Oznámenie č. 589/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku

Čiastka 230/2001
Platnosť od 30.12.2001 do31.12.2004
Zrušený 605/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

589

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 7 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 21. decembra 2001 č. 12/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku vrátane náležitostí žiadosti banky, ktorá je stavebnou sporiteľnou a má vykonávať stavebné sporenie podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, a náležitostí žiadosti banky, ktorá má vykonávať hypotekárne obchody. Opatrením sa ustanovujú tiež doklady prikladané k žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku, podrobnosti o podmienkach na udelenie takéhoto bankového povolenia a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok, ako aj spôsob preukazovania splnenia povinností pred začatím vykonávania bankových činností.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. januára 2001 č. 5/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka (oznámenie č. 53/2001 Z. z).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.