Nariadenie vlády č. 596/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula a Spišská Sobota

Čiastka 231/2001
Platnosť od 30.12.2001
Účinnosť od 01.01.2002

596

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. decembra 2001

o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula a Spišská Sobota

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

(1) Územie pamiatkovej rezervácie Bardejov je vymedzené v prílohe č. 1.

(2) Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Mestskom úrade v Bardejove, na Okresnom úrade v Bardejove, na Krajskom úrade v Prešove, v Pamiatkovom ústave v Bratislave a na jeho pracoviskách – v Regionálnom stredisku v Prešove a v Bardejove.

§ 2

(1) Územie pamiatkovej rezervácie Bratislava je vymedzené v prílohe č. 2.

(2) Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na Okresnom úrade Bratislava I, na Krajskom úrade v Bratislave, v Pamiatkovom ústave v Bratislave a na jeho pracovisku – v Regionálnom stredisku v Bratislave.

§ 3

(1) Územie pamiatkovej rezervácie Kežmarok je vymedzené v prílohe č. 3.

(2) Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Mestskom úrade v Kežmarku, na Okresnom úrade v Kežmarku, na Krajskom úrade v Prešove, v Pamiatkovom ústave v Bratislave a na jeho pracoviskách – v Regionálnom stredisku v Prešove a v Poprade.

§ 4

(1) Územie pamiatkovej rezervácie Levoča je vymedzené v prílohe č. 4.

(2) Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Mestskom úrade v Levoči, na Okresnom úrade v Levoči, na Krajskom úrade v Prešove, v Pamiatkovom ústave v Bratislave a na jeho pracoviskách – v Regionálnom stredisku v Prešove a v Levoči.

§ 5

(1) Územie pamiatkovej rezervácie Prešov je vymedzené v prílohe č. 5.

(2) Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Mestskom úrade v Prešove, na Okresnom úrade v Prešove, na Krajskom úrade v Prešove, v Pamiatkovom ústave v Bratislave a na jeho pracovisku – v Regionálnom stredisku v Prešove.

§ 6

(1) Územie pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula je vymedzené v prílohe č. 6.

(2) Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Mestskom úrade v Spišskom Podhradí, na Okresnom úrade v Levoči, na Krajskom úrade v Prešove, v Pamiatkovom ústave v Bratislave a na jeho pracoviskách – v Regionálnom stredisku v Prešove a v Levoči.

§ 7

(1) Územie pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota je vymedzené v prílohe č. 7.

(2) Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Mestskom úrade v Poprade, na Okresnom úrade v Poprade, na Krajskom úrade v Prešove, v Pamiatkovom ústave v Bratislave a na jeho pracoviskách – v Regionálnom stredisku v Prešove a v Poprade.

§ 8

(1) Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkových rezervácií je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt týchto pamiatkových rezervácií v súvislosti s ich ohrozením vyvolaným zmenami životného štýlu a transformáciou spoločenských a ekonomických podmienok.

(2) Predmetom ochrany je kultúrno-historické a prírodné prostredie pamiatkových rezervácií s ich historickou, urbanisticko-architektonickou skladbou zástavby.


§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1

VYMEDZENIE HRANICE ÚZEMIA PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE BARDEJOV

Hranica pamiatkovej rezervácie Bardejov je vyznačená na priloženej mape mierky 1 : 5 000. Popis hranice bol spracovaný podľa mapových listov č. 3-7/43, 3-8/21 a 3-8/12 základnej mapy mierky 1 : 1 000 vydanej Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky so stavom polohopisu k 31. 12. 1995, ktoré sú doteraz jediným aktuálnym podkladom pre územie Bardejova.

Popis hranice

Hranica pamiatkovej rezervácie Bardejov, katastrálne územie Bardejov, začína sa v bode na rozhraní parciel č. 620, č. 619, č. 624/1 a č. 4267. Odtiaľ hranica vychádza východným smerom po rozhraní parciel č. 620 a č. 4267, zatáča sa na juh po rozhraní parciel č. 4267 a č. 621, č. 644 (Krátky rad), pokračuje po rozhraní parcely č. 700 s parcelami č. 644, č. 706, č. 704, č. 703, č. 702, č. 701, č. 699 (Veterná ulica), ďalej sleduje rozhranie parciel č. 2242/2, č. 700, č. 2242/2 a č. 4267. Na rozhraní parciel č. 2242/2, č. 4267 a č. 2242/1 sa zatáča na juhozápad a pokračuje po rozhraní parciel č. 2242/2, č. 2242/1 (Šiancova ulica) a potom po rozhraní parcely č. 2242/1 s parcelami č. 764, č. 765, č. 766 až do západného rohu parcely č. 2242/1, v ktorom sa táto parcela stretáva s parcelami č. 766 a č. 2274. Odtiaľ sa zatáča na východ do bodu na rozhraní parciel č. 2242/1, č. 2222 a č. 2274. Z tohto bodu pretína parcelu č. 2274 (Ulica Fraňa Kráľa) juhozápadným smerom do spoločného bodu parciel č. 2221, č. 2274 a č. 2129. Pokračuje juhozápadným smerom po rozhraní parciel č. 2221 a č. 2129. V južnom bode parcely č. 2221 sa stáča na severozápad a sleduje rozhranie parcely č. 4267 (Ul. kpt. Nálepku) s parcelami č. 2221, č. 2218, č. 1058/5, č. 1057, č. 1058/1, č. 1056, č. 1055, č. 1054 a č. 1145. Z bodu na rozhraní parciel č. 1145, č. 4267 (Jiráskova ulica) a č. 1060 hranica, lomiac sa na západ, sleduje rozhranie parcely č. 4267 s parcelami č. 1060, č. 863, č. 976. Pokračuje po hranici parcely č. 4267 s parcelami č. 982/3, č. 992/1, č. 2221 (Radničné nám.), č. 874/1 a č. 619. V severovýchodnom rohu parcely č. 619 sa hranica lomí na juh a napája sa na východiskový bod – rozhranie parciel č. 620, č. 619, č. 624/1 a č. 4267.

Príloha č. 2

VYMEDZENIE HRANICE ÚZEMIA PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE BRATISLAVA

Hranica pamiatkovej rezervácie Bratislava je vyznačená na priloženej mape mierky 1 : 5 000. Popis hranice bol spracovaný podľa mapových listov tematickej mapy mierky 1 : 1 000 vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorá vykazuje stav k 1. 10. 1984 a je doteraz jediným aktuálnym podkladom pre územie Bratislavy.

Popis hranice

Hranica pamiatkovej rezervácie Bratislava, katastrálne územie Bratislava-Staré Mesto, vychádza zo styčného bodu parciel č. 462 a 23097 (Staromestská ulica) a č. 21425 (Rybné námestie) a smeruje na juh rozhraním parciel č. 23097 a č. 21425 do ich styčného bodu s parcelou č. 21371/1, odtiaľ vedie západným smerom pod rozhraním parciel č. 23097 a 21371/1 do severozápadného rohu parcely č. 21371, v pokračovaní toho istého smeru pretína parcelu č. 23097 do juhovýchodného rohu parcely č. 535. Odtiaľ západným smerom sleduje líniu severnej strany parcely č. 22370/1 (Nábrežie arm. gen. L. Svobodu) až po jej styk s parcelou č. 22344/2 a 21466/2, potom pokračuje po juhozápadnej strane parcely č. 21466 a do jej styčného bodu s parcelami č. 22344/2 a č. 1004. Tam sa obracia východným smerom a vedie po rozhraní parciel č. 21466/2 a č. 1004, ďalej rozhraním parciel č. 104 a č. 1000 do ich spoločného styku s parcelou č. 21475, kde mení smer na severovýchod a pokračuje rozhraním parcely č. 21475 a č. 1000 po Žižkovu ulicu, ktorú pretína po severozápadnom okraji parcely č. 21462, pokračuje na severovýchod po severozápadnej strane parcely č. 1022 a č. 1019, ďalej po severnej strane parcely č. 119 do styku s parcelou č. 1064, ktorej líniu sleduje do styčného bodu s parcelami č. 1065/4 a 1076/3. Odtiaľ vedie hranica na juh a následne na východ po severnej strane parcely č. 1064 cez styčný bod s parcelou č. 1082 a č. 1080, pokračuje severnou a severovýchodnou stranou parcely č. 1082 do styku s parcelou č. 21445, po ktorej obvode smeruje na sever, na juhovýchod a tam sa pripája na severovýchodnú stranu parciel č. 1137, č. 1134 a v styku s parcelou č. 21502 (Mudroňova ulica) a s parcelou č. 21451 (Zámocká ulica) sa stáča na južnú stranu parcely č. 21451 k Viedenskej bráne Hradu. Odtiaľ smeruje na severovýchod a obtáča hradný kopec po styčných stranách parciel č. 876, č. 800, č. 830, č. 835 a č. 850 s parcelou č. 21451 (Zámocká ulica), pokračuje južným okrajom parcely č. 21439 (Kapucínska ulica) až na jej styk s parcelou č. 21440 (Župné námestie) a plynule pokračuje ďalej, sledujúc líniu zástavby po rozhranie s parcelou č. 21549 (Hurbanovo námestie) a ďalej po jej južnej strane juhovýchodným smerom po parcelu č. 21335 (Námestie SNP), odtiaľ vedie po jej južnej strane k východnej strane parcely č. 82, potom rovnou líniou cez predpolie Starej tržnice na bod PBPP č. 14973 a západnou stranou parcely č. 21335 do bodu PBPP č. 14948, kde sa lomí a mení smer na juhozápad po severozápadnej strane parcely č. 21387 (Gorkého ulica) na jej styk s parcelou č. 21377 (Hviezdoslavovo námestie), odtiaľ po južnej hrane parcely č. 21389 (Rybárska brána) cez bod PBPP č. 15373 v nezmenenom smere po severozápadnej strane parcely č. 21377 do styku s južným nárožím parcely č. 499 a odtiaľ juhozápadnými stranami parciel č. 499 a č. 498 do východiskového bodu hranice.

Príloha č. 3

VYMEDZENIE HRANICE ÚZEMIA PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE KEŽMAROK

Hranica pamiatkovej rezervácie Kežmarok je vyznačená na priloženej mape mierky 1 : 5 000. Popis hranice bol spracovaný podľa jednotlivých mapových listov základnej mapy mierky 1 : 1 000 vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky so stavom polohopisu k 31. 12. 1980, ktoré sú doteraz jediným aktuálnym podkladom pre územie Kežmarku.

Popis hranice

Hranica pamiatkovej rezervácie Kežmarok, katastrálne územie Kežmarok, začína sa v severnej časti mesta na rozhraní parciel č. 3207 (Garbiarska ulica), č. 2187 a č. 3215 (Nová ulica). Pokračuje po rozmedzí parciel č. 3215 a č. 2187 až do spoločného bodu parciel č. 3215, č. 2187 a č. 3212 (Hradská cesta). Sleduje severnú stranu parcely č. 3212 až po geodetický bod č. 908. Z tohto bodu pretína parcelu č. 3212 do spoločného bodu parciel č. 3212, č. 2572 a č. 2573. Ďalej sleduje východnú stranu parcely č. 3212 až do spoločného bodu parciel č. 3212, č. 2617, č. 2618 a č. 3219 (Ulica 1. mája). Odtiaľ pokračuje po východnej hranici parcely č. 3219 až do juhozápadného rohu parcely č. 2651, odkiaľ pretína parcelu č. 3219 do severozápadného rohu parcely č. 2660. Pokračuje po východnej hranici parcely č. 3219 až do styčného bodu parciel č. 3219, č. 2667 a č. 3254 (Ulica Jakuba Kraya). Z tohto bodu pretína parcelu č. 3254 priamo do spoločného bodu parciel č. 3254, č. 643 a č. 3127 (Štefánikova ulica). Tu sa hranica lomí smerom na západ a sleduje rozhranie parcely č. 3127 s parcelami č. 3254 a č. 3143. Zo spoločného bodu parciel č. 3143, č. 640 a č. 3127 sleduje hranicu parcely č. 3127 s parcelami č. 640, č. 3141 a č. 642. Ďalej pokračuje po južnej strane parcely č. 642 až po rozhranie parciel č. 642, č. 3142 a č. 1095. Z tohto bodu pretína parcelu č. 3142 (Hviezdoslavova ulica) do spoločného bodu parciel č. 3142, č. 1098 a č. 1099. Odtiaľ sleduje severozápadnú a severnú hranicu parcely č. 3124. Zo spoločného bodu parciel č. 3144, č. 3142 a č. 3262 sleduje juhovýchodnú hranicu parcely č. 3262 (Ulica Martina Lányiho) do spoločného bodu parciel č. 3262, č. 3254 (Toporcevova ulica) a č. 3144. Pokračuje po rozhraní parciel č. 3262, č. 3254 a č. 3145 až do bodu na rozmedzí parciel č. 3262, č. 3254 a č. 3235. Odtiaľ priamo pretína parcelu č. 3235 do spoločného bodu parciel č. 44, č. 43 a č. 3235. Odtiaľ pokračuje po hranici parciel č. 43 a č. 44 do spoločného bodu parciel č. 43, č. 44 a č. 3234 (Baštová ulica) a smeruje severným smerom po západnej strane parcely č. 3234. V spoločnom bode parciel č. 3234, č. 3233 a č. 3235 priamo pretína parcelu č. 3232 (Kušnierska brána) do styčného bodu parciel č. 3232, č. 3233 a č. 99. Pokračuje po západnej strane parcely č. 3232, v bode na rozhraní tejto parcely s parcelami č. 3207 (Garbiarska ulica) a č. 105 sa stáča na severovýchod a prechádza po rozhraní parcely č. 3207 s parcelami č. 3232 a č. 106 do styčného bodu parciel č. 3207, č. 106 a č. 3131 (Duklianska ulica). Odtiaľ pretína parcelu č. 3207 do spoločného bodu parciel č. 1809, č. 3230 a č. 3207, pokračuje po severozápadnej strane parcely č. 3207 až do styčného bodu parciel č. 3207, č. 1932 a č. 1935. Tu pretína parcelu č. 3207 a napája sa na počiatočný bod, teda spoločný bod parciel č. 3207, č. 2187 a č. 3215.

Príloha č. 4

VYMEDZENIE HRANICE ÚZEMIA PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE LEVOČA

Hranica pamiatkovej rezervácie Levoča je vyznačená na priloženom mapovom podklade, ktorý je zmenšený formát A4 mierky 1 : 5 000. Hranica prebieha vždy po vonkajšej línii ulice, resp. iného identifikačného objektu, ktorý sleduje. Vonkajšie línie sa vždy vzťahujú k pozícii voči pamiatkovej rezervácii. Popis hranice bol spracovaný podľa mapových listov č. 4-1/24, 3-1/13, 4-1/32, 3-1/31 a č. 4-1/44 základnej mapy mierky 1 : 1 000 vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktoré sú doteraz jediným aktuálnym podkladom pre územie Levoče.

Popis hranice

Hranica pamiatkovej rezervácie Levoča, katastrálne územie Levoča, začína sa v severnom rohu parcely č. 1052 na styku Námestia Štefana Kluberta a Probsterovej cesty, odtiaľ hranica pokračuje južným smerom po západnej strane parcely č. 1074 (Probsterova cesta) až po styk s parcelou č. 2659, ďalej po severovýchodnej hranici parcely č. 2659 po juhozápadný roh parcely č. 604. Z tohto rohu pokračuje priamo juhozápadným smerom do východného rohu parcely č. 594 a ďalej po jeho juhovýchodnej hranici juhozápadným smerom po styk s parcelou č. 593. Z tohto bodu smeruje priamo do severozápadného rohu parcely č. 2900 a sleduje rozhranie parciel č. 2900 a č. 2662. Ďalej pokračuje severovýchodným smerom po východnej hranici parcely č. 445 a severovýchodným smerom po jej severovýchodnej hranici do jej severného rohu. Odtiaľ prechádza priamym smerom do juhozápadného rohu parcely č. 443. Potom pokračuje severovýchodným smerom po východnej hranici parcely č. 2961 až po severozápadný roh parcely č. 390. Odtiaľ pokračuje priamo do juhozápadného rohu parcely č. 314 a ďalej severným smerom po východnej hranici parcely č. 2961, obtáča sa na východ okolo severnej hranice parcely č. 2967, sledujúc južnú hranicu parcely č. 2961 východným smerom. V severovýchodnom oblúku prechádza parcelou č. 2989 a po jej južnej a východnej hranici prechádza do severného bodu parcely č. 2984. Odtiaľ pokračuje priamo v predĺžení hranice medzi parcelami č. 2982 a č. 2984 až po južnú hranicu parcely č. 2990 (Partizánska ulica). Po jej južnej hranici ďalej juhovýchodným smerom pokračuje až do východiskového bodu – severný roh parcely č. 1052.

Príloha č. 5

VYMEDZENIE HRANICE ÚZEMIA PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE PREŠOV

Hranica pamiatkovej rezervácie Prešov je vyznačená na priloženej mape mierky 1 : 5 000. Popis hranice bol spracovaný podľa jednotlivých mapových listov základnej mapy mierky 1 : 1 000 vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v roku 1992 so stavom polohopisu aktualizovaným v roku 1998, ktoré sú doteraz jediným aktuálnym podkladom pre územie Prešova.

Popis hranice

Hranica pamiatkovej rezervácie Prešov v katastrálnom území Prešov sa začína v spoločnom bode parciel č. 9783, č. 9782 a č. 397 na mapovom liste č. 5-4/22. Pokračuje južným smerom po východnej strane parcely č. 9783 až do severozápadného rohu parcely č. 402. Lomí sa na východ po rozhraní parcely č. 400 s parcelami č. 403 a č. 9670 (Kováčska ul.). Pokračujúc východným smerom prechádza po severnej strane parciel č. 9670, č. 405 (Kováčska bašta). Pokračuje po južnej hranici parcely č. 9740/2 do severného bodu objektu na parcele č. 711 a kolmo na sever hranou novopostaveného objektu do priesečníka s parcelným č. 829. Z tohto bodu pokračuje juhovýchodným smerom po východnej strane parciel č. 9740/1 a č. 9741 (Vajanského ul.) až do spoločného bodu parciel č. 9741, č. 9686 a č. 4215. Z tohto bodu pretína parcelu č. 9741 do severovýchodného rohu parcely č. 9681. Ďalej sleduje východnú hranicu parcely č. 9681 (Duchnovičova ul.) až do spoločného bodu parciel č. 9681, č. 4070/13 a č. 4078/5. Tu sa lomí na západ a zo spoločného bodu parciel č. 9681, č. 4070/13 a č. 4070/1 prechádza priamo do spoločného bodu parciel č. 568, č. 9678 (Kmeťovo stromoradie) a č. 4070/9. Pokračuje po východnej hranici parciel č. 4070/9 a č. 4070/6 až do najzápadnejšieho bodu parcely č. 4070/5 (Divadlo J. Záborského). Z tohto bodu smeruje priamo do juhovýchodného rohu parcely č. 550 (hotel Dukla). Po južnej strane parcely č. 550 smeruje do bodu na rozhraní parciel č. 550, č. 9431 a č. 9783. Z tohto bodu pretína parcelu č. 9783 do juhovýchodného rohu parcely č. 9546 (Jarkova ul.). Pokračuje po južnej, juhozápadnej, západnej a severozápadnej hranici parcely č. 9546. V spoločnom bode parciel č. 9546, č. 3263 a č. 9808 prechádza na východnú hranicu parcely č. 9808 (Mlynský potok). V spoločnom bode parciel č. 9808, č. 396 a č. 9781 sa lomí na východ a pokračuje po severnej hranici parcely č. 396. Zo spoločného bodu parciel č. 396, č. 9781, č. 9783 a č. 9782 prechádza po severnej strane parcely č. 9783 a napája sa na počiatočný bod – spoločný bod parciel č. 9783, č. 9782 a č. 397.

Príloha č. 6

VYMEDZENIE HRANÍC ÚZEMIA PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE SPIŠSKÁ KAPITULA

Hranica pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula je vyznačená na priloženej mape mierky 1 : 5000. Popis hranice bol spracovaný podľa mapových listov č. 9-3/12 a č. 9-3/14 základnej mapy mierky 1 : 1000 (Spišské Podhradie) vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky so stavom polohopisu z roku 1985, ktoré sú doteraz jediným aktuálnym podkladom pre územie Spišskej Kapituly.

Popis hranice

Hranica pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula, katastrálne územie Spišské Podhradie, začína sa v severovýchodnom rohu parcely č. 1695. Odtiaľ smeruje hranica na juh po východnej strane parcely č. 1695 až po severozápadný roh parcely č. 1692 (cintorín) a sleduje severnú, východnú a južnú stranu parcely č. 1692. Z bodu na rozhraní parciel č. 1691, č. 1692 a č. 1693 smeruje na juh po rozhraní parcely č. 1693 s parcelami č. 1691, č. 1689 (prechádza na mapový list č. 9-3/14) a č. 1789. Pokračuje po rozhraní parciel č. 1789 a č. 1726, č. 1725 a č. 1727. V juhovýchodnom cípe parcely č. 1725 sa stáča na západ a sleduje rozhranie parcely č. 1807 (Levočská cesta) s parcelami č. 1725, č. 1796, č. 1722, č. 1795, č. 1720, č. 1794, č. 1719, č. 1793, č. 1792, č. 1791, č. 1718, č. 1790 (stáča sa na sever), č. 1716, č. 1714, č. 1713 (prechádza na mapový list č. 9-3/12) a č. 1711. V severozápadnom rohu parcely č. 1711 sa hranica stáča na východ a sleduje rozhranie parcely č. 1710 a parciel č. 1711, č. 1712 a č. 1709. Zo severozápadného rohu parcely č. 1709 sleduje severnú stranu parciel č. 1705, č. 1704, č. 1701, č. 1700/1, č. 1696, č. 1695 a končí sa v jej severovýchodnom cípe, ktorý je počiatočným bodom hranice.

Príloha č. 7

VYMEDZENIE HRANICE ÚZEMIA PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE SPIŠSKÁ SOBOTA

Hranica pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota je vyznačená na priloženej mape mierky 1 : 5 000. Popis hranice bol spracovaný podľa jednotlivých mapových listov základnej mapy mierky 1 : 1 000 vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky so stavom polohopisu k 31. marcu 1999, ktoré sú aktuálnym podkladom pre územie Spišskej Soboty.

Popis hranice

Hranica pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota v katastrálnom území Spišská Sobota sa začína v rozhraní parciel č. 12, č. 1217 a č. 1787 (Ulica Pod bránou) na mapovom liste č. 1-8/31. Z tohto bodu smeruje hranica juhovýchodným smerom po rozhraní parcely č. 1217 s parcelami č. 12 a č. 21 (prechádza na mapový list č. 1-8/33). V rozhraní parciel č. 1217, č. 21 a č. 1856 sa stáča na juhozápad a pokračuje po hranici parcely č. 1856 (rieka Poprad) s parcelami č. 21, č. 114, č. 58, č. 113. V severovýchodnom bode parcely vymedzujúcej most cez rieku Poprad sa stáča na sever a sleduje rozhranie parciel č. 135 a č. 1790, č. 134/2 a č. 1790, č. 134/2 a č. 1787. Zo severozápadného rohu parcely č. 134/2, smerujúc do juhovýchodného rohu parcely č. 1769 (Jesenského ul.), pretína parcelu č. 1787 (Ulica Pod bránou). Odtiaľ sleduje rozhranie parcely č. 1769 (Jesenského ul.) s parcelami č. 1787, č. 134, č. 138, č. 143, č. 144, č. 145, č. 142, č. 147, č. 150, č. 152, č. 153, č. 154, č. 156, č. 158, č. 160 a č. 163. Zo severozápadného rohu parcely č. 163 pretína parcelu č. 1770 do juhozápadného rohu parcely č. 1091 a pokračuje po rozhraní parcely č. 1771 (Jesenského ul.), č. 1091 a č. 1094, ďalej po rozhraní parciel č. 1089 a č. 1088 (prechádza na mapový list č. 1-8/31). V severnom rohu parcely č. 1089 sa stáča na severovýchod a sleduje rozhranie parcely č. 1771 s parcelami č. 1088, č. 1083, č. 1084, potom rozhranie parciel č. 1783 a č. 1084. Ďalej sleduje rozhranie parcely č. 1771 (Brokoffoova ul.) s parcelami č. 1084, č. 1080 (stáča sa na východ), č. 1078, č. 1785 (Slavkovská ul.), č. 1110, č. 1115, č. 1123, č. 1130, č. 1135, č. 1800, č. 1142, č. 1147, č. 1149, č. 1150, č. 1153. Zo severovýchodného rohu parcely č. 1153 sleduje hranicu medzi parcelou č. 1799 a parcelami č. 1153, č. 1158, č. 1159, č. 1160, č. 1167, č. 1170, č. 1173, č. 1175, č. 1797, č. 1182, č. 1184, č. 1187, č. 1798, č. 1190, č. 1191, č. 1192, č. 1193, č. 1194 a č. 1195. Zo severovýchodného rohu parcely č. 1195 smeruje do počiatočného bodu na rozhraní parciel č. 12, č. 1217 a č. 1787 (Ulica Pod bránou).