Oznámenie č. 592/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí

Čiastka 230/2001
Platnosť od 30.12.2001
Účinnosť do 30.09.2017
Zrušený 200/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

592

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 23 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 21. decembra 2001 č. 15/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na zriadenie pobočky banky v zahraničí.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1998 č. 8/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (oznámenie č. 296/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.