Oznámenie č. 593/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 230/2001
Platnosť od 30.12.2001 do31.08.2005
Zrušený 369/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

593

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 28 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 21. decembra 2001 č. 16/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska vrátane ustanovenia dokladov prikladaných k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska

a) na nadobudnutie alebo na prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke v rozsahu 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,

b) na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s bankou alebo na vrátenie bankového povolenia, ako aj na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,

c) na zrušenie banky z iného dôvodu ako podľa písmena b) alebo na zmenu jej právnej formy,

d) na predaj podniku banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti,

e) na to, aby sa banka stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2000 č. 2/200l, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách na nadobúdanie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach, na zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo na zrušenie banky, na zvýšenie alebo zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu straty, na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti a podmienky na udelenie súhlasu (oznámenie č. 8/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.