Oznámenie č. 590/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky

Čiastka 230/2001
Platnosť od 30.12.2001 do31.12.2004
Zrušený 605/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

590

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 8 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 21. decembra 2001 č. 13/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky vrátane náležitostí žiadosti pre pobočku zahraničnej banky, ktorá má vykonávať hypotekárne obchody. Opatrením sa ustanovujú tiež doklady prikladané k žiadosti o udelenie bankového povolenia zahraničnej banke pre jej pobočku na území Slovenskej republiky, podrobnosti o podmienkach na udelenie takéhoto bankového povolenia a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok, ako aj spôsob preukazovania splnenia povinností pred začatím vykonávania bankových činností.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. januára 2001 č. 6/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky (oznámenie č. 54/2001 Z. z).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.