Oznámenie č. 591/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti

Čiastka 230/2001
Platnosť od 30.12.2001 do31.12.2016
Zrušený 271/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

591

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 22 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 21. decembra 2001 č. 14/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo takéhoto zastúpenia obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1998 č. 10/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku (oznámenie č. 322/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.