Oznámenie č. 595/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk

Čiastka 230/2001
Platnosť od 30.12.2001 do31.12.2004
Zrušený 674/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

595

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 40 ods. 1 písm. c) a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 21. decembra 2001 č. 18/2001, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Týmto opatrením sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora, v ktorej audítor zhodnotí skutočnosti zistené počas uskutočnenia auditu účtovnej závierky banky alebo pobočky zahraničnej banky. Týmto opatrením sa tiež ustanovuje forma a spôsob predkladania rozšírenej správy audítora Národnej banke Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.