Nariadenie vlády č. 587/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 137/2000 Z. z. o programoch rozvoja bývania

Čiastka 229/2001
Platnosť od 29.12.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2003
Zrušený 607/2003 Z. z.

OBSAH

587

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. decembra 2001,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 137/2000 Z. z. o programoch rozvoja bývania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z., zákona č. 76/2000 Z. z. a zákona č. 148/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 137/2000 Z. z. o programoch rozvoja bývania sa mení takto:

1. V § 3 ods. 2 písmeno e) znie:

e) z celkového počtu bytov minimálne 1 % bytov, najmenej však jeden byt, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,4) ak žiadateľ eviduje žiadosť o pridelenie takého bytu okrem prípadu, ak sa byt získava nadstavbou alebo stavebnými úpravami v bytovom dome, ktorý nemá zriadený výťah.“.

2. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

3. V § 3 ods. 6 sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „20“.

4. V § 4 ods. 1 sa suma „350 000 Sk“ nahrádza sumou „700 000 Sk“.

5. V § 4 ods. 2 sa suma „5 500 Sk“ nahrádza sumou „6 400 Sk“.

6. V § 4 ods. 3 a 4 sa suma „600 000 Sk“ nahrádza sumou „700 000 Sk“.

7. V § 4 ods. 5 a 6 sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „3 500 Sk“.

8. V § 4 ods. 7 a 8 sa suma „1 500 Sk“ nahrádza sumou „1 800 Sk“.

9. V § 4 ods. 9 a 10 sa suma „2 500 Sk“ nahrádza sumou „2 900 Sk“.

10. V § 4 ods. 14 sa suma „1 000 000 Sk“ nahrádza sumou „1 160 000 Sk“.

11. V § 6 ods. 1 písm. a) sa suma „600 000 Sk“ nahrádza sumou „700 000 Sk“.

12. V § 6 ods. 1 písm. b) sa suma „2 500 Sk“ nahrádza sumou „2 900 Sk“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.