Oznámenie č. 62/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície

Čiastka 24/2001
Platnosť od 21.02.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

62

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo

výnos z 13. februára 2001 č. 141/M-2001, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

Výnos sa uverejní v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/2001.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Železničnej polície a v útvaroch Železničnej polície.