

V AREÁLI PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

1. Tatranská oblasť

Tatry 47 (Liptovské Tatry 47A, Roháče 47A, Liptovské kopy 47A, Vysoké Tatry 47A).

2. Fatransko-podtatranská oblasť

Tatry 47 (Belianske Tatry 47B, Široká 47B, Osobitá 47C, Sivý vrch 47D), Pieniny 41B, Podtatranská kotlina 43 (Liptovská kotlina 43A, Popradská kotlina 43B, Tatranské podhorie 43B), Nízke Tatry 46 (Salatíny 46A, Demänovské vrchy 46A, Ďumbier, Prašivá 46B, Kráľova hoľa 46C, Priehyba 46C, Predná hoľa 46D, Kozie chrbty 46E), Veľká Fatra 35, Chočské vrchy 35, Starohorské vrchy 35, Turčianska kotlina 26, Malá Fatra 34A, Žilinská kotlina 24, Súľovské vrchy 25B.

3. Rudohorská oblasť

Zvolenská kotlina 17 (Sliačska kotlina 17A, Zvolenská pahorkatina 17A, Slatinská kotlina 17A, Detvianska kotlina 17A, Rohy 17A, Bystrická vrchovina 17B, Bystrické podolie 17B, Ponická vrchovina 17B, Povraznícka brázda 17B), Poľana 37, Horehronské podolie 36 (Lopejská kotlina 36A, Bystrianske podhorie 36A, Heľpianske podolie 36B, Breznianska kotlina 36C), Veporské vrchy, Stolické vrchy 38, Spišsko-gemerský kras 39, Volovské vrchy 28A, Čierna Hora 28B.

4. Šarišsko-spišská oblasť

Hornádska kotlina 29, Branisko 40, Šarišská vrchovina 22 (Šarišské podolie 22A, Stráže 22A), Spišsko-šarišské medzihorie 22 (Ľubovnianska kotlina 22B, Ľubotínska pahorkatina 22B, Jakubianska brázda 22B, Hromovec 22B), Levočské vrchy 42A, Bachureň 42A, Spišská Magura 42B, Ždiarska brázda 42B, Ľubovnianska vrchovina 41A, Čergov 41A.

5. Kysucko-oravská oblasť

Skorušinské vrchy 45, Zuberská brázda 45, Oravská kotlina 44, Stredné Beskydy 33 (Oravské Beskydy 33A, Podbeskydská brázda 33A, Podbeskydská vrchovina 33A, Oravská Magura 33A, Kysucké Beskydy 33B, Kysucká vrchovina 33C, Oravská vrchovina 33D), Západné Beskydy 32, Javorníky 23.

MIMO AREÁLU PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

6. Západoslovenská oblasť

Záhorská nížina 1 (Borská nížina 1A, Chvojnická pahorkatina 1B, Dyjsko-moravská niva 1C, Dolnomoravská niva 1C), Malé Karpaty 13, Myjavská pahorkatina 14, Biele Karpaty 15, Považské podolie 16, Podunajská nížina 2 (Podunajská rovina 2A, Čenkovská niva 2A, Podunajská pahorkatina 2B, Nitrianska pahorkatina 2B, Trnavská pahorkatina 2B, Hronská pahorkatina 2B, Ipeľská pahorkatina 2B, Dolnovážska niva 2C, Nitrianska niva 2C, Žitavská niva 2C, Hronská niva 2C, Ipeľská niva 2C), Burda 3, Považský Inovec 5, Strážovské vrchy 25A, Hornonitrianska kotlina 6, Žiar 34B, Tríbeč 7, Štiavnické vrchy 27A, Javorie 27A, Pliešovská kotlina 27A, Pohronský Inovec 27A, Vtáčnik 27B, Kremnické vrchy 27B, Žiarska kotlina 8.

7. Juhovýchodoslovenská oblasť

Krupinská kotlina 9, Ostrožky 9, Juhoslovenská kotlina 10, Gemerská pahorkatina 10, Cerová vrchovina 11, Revúcka vrchovina 18, Rožňavská kotlina 18, Slovenský kras 19, Košická kotlina 12, Abovská pahorkatina 12, Slanské vrchy 20A, Zemplínske vrchy 20B, Východoslovenská nížina 4 (Východoslovenská rovina 4A, Východoslovenská pahorkatina 4B), Vihorlatské vrchy 30, Nízke Beskydy 21 (Bušov 21B, Ondavská vrchovina 21A, Laborecká vrchovina 21A, Beskydské predhorie 21A), Bukovské vrchy 31.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

Jedľa biela Abies alba MILL.

Obrázok 03

Semenárske oblasti

1. Tatranská

2. Severoslovenská

3. Stredoslovenská

4. Horehronsko-hnilecká

5. Východokaspatská

6. Juhoslovenská

V AREÁLI PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

1. Tatranská oblasť

Tatry 47 (Liptovské Tatry 47A, Roháče 47A, Liptovské kopy 47A, Vysoké Tatry 47A).

2. Severoslovenská oblasť

Tatry 47 (Belianske Tatry 47B, Široká 47B, Osobitá 47C, Sivý vrch 47D), Pieniny 41B, Podtatranská kotlina 43 (Liptovská kotlina 43A, Popradská kotlina 43B, Tatranské podhorie 43B), Nízke Tatry 46 (Salatíny 46A, Demänovské vrchy 46A, Ďumbier S 46Bb, Prašivá S 46Bb, Kráľova hoľa S 46Cb, Priehyba S 46Cb, Predná hoľa 46D, Kozie chrbty 46E), Chočské vrchy 35, Stredné Beskydy 33 (Oravské Beskydy 33A, Podbeskydská brázda 33A, Podbeskydská vrchovina 33A, Oravská Magura 33A, Kysucké Beskydy 33B, Kysucká vrchovina 33C, Oravská vrchovina 33D), Oravská kotlina 44, Skorušinské vrchy 45, Zuberská brázda 45, Západné Beskydy 32, Javorníky 23.

3. Stredoslovenská oblasť

Veľká Fatra 35, Starohorské vrchy 35, Žilinská kotlina 24, Strážovské vrchy 25A, Súľovské vrchy 25B, Malá Fatra 34A, Turčianska kotlina 26, Žiar 34B, Hornonitrianska kotlina 6, Vtáčnik 27B, Kremnické vrchy 27B, Žiarska kotlina 8, Štiavnické vrchy 27A, Javorie 27A, Pliešovská kotlina 27A, Pohronský Inovec 27A.

4. Horehronsko-hnilecká oblasť

Zvolenská kotlina 17 (Sliačska kotlina 17A, Zvolenská pahorkatina 17A, Slatinská kotlina 17A, Detvianska kotlina 17A, Rohy 17A, Bystrická vrchovina 17B, Bystrické podolie 17B, Ponická vrchovina 17B, Povraznícka brázda 17B), Poľana 37, Nízke Tatry 46 (Ďumbier J 46Ba, Prašivá J 46Ba, Kráľova hoľa J 46Ca, Priehyba J 46Ca), Horehronské podolie 36 (Lopejská kotlina 36A, Bystrianske podhorie 36A, Heľpianske podolie 36B, Breznianska kotlina 36C), Spišsko-gemerský kras 39, Veporské vrchy, Stolické vrchy 38, Volovské vrchy 28A, Revúcka vrchovina 18, Rožňavská kotlina 18.

5. Východokarpatská oblasť

Levočské vrchy 42A, Bachureň 42A, Spišská Magura 42B, Ždiarska brázda 42B, Hornádska kotlina 29, Branisko 40, Čierna Hora 28B, Šarišská vrchovina 22 (Šarišské podolie 22A, Stráže 22A), Spišsko-šarišské medzihorie 22 (Ľubovnianska kotlina, Ľubotínska pahorkatina 22B, Jakubianska brázda 22B, Hromovec 22B), Čergov 41A, Ľubovnianska vrchovina 41A, Nízke Beskydy 21 (Bušov 21B, Ondavská vrchovina 21A, Laborecká vrchovina 21A, Beskydské predhorie 21A), Bukovské vrchy 31.

MIMO AREÁLU PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

6. Juhoslovenská oblasť

Záhorská nížina 1 (Borská nížina 1A, Chvojnická pahorkatina 1B, Dyjsko-moravská niva 1C, Dolnomoravská niva 1C), Malé Karpaty 13, Myjavská pahorkatina 14, Biele Karpaty 15, Považské podolie 16, Podunajská nížina 2 (Podunajská rovina 2A, Čenkovská niva 2A, Podunajská pahorkatina 2B, Dolnovážska niva 2C, Nitrianska niva 2C, Žitavská niva 2C, Hronská niva 2C, Ipeľská niva 2C), Burda 3, Považský Inovec 5, Tríbeč 7, Krupinská kotlina 9, Ostrožky 9, Juhoslovenská kotlina 10, Gemerská pahorkatina 10, Cerová vrchovina 11, Slovenský kras 19, Košická kotlina 12, Abovská pahorkatina 12, Slanské vrchy 20A, Zemplínske vrchy 20B, Východoslovenská nížina 4 (Východoslovenská rovina 4A, Východoslovenská pahorkatina 4B), Vihorlatské vrchy 30.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

Borovica lesná Pinus sylvestris L.

Obrázok 04

Semenárske oblasti

1. Tatranská

2. Podtatranská

3. Hnilecká

4. Šarišsko-spišská

5. Severozápadná

6. Stredoslovenská

7. Záhorská

8. Juhovýchodoslovenská

V AREÁLI PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

1. Tatranská oblasť

Tatry 47 (Liptovské Tatry 47A, Roháče 47A, Liptovské kopy 47A, Vysoké Tatry 47A).

2. Podtatranská oblasť

Tatry 47 (Belianske Tatry 47B, Široká 47B, Osobitá 47C, Sivý vrch 47D), Pieniny 41B, Podtatranská kotlina 43 (Liptovská kotlina 43A, Popradská kotlina 43B, Tatranské podhorie 43B), Nízke Tatry 46 (Salatíny 46A, Demänovské vrchy 46A, Kráľova hoľa 46C, Priehyba 46C, Predná hoľa 46D, Kozie chrbty 46E), Spišsko-gemerský kras 39, Veľká Fatra 35, Starohorské vrchy 35, Chočské vrchy 35, Turčianska kotlina 26, Malá Fatra 34A, Žiar 34B.

3. Hnilecká oblasť

Volovské vrchy 28A, Čierna hora 28B.

4. Šarišsko-spišská oblasť

Hornádska kotlina 29, Branisko 40, Šarišská vrchovina 22 (Šarišské podolie 22A, Stráže 22A), Spišsko-šarišské medzihorie 22 (Ľubovnianska kotlina 22B, Ľubotínska pahorkatina 22B, Jakubianska brázda 22B, Hromovec 22B), Levočské vrchy 42A, Bachureň 42A, Spišská Magura 42B, Ždiarska brázda 42B, Ľubovnianska vrchovina 41A, Čergov 41A.

5. Severozápadná oblasť

Skorušinské vrchy 45, Zuberská brázda 45, Oravská kotlina 44, Stredné Beskydy 33 (Oravské Beskydy 33A, Podbeskydská brázda 33A, Podbeskydská vrchovina 33A, Oravská Magura 33A, Kysucké Beskydy 33B, Kysucká vrchovina 33C, Oravská vrchovina 33D), Západné Beskydy 32, Javorníky 23, Žilinská kotlina 24, Strážovské vrchy 25A, Súľovské vrchy 25B, Biele Karpaty 15, Považské podolie 16, Myjavská pahorkatina 14, Považský Inovec 5.

7. Záhorská oblasť

Záhorská nížina 1 (Borská nížina 1A, Chvojnická pahorkatina 1B, Dyjsko-moravská niva 1C, Dolnomoravská niva 1C).

MIMO AREÁLU PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

6. Stredoslovenská oblasť

Hornonitrianska kotlina 6, Tríbeč 7, Žiarska kotlina 8, Štiavnické vrchy 27A, Javorie 27A, Pliešovská kotlina 27A, Pohronský Inovec 27A, Vtáčnik 27B, Kremnické vrchy 27B, Zvolenská kotlina 17 (Sliačska kotlina 17A, Zvolenská pahorkatina 17A, Slatinská kotlina 17A, Detvianska kotlina 17A, Rohy 17A, Bystrická vrchovina 17B, Bystrické podolie 17B, Ponická vrchovina 17B, Povraznícka brázda 17B), Poľana 37, Nízke Tatry 46 (Ďumbier, Prašivá 46B), Horehronské podolie 36 (Lopejská kotlina 36A, Bystrianske podhorie 36A, Heľpianske podolie 36B, Breznianska kotlina 36C), Veporské vrchy, Stolické vrchy 38, Revúcka vrchovina 18, Rožňavská kotlina 18.

8. Juhovýchodoslovenská oblasť

Malé Karpaty 13, Podunajská nížina 2 (Podunajská rovina 2A, Čenkovská niva 2A, Podunajská pahorkatina 2B, Hronská pahorkatina 2B, Ipeľská pahorkatina 2B, Nitrianska pahorkatina 2B, Trnavská pahorkatina 2B, Nitrianska niva 2C, Žitavská niva 2C, Hronská niva 2C, Ipeľská niva 2C, Dolnovážska niva 2C), Burda 3, Krupinská kotlina 9, Ostrožky 9, Juhoslovenská kotlina 10, Gemerská pahorkatina 10, Cerová vrchovina 11, Slovenský kras 19, Košická kotlina 12, Abovská pahorkatina 12, Slanské vrchy 20A, Zemplínske vrchy 20B, Východoslovenská nížina 4 (Východoslovenská rovina 4A, Východoslovenská pahorkatina 4B), Vihorlatské vrchy 30, Nízke Beskydy 21 (Bušov 21B, Ondavská vrchovina 21A, Laborecká vrchovina 21A, Beskydské predhorie 21A), Bukovské vrchy 31.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

Smrekovec opadavý Larix decidua MILL.

Obrázok 05

Semenárske oblasti

1. Tatranská

2. Stredoslovenská

3. Šarišsko-spišská

4. Oravská

5. Juhozápadoslovenská

6. Východoslovenská

V AREÁLI PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

1. Tatranská oblasť

Tatry 47 (Liptovské Tatry 47A, Roháče 47A, Liptovské kopy 47A, Vysoké Tatry 47A).

2. Stredoslovenská oblasť

Tatry 47 (Belianske Tatry 47B, Široká 47B, Osobitá 47C, Sivý vrch 47D), Pieniny 41B, Podtatranská kotlina 43 (Liptovská kotlina 43A, Popradská kotlina 43B, Tatranské podhorie 43B), Nízke Tatry 46 (Salatíny 46A, Demänovské vrchy 46A, Ďumbier, Prašivá 46B (Ďumbier, Prašivá, juh 46Ba, Ďumbier, Prašivá, sever 46Bb), Kráľova hoľa 46C, Priehyba 46C, Predná hoľa 46D, Kozie chrbty 46E), Veľká Fatra 35, Starohorské vrchy 35, Chočské vrchy 35, Turčianska kotlina 26, Malá Fatra 34A, Spišsko-gemerský kras 39, Volovské vrchy 28A.

3. Šarišsko-spišská oblasť

Hornádska kotlina 29, Branisko 40, Šarišská vrchovina 22 (Šarišské podolie 22A, Stráže 22A), Spišsko-šarišské medzihorie 22 (Ľubovnianska kotlina 22B, Ľubotínska pahorkatina 22B, Jakubianska brázda 22B, Hromovec 22B), Levočské vrchy 42A, Bachureň 42A, Spišská Magura 42B, Ždiarska brázda 42B, Ľubovnianska vrchovina 41A.

4. Oravská oblasť

Skorušinské vrchy 45, Zuberská brázda 45, Oravská kotlina 44, Stredné Beskydy 33 (Oravské Beskydy 33A, Podbeskydská brázda 33A, Podbeskydská vrchovina 33A, Oravská Magura 33A, Kysucké Beskydy 33B, Kysucká vrchovina 33C, Oravská vrchovina 33D).

MIMO AREÁLU PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

5. Juhozápadoslovenská oblasť

Západné Beskydy 32, Javorníky 23, Žilinská kotlina 24, Strážovské vrchy 25A, Súľovské vrchy 25B, Považské podolie 16, Biele Karpaty 15, Myjavská pahorkatina 14, Malé Karpaty 13, Žiar 34B, Považský Inovec 5, Hornonitrianska kotlina 6, Tríbeč 7, Žiarska kotlina 8, Štiavnické vrchy 27A, Javorie 27A, Pliešovská kotlina 27A, Pohronský Inovec 27A, Vtáčnik 27B, Kremnické vrchy 27B, Zvolenská kotlina 17 (Sliačska kotlina 17A, Zvolenská pahorkatina 17A, Slatinská kotlina 17A, Detvianska kotlina 17A, Rohy 17A, Bystrická vrchovina 17B, Bystrické podolie 17B, Ponická vrchovina 17B, Povraznícka brázda 17B), Poľana 37, Veporské vrchy, Stolické vrchy 38, Horehronské podolie 36 (Lopejská kotlina 36A, Bystrianske podhorie 36A, Heľpianske podolie 36B, Breznianska kotlina 36C), Revúcka vrchovina 18, Rožňavská kotlina 18, Slovenský kras 19, Juhoslovenská kotlina 10, Gemerská pahorkatina 10, Krupinská kotlina 9, Ostrožky 9, Cerová vrchovina 11, Podunajská nížina 2 (Podunajská rovina 2A, Čenkovská niva 2A, Podunajská pahorkatina 2B, Nitrianska niva 2C, Žitavská niva 2C, Hronská niva 2C, Ipeľská niva 2C), Burda 3, Záhorská nížina 1 (Borská nížina 1A, Chvojnická pahorkatina 1B, Dyjsko-moravská niva 1C, Dolnomoravská niva 1C).

6. Východoslovenská oblasť

Čergov 41A, Nízke Beskydy 21 (Bušov 21B, Ondavská vrchovina 21A, Laborecká vrchovina 21A, Beskydské predhorie 21A), Bukovské vrchy 31, Vihorlatské vrchy 30, Východoslovenská nížina 4 (Východoslovenská rovina 4A, Východoslovenská pahorkatina 4B), Slanské vrchy 20A, Zemplínske vrchy 20B, Košická kotlina 12, Abovská pahorkatina 12, Čierna hora 28B.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

Buk lesný Fagus sylvatica L.

Obrázok 06

Semenárske oblasti

1. Podtatranská

2. Východoslovenská

3. Stredoslovenská

4. Tatranská

5. Juhoslovenská

V AREÁLI PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

1. Podtatranská oblasť

Tatry 47 (Belianske Tatry 47B, Široká 47B, Osobitá 47C, Sivý vrch 47D), Podtatranská kotlina 43 (Liptovská kotlina 43A, Popradská kotlina 43B, Tatranské podhorie 43B), Hornádska kotlina 29, Čierna hora 28B, Branisko 40, Nízke Tatry 46 (Salatíny 46A, Demänovské vrchy 46A, Ďumbier, Prašivá 46B, Kráľova hoľa 46C, Priehyba 46C, Predná hoľa 46D, Kozie chrbty 46E), Spišsko-gemerský kras 39, Horehronské podolie 36 (Lopejská kotlina 36A, Bystrianske podhorie 36A, Heľpianske podolie 36B, Breznianska kotlina 36C), Veporské vrchy, Stolické vrchy 38 (Veporské vrchy, Stolické vrchy, sever 38b okrem Stolice 38b), Veľká Fatra 35, Chočské vrchy 35, Starohorské vrchy 35, Skorušinské vrchy 45, Zuberská brázda 45, Oravská kotlina 44, Stredné Beskydy 33 (Oravské Beskydy 33A, Podbeskydská brázda 33A, Podbeskydská vrchovina 33A, Oravská Magura 33A, Kysucké Beskydy 33B, Kysucká vrchovina 33C, Oravská vrchovina 33D), Západné Beskydy 32.

2. Východoslovenská oblasť

Šarišská vrchovina 22 (Šarišské podolie 22A, Stráže 22A), Spišsko-šarišské medzihorie 22 (Ľubovnianska kotlina 22B, Ľubotínska pahorkatina 22B, Jakubianska brázda 22B, Hromovec 22B), Ľubovnianska vrchovina 41A, Čergov 41A, Pieniny 41B, Levočské vrchy 42A, Bachureň 42A, Spišská Magura 42B, Ždiarska brázda 42B, Nízke Beskydy 21 (Bušov 21B, Ondavská vrchovina 21A, Laborecká vrchovina 21A, Beskydské predhorie 21A), Bukovské vrchy 31, Vihorlatské vrchy 30, Východoslovenská nížina 4 (Východoslovenská rovina 4A, Východoslovenská pahorkatina 4B), Slanské vrchy 20A, Zemplínske vrchy 20B, Košická kotlina 12, Abovská pahorkatina 12.

3. Stredoslovenská oblasť

Javorníky 23, Žilinská kotlina 24, Strážovské vrchy 25A, Súľovské vrchy 25B, Považské podolie 16, Biele Karpaty 15, Malá Fatra 34A, Turčianska kotlina 26, Žiar 34B, Považský Inovec 5, Hornonitrianska kotlina 6, Tríbeč 7, Žiarska kotlina 8, Štiavnické vrchy 27A, Javorie 27A, Pliešovská kotlina 27A, Pohronský Inovec 27A, Vtáčnik 27B, Kremnické vrchy 27B, Zvolenská kotlina 17 (Sliačska kotlina 17A, Zvolenská pahorkatina 17A, Slatinská kotlina 17A, Detvianska kotlina 17A, Rohy 17A, Bystrická vrchovina 17B, Bystrické podolie 17B, Ponická vrchovina 17B, Povraznícka brázda 17B), Poľana 37, Veporské vrchy, Stolické vrchy 38 (Veporské vrchy, Stolické vrchy, juh 38a, Stolica 38b), Revúcka vrchovina 18, Rožňavská kotlina 18, Krupinská kotlina 9, Ostrožky 9, Volovské vrchy 28A, Malé Karpaty 13, Myjavská pahorkatina 14.

MIMO AREÁLU PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

4. Tatranská oblasť

Tatry 47 (Liptovské Tatry 47A, Roháče 47A, Liptovské kopy 47A, Vysoké Tatry).

5. Juhoslovenská oblasť

Slovenský kras 19, Juhoslovenská kotlina 10, Gemerská pahorkatina 10, Cerová vrchovina 11, Podunajská nížina 2 (Podunajská rovina 2A, Čenkovská niva 2A, Podunajská pahorkatina 2B, Dolnovážska niva 2C, Nitrianska niva 2C, Žitavská niva 2C, Hronská niva 2C, Ipeľská niva 2C), Burda 3, Záhorská nížina 1 (Borská nížina 1A, Chvojnická pahorkatina 1B, Dyjsko-moravská niva 1C, Dolnomoravská niva 1C).

Príloha č. 7 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

Dub zimný Quercus petraea LIEBL.
Dub letný Quercus robur L.

Obrázok 07

Dub zimný

1. Severoslovenská

2. Východoslovenská

3. Stredoslovenská

Dub letný

4. Západoslovenská

5. Juhovýchodoslovenská

Spoločná oblasť

6. Juhoslovenská

Dub zimný Quercus petraea MATT./LIEBL.

V AREÁLI PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

2. Východoslovenská oblasť

Slanské vrchy 20A, Zemplínske vrchy 20B, Východoslovenská nížina 4 (Východoslovenská pahorkatina 4B), Vihorlatské vrchy 30, Nízke Beskydy 21 (Bušov 21B, Ondavská vrchovina 21A, Laborecká vrchovina 21A, Beskydské predhorie 21A), Bukovské vrchy 31, Čergov 41A.

3. Stredoslovenská oblasť

Malé Karpaty 13, Myjavská pahorkatina 14, Biele Karpaty 15, Považské podolie 16, Súľovské vrchy 25B, Žilinská kotlina 24, Strážovské vrchy 25A, Považský Inovec 5, Podunajská pahorkatina 2 (Nitrianska pahorkatina 2B, Trnavská pahorkatina 2B, Nitrianska niva 2C, Žitavská niva 2C, Dolnovážska niva 2C), Hornonitrianska kotlina 6, Tríbeč 7, Žiar 34B, Vtáčnik 27B, Kremnické vrchy 27B, Žiarska kotlina 8, Štiavnické vrchy 27A, Javorie 27A, Pliešovská kotlina 27A, Pohronský Inovec 27A, Zvolenská kotlina 17 (Sliačska kotlina 17A, Zvolenská pahorkatina 17A, Slatinská kotlina 17A, Detvianska kotlina 17A, Rohy 17A, Bystrická vrchovina 17B, Bystrické podolie 17B, Ponická vrchovina 17B, Povraznícka brázda 17B), Poľana 37, Krupinská kotlina 9, Ostrožky 9, Veporské vrchy, Stolické vrchy 38, (Veporské vrchy, Stolické vrchy, juh 38a, Stolica 38b), Revúcka vrchovina 18, Rožňavská kotlina 18.

6. Juhoslovenská oblasť

Juhoslovenská kotlina 10, Gemerská pahorkatina 10, Cerová vrchovina 11, Slovenský kras 19, Košická kotlina 12, Abovská pahorkatina 12.

MIMO AREÁLU PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

1. Severoslovenská oblasť

Tatry 47 (Liptovské Tatry 47A, Roháče 47A, Liptovské kopy 47A, Vysoké Tatry 47A, Belianske Tatry 47B, Široká 47B, Osobitá 47C, Sivý vrch 47D), Pieniny 41B, Podtatranská kotlina 43 (Liptovská kotlina 43A, Popradská kotlina 43B, Tatranské podhorie 43B), Levočské vrchy 42A, Bachureň 42A, Spišská Magura 42B, Ždiarska brázda 42B, Ľubovnianska vrchovina 41A, Spišskošarišské medzihorie 22 (Ľubovnianska kotlina 22B, Ľubotínska pahorkatina 22B, Jakubianska brázda 22B, Hromovec 22B), Šarišská vrchovina 22 (Šarišské podolie 22A, Stráže 22A), Hornádska kotlina 29, Branisko 40, Volovské vrchy 28A, Čierna hora 28B, Nízke Tatry 46 (Salatíny 46A, Demänovské vrchy 46A, Kráľova hoľa 46C, Priehyba 46C, Predná hoľa 46D, Kozie chrbty 46E), Spišsko-gemerský kras 39, Horehronské podolie 36 (Lopejská kotlina 36A, Bystrianske podhorie 36A, Breznianska kotlina 36C), Veporské vrchy, Stolické vrchy 38 (Veporské vrchy, Stolické vrchy, sever 38b okrem Stolice 38b), Veľká Fatra 35, Starohorské vrchy 35, Chočské vrchy 35, Turčianska kotlina 26, Malá Fatra 34A, Skorušinské vrchy 45, Zuberská brázda 45, Oravská kotlina 44, Stredné Beskydy 33 (Oravské Beskydy 33A, Podbeskydská brázda 33A, Podbeskydská vrchovina 33A, Oravská Magura 33A, Kysucké Beskydy 33B, Kysucká vrchovina 33C, Oravská vrchovina 33D), Západné Beskydy 32, Javorníky 23, Ďumbier, Prašivá 46B (Ďumbier, Prašivá, juh 46Ba, Ďumbier, Prašivá, sever 46Bb), Heľpianske podolie 36B.

4. Západoslovenská oblasť

Záhorská nížina 1 (Borská nížina 1A, Chvojnická pahorkatina 1B, Dyjsko-moravská niva 1C, Dolnomoravská niva 1C), Podunajská nížina 2 (Podunajská rovina 2A, Čenkovská niva 2A, Podunajská pahorkatina 2 (Hronská pahorkatina 2B, Ipeľská pahorkatina 2B, Hronská niva 2C, Ipeľská niva 2C), Burda 3.

5. Juhovýchodoslovenská oblasť

Východoslovenská nížina 4 (Východoslovenská rovina 4A).

Dub letný Quercus robur L.

V AREÁLI PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

4. Západoslovenská oblasť

Záhorská nížina 1 (Borská nížina 1A, Chvojnická pahorkatina 1B, Dyjsko-moravská niva 1C, Dolnomoravská niva 1C), Podunajská nížina 2 (Podunajská rovina 2A, Čenkovská niva 2A, Podunajská pahorkatina 2 (Hronská pahorkatina 2B, Ipeľská pahorkatina 2B, Hronská niva 2C, Ipeľská niva 2C), Burda 3.

5. Juhovýchodoslovenská oblasť

Východoslovenská nížina 4 (Východoslovenská rovina 4A).

6. Juhoslovenská oblasť

Juhoslovenská kotlina 10, Gemerská pahorkatina 10, Cerová vrchovina 11, Slovenský kras 19, Košická kotlina 12, Abovská pahorkatina 12.

MIMO AREÁLU PRIRODZENÉHO ROZŠÍRENIA

1. Severoslovenská oblasť

Tatry 47 (Liptovské Tatry 47A, Roháče 47A, Liptovské kopy 47A, Vysoké Tatry 47A, Belianske Tatry 47B, Široká 47B, Osobitá 47C, Sivý vrch 47D), Pieniny 41B, Podtatranská kotlina 43 (Liptovská kotlina 43A, Popradská kotlina 43B, Tatranské podhorie 43B), Levočské vrchy 42A, Bachureň 42A, Spišská Magura 42B, Ždiarska brázda 42B, Ľubovnianska vrchovina 41A, Spišskošarišské medzihorie 22 (Ľubovnianska kotlina 22B, Ľubotínska pahorkatina 22B, Jakubianska brázda 22B, Hromovec 22B), Šarišská vrchovina 22 (Šarišské podolie 22A, Stráže 22A), Hornádska kotlina 29, Branisko 40, Volovské vrchy 28A, Čierna hora 28B, Nízke Tatry 46 (Salatíny 46A, Demänovské vrchy 46A, Kráľova hoľa 46C, Priehyba 46C, Predná hoľa 46D, Kozie chrbty 46E), Spišsko-gemerský kras 39, Horehronské podolie 36 (Lopejská kotlina 36A, Bystrianske podhorie 36A, Breznianska kotlina 36C), Veporské vrchy, Stolické vrchy 38 (Veporské vrchy, Stolické vrchy, sever 38b okrem Stolice 38b), Veľká Fatra 35, Starohorské vrchy 35, Chočské vrchy 35, Turčianska kotlina 26, Malá Fatra 34A, Skorušinské vrchy 45, Zuberská brázda 45, Oravská kotlina 44, Stredné Beskydy 33 (Oravské Beskydy 33A, Podbeskydská brázda 33A, Podbeskydská vrchovina 33A, Oravská Magura 33A, Kysucké Beskydy 33B, Kysucká vrchovina 33C, Oravská vrchovina 33D), Západné Beskydy 32, Javorníky 23, Ďumbier, Prašivá 46B (Ďumbier, Prašivá, juh 46Ba, Ďumbier, Prašivá, sever 46Bb), Heľpianske podolie 36B.

2. Východoslovenská oblasť

Slanské vrchy 20A, Zemplínske vrchy 20B, Východoslovenská nížina 4 (Východoslovenská pahorkatina 4B), Vihorlatské vrchy 30, Nízke Beskydy 21 (Bušov 21B, Ondavská vrchovina 21A, Laborecká vrchovina 21A, Beskydské predhorie 21A), Bukovské vrchy 31, Čergov 41A.

3. Stredoslovenská oblasť

Malé Karpaty 13, Myjavská pahorkatina 14, Biele Karpaty 15, Považské podolie 16, Súľovské vrchy 25B, Žilinská kotlina 24, Strážovské vrchy 25A, Považský Inovec 5, Podunajská pahorkatina 2 (Nitrianska pahorkatina 2B, Trnavská pahorkatina 2B, Nitrianska niva 2C, Žitavská niva 2C, Dolnovážska niva 2C), Hornonitrianska kotlina 6, Tríbeč 7, Žiar 34B, Vtáčnik 27B, Kremnické vrchy 27B, Žiarska kotlina 8, Štiavnické vrchy 27A, Javorie 27A, Pliešovská kotlina 27A, Pohronský Inovec 27A, Zvolenská kotlina 17 (Sliačska kotlina 17A, Zvolenská pahorkatina 17A, Slatinská kotlina 17A, Detvianska kotlina 17A, Rohy 17A, Bystrická vrchovina 17B, Bystrické podolie 17B, Ponická vrchovina 17B, Povraznícka brázda 17B), Poľana 37, Krupinská kotlina 9, Ostrožky 9, Veporské vrchy, Stolické vrchy 38 (Veporské vrchy, Stolické vrchy, juh 38a, Stolica 38b), Revúcka vrchovina 18, Rožňavská kotlina 18.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

Semenárske oblasti pre ostatné dreviny

Obrázok 08

Semenárske oblasti

1. Tatranská

2. Karpatsko-podtatranská

3. Stredoslovenská

4. Beskydská

5. Juhoslovenská

1. Tatranská oblasť

Tatry 47 (Liptovské Tatry 47A, Roháče 47A, Liptovské kopy 47A, Vysoké Tatry 47A).

2. Karpatsko-podtatranská oblasť

Malé Karpaty 13, Myjavská pahorkatina 14, Biele Karpaty 15, Považské podolie 16, Javorníky 23, Považský Inovec 5, Strážovské vrchy 25A, Súľovské vrchy 25B, Žilinská kotlina 24, Malá Fatra 34A, Žiar 34B, Hornonitrianska kotlina 6, Turčianska kotlina 26, Veľká Fatra 35, Chočské vrchy 35, Starohorské vrchy 35, Tatry 47 (Belianske Tatry 47B, Široká 47B, Sivý vrch 47D), Podtatranská kotlina 43 (Liptovská kotlina 43A, Popradská kotlina 43B, Tatranské podhorie 43B), Nízke Tatry 46 (Salatíny 46A, Demänovské vrchy 46A, Kozie chrbty 46E), Hornádska kotlina 29, Spišsko-gemerský kras 39, Branisko 40, Čierna hora 28B.

3. Stredoslovenská oblasť

Tríbeč 7, Žiarska kotlina 8, Štiavnické vrchy 27A, Javorie 27A, Pliešovská kotlina 27A, Pohronský Inovec 27A, Vtáčnik 27B, Kremnické vrchy 27B, Zvolenská kotlina 17 (Sliačska kotlina 17A, Zvolenská pahorkatina 17A, Slatinská kotlina 17A, Detvianska kotlina 17A, Rohy 17A, Bystrická vrchovina 17B, Bystrické podolie 17B, Ponická vrchovina 17B, Povraznícka brázda 17B), Poľana 37, Krupinská kotlina 9, Ostrožky 9, Košická kotlina 12, Abovská pahorkatina 12, Nízke Tatry 46 (Ďumbier, Prašivá 46B, Kráľova hoľa 46C, Priehyba 46C, Predná hoľa 46D), Horehronské podolie 36 (Lopejská kotlina 36A, Bystrianske podhorie 36A, Heľpianske podolie 36B, Breznianska kotlina 36C), Veporské vrchy, Stolické vrchy 38, Volovské vrchy 28A, Revúcka vrchovina 18, Rožňavská kotlina 18, Slovenský kras 19.

4. Beskydská oblasť

Západné Beskydy 32, Stredné Beskydy 33 (Oravské Beskydy 33A, Podbeskydská brázda 33A, Podbeskydská vrchovina 33A, Oravská Magura 33A, Kysucké Beskydy 33B, Kysucká vrchovina 33C, Oravská vrchovina 33D), Oravská kotlina 44, Skorušinské vrchy 45, Zuberská brázda 45, Tatry 47 (Osobitá 47C), Levočské vrchy 42A, Bachureň 42A, Spišská Magura 42B, Ždiarska brázda 42B, Šarišská vrchovina 22 (Šarišské podolie 22A, Stráže 22A), Spišskošarišské medzihorie 22 (Ľubovnianska kotlina 22B, Ľubotínska pahorkatina 22B, Jakubianska brázda 22B, Hromovec 22B), Ľubovnianska vrchovina 41A, Čergov 41A, Pieniny 41B, Nízke Beskydy 21 (Bušov 21B, Ondavská vrchovina 21A, Laborecká vrchovina 21A, Beskydské predhorie 21A), Bukovské vrchy 31, Vihorlatské vrchy 30, Slanské vrchy 20A.

5. Juhoslovenská oblasť

Záhorská nížina 1 (Borská nížina 1A, Chvojnická pahorkatina 1B, Dyjsko-moravská niva 1C, Dolnomoravská niva 1C), Podunajská nížina 2 (Podunajská rovina 2A, Čenkovská niva 2A, Podunajská pahorkatina 2B, Dolnovážska niva 2C, Nitrianska niva 2C, Žitavská niva 2C, Hronská niva 2C, Ipeľská niva 2C), Burda 3, Juhoslovenská kotlina 10, Gemerská pahorkatina 10, Východoslovenská nížina 4 (Východoslovenská rovina 4A, Východoslovenská pahorkatina 4B, Zemplínske vrchy 20B, Cerová vrchovina 11.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

NÁVRH NA UZNANIE VÝBEROVÝCH STROMOV

Vzor 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

UZNÁVACÍ LIST PRE VÝBEROVÝ STROM

Vzor 10

Príloha č. 11 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

Znaky evidenčného kódu semenného zdroja

Evidenčný kód pozostáva z 10 znakov,

napr. 03 5 2 4 LM 001

03číselný kód dreviny podľa prílohy č. 1
5číselné označenie zdroja
2číslo semenárskej oblasti podľa príloh č. 2 až 8.
4číselné označenie výškovej zóny
LMznačka okresu1)
001poradové číslo zdroja pridelené semenárskou kontrolou

Číselné označenie zdrojov:

ČísloZdroj
1semenný rad
2výberový strom
3semenný porast
4uznaný porast kategórie A
5uznaný porast kategórie B
6identifikovaný zdroj
7génová základňa

Číselné označenie výškovej zóny:

ČísloVýšková zóna
1do 200 m n. m.
2od 201 do 400 m n. m.
3od 401 do 600 m n. m.
4od 601 do 800 m n. m.
5od 801 do 1 000 m n. m.
6od 1 001 do 1 200 m n. m.
7od 1 201 do 1 400 m n. m.
8nad 1 401 m n. m.

Príloha č. 12 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

UZNÁVACÍ LIST semenného sadu

Vzor 12

Príloha č. 13 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

UZNÁVACÍ LIST semenného porastu

Vzor 13

Príloha č. 14 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

ZOZNAM LESNÝCH PORASTOV S FENOTYPOVOU KATEGORIZÁCIOU

Vzor 14

Príloha 15 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

NÁVRH NA UZNANIE LESNÝCH PORASTOV

Vzor 15

Príloha č. 16 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

UZNÁVACÍ LIST lesných porastov na zber semien

Vzor 16

Príloha č. 17 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

UZNÁVACÍ LIST génovej základne lesných drevín (GZ)

Vzor 17

Príloha č. 18 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

LIST O PÔVODE SEMENA ALEBO SEMENNEJ SUROVINY

Vzor 18

Príloha č. 19 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

DOKLAD O NADOBUDNUTÍ SEMENA ALEBO SEMENNEJ SUROVINY

Vzor 19

Príloha č. 20 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

SPRIEVODNÝ LIST SADENÍC

Vzor 20

Príloha č. 21 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU SEMENA

Vzor 21

Príloha č. 22 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU SADENÍC

Vzor 22

Príloha č. 23 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

KARTA PÔVODU PORASTU

Vzor 23

Príloha č. 24 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

ŽIADOSŤ o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu

Vzor 24

Príloha č. 25 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

ŽIADOSŤ o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu

Vzor 25

Príloha č. 26 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby

Vzor 26

Príloha č. 27 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti právnickej osoby

Vzor 27

Príloha č. 28 k vyhláške č. 64/2001 Z. z.

OSVEDČENIE na zalesňovanie lesných pozemkov semenami a sadenicami dovezenými zo zahraničia

Vzor 28

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 13 a 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.

2) § 1 a 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.183/1993 Z. z.

3) § 31 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.

4) § 33 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.

5) § 14a ods. 1 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.

6) § 31 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.

7) § 33 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.

8) § 33 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.

9) § 13 ods. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov.

10) § 13 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z.

11) § 27 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.

12) § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.

13) § 33 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.

14) § 3 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.

15) § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.

16) § 26 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.

17) § 9 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z.

18) § 31 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.

19) § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii.

20) § 9 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z.

21) § 30 a 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.

22) § 9 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z.

1) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.